Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv fragmentace krajiny na vlastnosti polinačních sítí v lučních společenstvech
Název práce v češtině: Vliv fragmentace krajiny na vlastnosti polinačních sítí v lučních společenstvech
Název v anglickém jazyce: Influence of landscape fragmentation on characteristics of pollination networks in meadows
Klíčová slova: interakce opylovačů a rostlin, ekologická síť, polinační síť, analýza sítí, polopřirozené louky, fragmentace stanoviště, fragmentace krajiny
Klíčová slova anglicky: plant-pollinator interaction, ecological network, pollination network, network analysis, seminatural grasslands, habitat fragmentation, landscape fragmentation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.05.2016
Datum zadání: 27.10.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Oponenti: prof. David Storch, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Polinační vztahy jsou kromě vlastností jednotlivých druhů ovlivňovány i vlastnostmi prostředí a interakcemi mezi jednotlivými druhy ve společenstvech. Díky fragmentaci prostředí dochází k ochuzování společenstev přes "filtraci" části druhů rostlin i živočichů neschopných dlouhodobě přežívat na fragmentovaných stanovištích. Tím jsou ovlivněny i interakce mezi druhy, včetně vztahu rostlina-opylovač. Cílem práce bude shrnout dostupné studie polinačních vztahů vzhledem k fragmentaci temperátních luk a interpretovat jejich výsledky vzhledem k vybraných charakteristikám polinačních sítí na úrovni společenstev.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK