Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovesa s prefixem ri- v současné italštině
Název práce v češtině: Slovesa s prefixem ri- v současné italštině
Název v anglickém jazyce: Verbs with the prefix ri- in present-day Italian
Klíčová slova: Italština; slovotvorba; prefixace; iterativní prefix ri-; korpus.
Klíčová slova anglicky: Italian; word-formation; prefixation; iterative prefix ri-; corpus.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2016
Datum zadání: 16.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.05.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zora Obstová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka ve své práci nejprve obecně popíše způsoby obohacování slovní zásoby. Zaměří se pak v rámci slovotvorných procesů na derivaci, konkrétně na prefixaci. Jádrem BP bude kombinace korpusové a (částečně) experimentální studie sloves s prefixem ri-. Diplomantka na jedné straně vytvoří vzorek doložených sloves (extrahovaných z korpusu ItWaC) a popíše jejich vlastnosti (od nejfrekventovanější až po hapaxy). Na straně druhé se zaměří na některá slovesa, která prefix ri- nepřipouštějí. Cílem práce bude popis všech omezení, která iterativní prefixaci řídí. Diplomantka rovněž stručně nastíní hlavní české protějšky italských sloves. BP bude mít následující předběžnou osnovu:

1. Úvod
2. Slovní zásoba a její obohacování
3. Slovotvorné procesy obecně
4. Kompozice a derivace
5. Derivace – sufixace a prefixace
6. Prefix ri- v současné italštině (+ stručný nástin protějšků v češtině)
7. Korpusová data (ItWaC) a jejich vlastnosti
8. Experimentální data – možná/nemožná slovesa s prefixem ri-
9. Popis restrikcí
10. Závěry
Résumé v italštině / v angličtině
Bibliografie
Přílohy (např. frekvenční seznam sloves z korpusu)
Seznam odborné literatury
Baroni, M. (2007). I sensi di ri-. Un’indagine preliminare. In: Miscellanea di studi linguistici offerti a Laura Vanelli, eds. R. Maschi, N. Penello, P. Rizzolatti, Forum, Udine, s. 163–171.
Bratánková, L. – Štichauer, P. (2011): Italský iterativní prefix ri- a jeho české protějšky. In: Čermák, F. (ed.) Korpusová lingvistika Praha 2011. sv. 1 InterCorp. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2011, s. 136–143.
Grossmann, M. - Rainer, F. (a cura di) (2004). La formazione delle parole in italiano, Tübingen: Niemeyer.
Montermini, F. (2008). Il lato sinistro della morfologia. La prefissazione in italiano e nelle lingue del mondo, Milano: FrancoAngeli.
Plag, I. (2003). Word-formation in English, Cambridge: CUP.
Scalise, S. (1994). Morfologia, Bologna: Il Mulino.
Štichauer, P. (2007). Tvoření slov v současné italštině, Praha: Karolinum
Štichauer, P. (2015). Italština: afixy ri- a -bile. In Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů, Čermák, P. - Nádvorníková, O. a kol. Praha: Karolinum 2015, s. 92-101.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK