Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Hodnoty a hodnotové orientace žáků osmých tříd na vesnici a ve městě
Název práce v češtině: Hodnoty a hodnotové orientace žáků osmých tříd na vesnici a ve městě
Název v anglickém jazyce: Life Values and Value Orientation of Children in the Village and in the City
Klíčová slova: Hodnoty, postoje, prostředí, město, vesnice, životní způsob, trávení volného času
Klíčová slova anglicky: values, attitudes, the enviroment, city, village, lifestyle, leisure activities
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2016
Datum zadání: 23.05.2016
Datum a čas obhajoby: 29.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Oponenti: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. BÁRTA, J. Venkov jako sociální prostor. 2002.
2. BECK, Ulrich. Riziková společnost: Na cestě k jiné moderně. 2004.
3. BROŽÍK, V. Hodnoty a významy. 1984.
4. GIDDENS, A. Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. 1991
5. HORÁK, J. Škola a hodnotová orientace dětí a mládeže. 1997.
6. KOTÁSKOVÁ, Jarmila. Socializace a morální vývoj dítěte. 1987
7. KRAUS B.; POLÁČKOVÁ V. et al. Prostředí, člověk, výchova. 2001
8. SAK, P. Proměny české mládeže: česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. 2000.
9. SAK, P. Sociální vývoj mládeže. 1985.
10. SLEPIČKA, A. Venkov a/nebo město : lidé, sídla, krajina. 1981.
11. SMÉKAL, V., ČERŇÁK, M.. Hodnoty a trávení volného času dospívajících. 2007.
12. TITKOW, A. Child and values. 1984
Předběžná náplň práce
Zvláště v dnešní době, kdy jsou dostupná komunikační média ve skoro každé domácnosti, kde děti žijí, dostupnost internetu je na vysoké úrovni i ve vesnicích, je možné spekulovat, zda jsou platné obecné stereotypy minulosti ohledně života ve městě a na vesnicích, či jsou tyto rozdíly již zanedbatelné některým z vlivů dnešní společnosti. Touto otázkou se bude zabývat má diplomová práce, konkrétně se zaměří na hodnoty, postoje k autoritám (rodina, škola, státní reprezentace) a veřejným tématům, a budoucí životní představy dětí, žáků osmých tříd základních škol, zároveň ve městě a na vesnicích. Hlavním cílem práce bude zjistit, zda jsou hodnoty a postoje odlišné či nikoli a co je příčinnou zjištěného stavu. Jsou děti více ovlivněné socializací v prostředí, ve kterém vyrůstají anebo jsou stržené dnešní postmoderní dobou, konzumerismem a vlivem masových médií? Metoda práce bude kvantitativní šetření v podobě dotazníků v rozsahu cca 100 dětí z města a 100 dětí z vesnic – pro účely srovnání bude voleno město s více jak 50 000 obyvateli a menší vesnice cca do 2 000 obyvatel. Dotazníky budou následně do tříd rozdány v přibližném poměru 1:1. Doplňující metodou bude focus group s některými představiteli výzkumného vzorku. Na základě získaných dat bude provedeno srovnání na základě prostředí a další interpretace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK