Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obraz Československa v Chile po převratu roku 1973 a československá propaganda proti chilskému vojenskému režimu
Název práce v češtině: Obraz Československa v Chile po převratu roku 1973 a československá propaganda proti chilskému vojenskému režimu
Název v anglickém jazyce: The image of Czechoslovakia after the coup d'etat of 1973 in Chile and the Czechoslovakian propaganda against the Chilean military regime
Klíčová slova: Chile, Československo, propaganda, mediální obraz, socialismus, junta, převrat, diplomacie, stereotyp
Klíčová slova anglicky: Chile, Czechoslovakia, propaganda, media image, socialism, junta, coup d'etat, diplomacy, stereotype
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2016
Datum zadání: 14.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2016
Datum a čas obhajoby: 24.01.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce by bylo porovnání přístupů Československa a Chile k opačnému, de facto nepřátelskému, režimu. Jak Československo jako člen Východního bloku reagovalo na převrat v Chile, jakým způsobem zapojilo propagandu proti chilským událostem? Do jaké míry se v propagandě odrážel postoj normalizačního Československa ke Spojeným státům? Zajímalo Chilany Československo po roce 1973, kdy socialistický stát ukončil styky s nově vzniklou vojenskou diktaturou? Práce by pracovala jak s mediální analýzou, tak výzkumem v archivech. Vzhledem k nedostatku sekundárních pramenů by se autor opíral o dokumenty z archivů ministerstva zahraničních věcí, bezpečnostních složek a z Archivu národního. Pro československou část práce by se autor zajímal o texty uveřejněné k danému tématu v Rudém právu jako nejvýznamnějším deníku socialistické éry. Účelem práce by bylo také najít jasné rozpory nebo kontrasty mezi stanovisky Československa a Chile.
Seznam odborné literatury
Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945-1989 (coord. J. Opatrný). 1a edición. Praga: Karolinum, 2015. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum. ISBN 978-80-246-3089-2. DEJMEK, Jindřich. Diplomacie Československa. Praha: Academia, 2012. ISBN 978-80-200-2210-3. ZOUREK, Michal. Checoslovaquia y el Cono Sur 1945-1989: relaciones políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría. 1a ed. Praga: Karolinum, 2014. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum. ISBN 978-80-246-2730-4. ZOUREK, Michal. Sovětská politika v Latinské Americe v letech 1917-1970: případ Chile [online]. 2010 [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/88064. Vedoucí práce Radek Buben. OPATRNÝ, Josef, Michal ZOUREK, Lucia MAJLÁTOVÁ a Maytáš PELANT. Las relaciones entre Checoslovaquia y América Latina 1945-1989: en los archivos de la República Checa. 1a edición. Praga: Karolinum, 2015. Ibero-Americana Pragensia. Supplementum. ISBN 978-80-246-2862-2. CHALUPA, Jiří. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. 2. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-193-4. GADDIS, John Lewis. Studená válka [online]. V Praze: Slovart, 2006 [cit. 2016-05-04]. ISBN 80-7209-843-8. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html HERMAN, Edward S. a Noam CHOMSKY. Manufacturing consent: the political economy of the mass media [online]. New York: Pantheon Books, c2002 [cit. 2016-05-04]. ISBN 0-375-71449-9. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html BERNAYS, Edward. Propaganda. Nové vydání. Brooklyn NY: Ig, 2005. ISBN 978-0-9703125-9-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK