Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fluktuace v českých médiích a její příčiny
Název práce v češtině: Fluktuace v českých médiích a její příčiny
Název v anglickém jazyce: Job changing in the Czech media and its causations
Klíčová slova: fluktuace zaměstnanců – média – interview – novináři – pracovní prostředí
Klíčová slova anglicky: employee turnover – media – interview – journalists – working environment
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.05.2016
Datum zadání: 09.05.2016
Datum a čas obhajoby: 29.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2016
Oponenti: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):
1) SEIDMAN, Irving. Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences. 4th ed. New York: Teachers College Press, c2013, xiv, 178 p. ISBN 978-080-7754-047.
• Autor představuje způsoby užití kvalitativních metod v praxi. Ve svých návodech vychází z osobních zkušeností při výzkumech.
2) VNOUČKOVÁ, Lucie. Fluktuace a retence zaměstnanců. Praha: Adart, 2013. ISBN 80-904-6459-9.
• Publikace se věnuje příčinám fluktuace zaměstnanců v České republice. Je zaměřena právě na lokální prostředí a hodnoty, které čeští zaměstnanci uznávají.
3) BRANHAM, L. 7 skrytých důvodů, proč zaměstnanci odcházejí z firem. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2903-9.
• Kniha odhaluje faktory, které nutí zaměstnance odcházet do jiných firem. Ukazuje, jak se firmy a zaměstnanci pohybují mezi vzájemnými očekáváními a realitou a jaké jsou varující signály nesplněných očekávání a jak s nimi zacházet.
4) KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2497-3.
• Kniha postihuje ve stručnosti vývoj personální práce, podmínky personálního řízení, personální strategii a politiku a vliv organizační kultury a organizačního klimatu na identifikaci pracovníků s organizací a prací. Pozornost je zaměřena na motivaci a stimulaci pracovníků, osobnost člověka ve vztahu k práci, teorie pracovní motivace a problematiku pracovní spokojenosti.
5) DEIBLOVÁ, M. Motivace jako nástroj řízení. Praha: Linde, 2005. 126 s. ISBN 80- 902105-8-9.
• Smyslem této publikace je představit čtenáři vědecké teorie, které jsou rozšířeny praktickými příklady a úvahami ze světa práce. Ústředním sdělením této knihy je sice motivace a pracovní chování,
6) ATKINSON, R. L. Psychologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-640-3
7) DRUCKER, P. F. Efektivní vedoucí. Praha: Management press, 2008. ISBN 978-80- 7261-189-8.
• Zabývá se vlastním rozvojem vedoucích i jiných „znalostních“ pracovníků, když systematicky rozebírá hlavní předpoklady jejich efektivnosti a na mnoha příkladech ukazuje, jak se osobní efektivnosti učit.
8) JAŠKOVÁ, I. Fluktuace zaměstnanců jako faktor konkurenceschopnosti podniku - výsledky bivariační analýzy. In Vývojové tendence podniků V. Brno : ESF MU, 2009. ISBN 978-80-210-5003-7.
• Uvádí výsledky primární a bivariační analýzy, jež byly provedeny v rámci empirického šetření Centra výzkumu konkurenční schopnosti České ekonomiky na 267 podnicích z oblasti služeb. Je zkoumána proměnná fluktuace zaměstnanců a to ve vztahu k úspěšnosti podniků a k ostatním vybraným proměnným z oblasti personální práce (pohyblivá složka mzdy, zaměstnanecké výhody, vzdělávání, počet vlastníků v top managementu).
9) MASLOW, A. A theory of human motivation. Psychological Review. 1943.
• Článek, v němž A. Maslow poprvé charakterizoval základní lidské potřeby.
10) BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-802-4730-288.
• Kniha přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely.
11) GROSS, Peter, Karol JAKUBOWICZ a Barbara KÖPPLOVÁ. Media transformations in the post-communist world: Eastern Europe's tortured path to change. Vyd. 1. Lanham: Lexington, c2012, viii, 227 p. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-073-9174-951.
• Publikace se mimo jiné zabývá transformací médií ve střední a východní Evropě, porovnává mediální systém ve východní a západní části kontinentu a přes období digitálních revolucí se dostává až do současnosti. Samostatnou kapitolou jsou dvě desetiletí svobodných médií v České republice.
Předběžná náplň práce
Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků):
Fluktuace v české mediální krajině je tématem nadmíru aktuálním, a to patrně výrazněji než kdykoli během uplynulých 26 let. Již do ní dominantně nepromlouvají pouze aspekty náročnosti povolání, pracovních podmínek či nabídky a poptávky, ale jako stále naléhavější působí dle mínění autora téma etiky, morálky a pevných hodnot. Pracovníci některých sdělovacích prostředků totiž nereagují pouze na vznik a zánik nových médií, vlastní pracovní vytížení či prostou situaci na trhu práce. Byli mimo jiné postaveni tváří v tvář dilematu, zda setrvat v loajalitě vůči přednímu mediálnímu domu, nebo hledat vlastní cestu k žurnalistice nedotčené politikou a vysokým byznysem. Jaké hlavní motivační faktory vedou obecně české novináře ke změně zaměstnavatele, a jak se motivace liší s ohledem na situaci v konkrétním médiu?
Téma je zajímavé také z toho důvodu, že dosud nebylo příliš zmapováno tuzemskou ani světovou odbornou literaturou. Současně se v České republice ocitáme v době rychlého rozvoje internetových médií, digitálně šířených televizních stanic, ale také v době krize tzv. printových periodik a v čase obřích mediálních akvizicí ze strany obchodně a politicky angažovaných kupců. Záměrem autora je detailně rozkrýt příčiny, které české novináře vedou k přecházení mezi jednotlivými médii, poskytnout pevný základ pro další zpracování tématu a nabídnout platformu pro další diskuzi na dané téma.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK