Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapeutické přístupy zaměřené na ovlivnění plochonoží. Podtitul: Diagnostika a terapie
Název práce v češtině: Fyzioterapeutické přístupy zaměřené na ovlivnění plochonoží. Podtitul: Diagnostika a terapie
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy approaches aimed at management of talipes planus. Subtitle: Diagnosis and Therapy
Klíčová slova: plochonoží, fyzioterapie, diferenciální diagnostika, ortopedická obuv, ortopedické vložky, přístrojové vyšetření, postura
Klíčová slova anglicky: talipes planus, physiotherapy, differencial diagnosis, orthopedic shoes, ortopedic insoles, instrumental examination, posture
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Ing. Eva Kejhová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2016
Datum zadání: 18.04.2017
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Ing. Bc. Marie Plecháčová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku plochonoží a fyzioterapeutické metody vhodné pro pacienty s neléčeným plochonožím. Plochonoží způsobuje mnoho problémů pohybového aparátu, proto je nutná včasná diagnostika a terapie.
Teoretická část obsahuje anatomii nohy, diferenciální diagnostiku plochonoží a jeho příčiny, příznaky a následky. Dále je zde popsán vliv plochonoží na posturu a držení těla. Hlavními kapitolami teoretické části jsou diagnostické metody a možnosti terapie zaměřená na plochou nohu.
Praktická část zahrnuje kazuistiky tří pacientů, kteří mají alespoň jeden typ neléčeného plochonoží. V kazuistikách je obsažena anamnéza, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, podrobný popis terapií a celkové zhodnocení a porovnání efektu fyzioterapie mezi jednotlivými pacienty.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis is aimed on the diagnosis of talipes planus and physiotherypy methods suitable for patients with the untreated talipes planus. Talipes planus causes a lot of musculoskeletal problems so is important to start with diagnosis and therapy early.
The theoretical part contains anatomy of the foot, differential diagnosis of the talipes planus and its causes, symptoms and consequences. Farther is described here influence of the talipes planus to our posture. The main chapters of the theoretical part are diagnostic methods and therapy aimed on the talipes planus.
The practical part includes casuistries of free patients who have at least type of untretaed talipes planus. The casuistries contain case history, input and output kinesiology analysis, a detail description of the therapy and total evalution and comparison of the effect of physiotherapy between patients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK