Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ježíš v Getsemanské zahradě Ježíšova modlitba k Otci v kontextu pašijového příběhu
Název práce v češtině: Ježíš v Getsemanské zahradě
Ježíšova modlitba k Otci v kontextu pašijového příběhu
Název v anglickém jazyce: Jesus in the Garden of Gethsemane
Klíčová slova: Getsemany, Ježíš, modlitba, exegeze, kalich, hodina, agónie, bdění, pokušení, otec Pio
Klíčová slova anglicky: Gethsemane, Jesus, Prayer, Exegesis, Cup, Hour, Agony, Vigilance, Temptation, Father Pio
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2016
Datum zadání: 09.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2016
Datum a čas obhajoby: 01.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2017
Oponenti: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium evangelních textů k tématu
2. Jazyková analýza textů
3. Synoptické srovnání
4. Studium základní literatury, zejména biblických komentářů
5. Zpracování vlastního komentáře
6. Prohloubení hlavních biblicko-teologických témat
7. Závěrečné shrnutí
Seznam odborné literatury
Překlady Bible
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. 11. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2005
Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. 1. české vyd. Praha: Krystal OP–Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, 2229 s., [4] l. obr. příl.

Komentáře v češtině
DONAHUE, John R, HARRINGTON, Daniel J (ed.). Evangelium podle Marka. Překlad David Hoffmann. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. Sacra pagina.
HARRINGTON, Daniel J (ed.). Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. Sacra pagina.
JOHNSON, Luke Timothy, HARRINGTON, Daniel J (ed.). Evangelium podle Lukáše. Překlad Mlada Mikulicová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. Sacra pagina.
LIMBECK, Meinrad. Evangelium sv. Marka. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. České katolické biblické dílo.
LIMBECK, Meinrad. Evangelium sv. Matouše. Vyd. v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996. Malý stuttgartský komentář.
MACARTHUR, John. Nový zákon: komentář verš po verši. 1. vyd. Kroměříž: Didasko, c2013.
MOLONEY, Francis J, HARRINGTON, Daniel J (ed.). Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. Sacra pagina.
MRÁZEK, Jiří. Evangelium podle Matouše. 1. vyd. Praha: Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2011. Český ekumenický komentář k Novému zákonu.
MÜLLER, Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše. Překlad Jaroslav Vokoun. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. Malý stuttgartský komentář.
PORSCH, Felix. Evangelium sv. Jana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998, 215 s. Malý stuttgartský komentář.

Komentáře a další literatura v angličtině
BROWN, Raymond Edward. An Introduction to the New Testament, Doubleday, New York 1997.
BROWN, Raymond Edward. The death of the Messiah: from Gethsemane to the grave : a commentary on the passion narratives in the four gospels. 1st ed. New York: Doubleday, 1994.
KEENER, Craig S. The IVP Biblebackground commentary: New Testament. Downers Grove: InterVarsity Press, c1993.
STOCK, Augustine. The method and message of Matthew. Collegeville: The Liturgical Press, c1994.
Předběžná náplň práce
Předkládaná práce se zabývá tématem Ježíšovy modlitby v Getsemanské zahradě a jejím významem v rámci pašijového příběhu. Porovnává důrazy jednotlivých evangelistů a vysvětluje úryvek se zaměřením na konečný smysl události. Práce má formu exegeze, sleduje díla významných českých i zahraničních autorů, kteří se tématem hlouběji zabývají a snaží se hledat styčné body a rozdíly v jejich teologických pohledech. Práce ukazuje a rozvíjí důležitá témata, která se v příběhu objevují. Jedná se zejména o vztah Ježíše a učedníků, kteří selhávají, pokud mají svému Mistru poskytnout podporu, rovněž tak o motiv úzkosti a strachu, který Ježíš v osamění zažívá. Neméně důležitým námětem je i vztah ducha a těla. Práce vyzdvihuje dvojí smysl události – historický a eschatologický, v daném rámci pak pojednává o motivu hodiny, kalichu či pokušení. Práce dále upozorňuje na četné odkazy na modlitbu Páně, rovněž tak na téma bdění učedníků, a to ve smyslu jejich připravenosti k duchovnímu boji. Závěrem se práce pokouší přinést aktualizaci daného tématu pro současnou dobu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The presented thesis concerns with the issue of Jesus prayer in Gethsemane garden and its meaning in the passion story. It compares the accents of the evangelists and explicates the pericope with focus on the ultimate meaning of the event. The thesis has the form of exegesis, follows the publications of the important Czech and foreign authors, who are concerned with the issue more deeply, and tries to look for the interfaces and the distinctions in their theological views. The thesis shows and develops the important issues, which appears in the story. It is primarily the relationship between Jesus and his disciples, who fail, when they should offer the assistance to his Master and, also the issue of anxiety and fear, what Jesus passes through, alone. No less important motive is also the relation between the soul and the body. The thesis emphasizes the double meaning of the event – the historical and the eschatological ones; in that frame then discusses the issue of the hour, the cup and the temptation. The thesis also points to many references to the Lord’s Prayer, and to the issue of the vigilance of the disciples, in meaning of their readiness for the spiritual battle. At the end, the thesis tries to bring the update of the issue to the present day.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK