Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fázové perifráze v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
Název práce v češtině: Fázové perifráze v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
Název v anglickém jazyce: Aspectual periphrases in Italian and their Czech counterparts in the parallel corpus InterCorp
Klíčová slova: Povaha slovesného děje; perifráze; ingresivní; kontinuativní; terminativní; italština; čeština; paralelní korpus InterCorp.
Klíčová slova anglicky: Aktionsart; periphrases; ingressive; continuative; conclusive; Italian; Czech; parallel corpus InterCorp.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2016
Datum zadání: 18.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.05.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant se ve své práci pokusí nastínit problematiku aspektu/vidu mezi italštinou a češtinou. Po kritické diskusi některých koncepcí vyjde z klasifikace významů povahy slovesného děje (PSD) (dle Zavadil – Čermák 2010) a zaměří se na fázové perifráze, jejichž funkcí je vyjadřovat počátek, průběh či konec děje. Na základě dat z italsko-českého paralelního korpusu InterCorp se práce zaměří nejen na klasifikaci těchto perifrází, ale také na jejich české ekvivalenty. Práce bude vypracována podle následující – předběžné – osnovy:

1. Aspekt a vid v italštině a v češtině
2. Povaha slovesného děje (PSD) vs. azione verbale
3. Fázové významy PSD – počátek, průběh a konec děje.
4. Fázové perifráze v italštině
4.1. Ingresivní
4.2. Durativní (kontinuativní a progresivní)
4.3. Terminativní
5. České protějšky jednotlivých perifrází
6. Závěry
Résumé (v češtině a v italštině)
Bibliografie
Seznam odborné literatury
Čermák, P. – Nádvorníková, O. et al., Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů. (kap. 4 Slovesné perifráze s významem iniciální ingresivnosti v románských jazycích a typologie jejich českých protějšků). Praha: Karolinum 2015.
Hamplová, S. K problematice vidovosti v italštině. Praha, UK 1994.
Hamplová, S. Mluvnice italštiny. Praha, Leda 2004.
Renzi, L. (ed.) Grande grammatica italiana di consultazione I – III, Bologna, il Mulino 1988-1994.
Zavadil, B. – Čermák, P. Mluvnice současné španělštiny. Praha: Karolinum 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK