Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Socialistický realismus a normalizace v archivu Československé televize v Ostravě a jejich reflexe po roce 1989
Název práce v češtině: Socialistický realismus a normalizace v archivu Československé televize v Ostravě a jejich reflexe po roce 1989
Název v anglickém jazyce: Archive of photography of the czech television Ostrava (photography as a source of information)
Klíčová slova: Československá televize, Televizní studio Ostrava, komunismus, socialistický realismus, normalizace, fotografie, srpen 1968 v TS Ostrava, listopad 1989 v TS Ostrava
Klíčová slova anglicky: Czechoslovak television, Television studio Ostrava, communism, socialist realism, normalisation, photography, August 1968 in Television studio Ostrava, November 1989 in Television studio Ostrava
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Jiří Hrdina
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.07.2013
Datum zadání: 25.07.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BERNHEIM, E. (1931). Úvod do studia dějepisu. Praha.
BŮŽEK, V. (1994). Úvod do studia historie. České Budějovice.
KABÁT, J. (2011). Psychologie komunismu. Praha: Práh.
KONČELÍK, J. (2006). Cenzura. V Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989 (stránky XIII, 15–18). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
MRÁZKOVÁ, D. (1986). Příběh fotografie. Praha: Mladá fronta.
PETRÁŇ, J. (1983). Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech. Praha.
SCRUTON, R. (2005). Fotografie a zobrazení. V R. Scruton, Estetické porozumění (stránky 33–66). Brno: Barrister & Principal.
VERNER, P. (2011). Propaganda a manipulace. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského.
WILKE, J. (2008). Média v 60. letech. V B. Köpplová, & R. Wolák, Česká média a česká společnost v 60. letech (stránky 11–19). Praha: Radioservis.
WITTLICH, F. (2012). Fotografie – přímý svědek?! Praha: Lidové noviny.
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zaměřuje na fotografii ve videotéce a zejména ve fototéce archivu Televizního studia Ostrava z období normalizace a zčásti i na reflexi tohoto období po revoluci v roce 1989. Lze předpokládat, že komunistická propaganda a další normalizační snahy budou na dokumentární a publicistické tvorbě, kam se pořady s tématem fotografie řadí, a také na práci televizních fotografů, viditelné. Ostravsko je také specifické svou převážně industriální povahou, charakterizuje ho těžba uhlí a hutnictví. Dá se tedy také předpokládat, že v tomto regionu byl komunismus zakořeněn silněji než v některých jiných oblastech. Práce obsahuje také teoretický rámec, popisující socialistický realismus ve fotografii a normalizaci jak ve fotografii, tak i v prostřední ostravského televizního studia.
Pro potvrzení či vyvrácení hypotéz nastíněných výše byla provedena obsahová analýza videotéky a fototéky archivu Televizního studia Ostrava z doby normalizace a z doby po revoluci v roce 1989. Archiv TS Ostrava utrpěl vážné škody při povodních v roce 1997 a řada záznamů v něm byla zničena, přesto se však podařilo získat materiál ke zkoumání. Nálezy u každého dokumentu jsou popsány v odpovídajících kapitolách a jsou celkovým a všeobjímajícím způsobem shrnuty v poslední kapitole a také v závěru práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on photography in the archive of Television studio Ostrava during a period of the communist regime, called normalisation, and the reflection of this period after the year 1989. It may be presumed that communist propaganda and other efforts of normalisation will be apparent in the documentaries and other products concentrating on photography as well as in the work of photographers employed by the studio. The region of Ostrava also has its own cultural specificity due to its mainly industrial nature; the region is characterised by coal mining and metallurgy. Thus it may be presumed that communism will be planted in the minds of the people more firmly. The thesis also contains a theoretical framework, describing socialist realism in photography and normalisation in photography as well as in the television studio in question.
In order to verify these hypotheses and to discover other important facts of the topic in question, a content analysis of materiel available in the archive of Television studio Ostrava was carried out. The archive suffered grave losses during major flooding of Moravia and Silesia in 1997, some films and actual photographs were however still available for analysis. The findings relevant to each document are stated in their respective parts and are summarised as a whole in the final chapter and in the conclusion to this thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK