Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturální matematika na střední škole
Název práce v češtině: Strukturální matematika na střední škole
Název v anglickém jazyce: Structural Mathematics in High School
Klíčová slova: Bourbaki, didaktika matematiky, didaktický konstruktivismus, matematické struktury, reprezentace
Klíčová slova anglicky: Bourbaki, didactic constructivism, mathematical structures, mathematics education, representations
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Řešitel: Mgr. Filip Beran - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2016
Datum zadání: 11.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2016
Datum a čas obhajoby: 07.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. Leo Boček, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor vyloží vybrané partie matematiky vyučované na střední škole ze strukturálního hlediska tak, aby před studenty mohly lépe vyniknout povaha a vzájemné souvislosti studovaných „objektů“. Přitom nepůjde cestou vysokoškolského výkladu matematických struktur jako dalšího matematického objektu, nýbrž pokusí se doplnit stávající výklady (základní číselné obory, funkce, geometrie…) o koncepty, které umožňují výstižněji a souhrnněji vysvětlovat jejich povahu (relace, grupa, izomorfismus, prostor funkcí…). Výsledkem by mělo být jednak praktické představení konceptů různých struktur (metrických, relačních, algebraických…) pro středoškolské učitele, jednak série příkladů přímo použitelných ve výuce. Teoreticky se práce bude opírat o pojetí matematiky jako jazyka, nástroje k uchopování (matematizaci) skutečnosti, nikoliv studia domnělých ideálních objektů; tomu bude didakticky odpovídat konstruktivistický přístup k jejímu vyučování.
Seznam odborné literatury
HEJNÝ, Milan a František KUŘINA. Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. 3. vydání. Praha: Portál, 2015. Pedagogická praxe.
KVASZ, Ladislav. Patterns of change: linguistic innovations in the development of classical mathematics. Basel: Birkhäuser, 2008. Science networks. Historical studies.
LAKOFF, George a Rafael E. NÚNEZ. Where mathematics comes from: how the embodied mind brings mathematics into being. New York: Basic Books, c2000.
CORRY, Leo. Modern algebra and the rise of mathematical structures. 2nd rev. ed. Basel: Birkhäuser, 2004.
Série učebnic Matematika pro gymnázia (různí autoři). Praha: Prometheus. Učebnice pro střední školy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK