Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Flourishing v kontextu stylů rodičovské výchovy
Název práce v češtině: Flourishing v kontextu stylů rodičovské výchovy
Název v anglickém jazyce: Flourishing in the context of parenting styles
Klíčová slova: optimální prospívání|osobní pohoda|silné stránky charakteru|styl rodičovské výchovy|výchovné působení rodičů
Klíčová slova anglicky: flourishing|optimal functioning|well being|character strenghts|parenting style|parenting practices
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2016
Datum zadání: 05.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.05.2016
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Komárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zmapování konceptu flourishing jako jednoho z modelů osobní pohody a to především v kontextu rodičovských stylů výchovy. Práce se zaměří na jednotlivé komponenty výchovných stylů, jakožto i dílčí podsložky těchto komponent, a jejich působení na rozvoj a optimální prospívání jedince v jeho biopsychosociální rovině. V práci budou krátce zmíněny východiska obou konceptů a jejich možné teoretické i praktické propojení.

Empirická část se bude věnovat možnostem měření těchto dvou konceptů, flourishingu a stylů rodičovské výchovy. Cílem empirické části bude nabídnout možnou perspektivu hodnocení stylů výchovy na základě následného prospívání jedince a nastínit vhodné metody k jejich zjišťování.
Seznam odborné literatury
Bornstein M. H., Davidson L., Keyes C. L. M., Moore K. A., & The Center for Child Well-Being (Eds.). (2003).Well-being: Positive development across the life course. Mahwah: Erlbaum.

Čáp, J. (1996). Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV.

Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological bulletin, 113(3), 487-496.

Gillernová, I. (2011). Změny rodičovských stylů výchovy v české rodině. In I. Gillernová, V. Kebza & M. Rymeš. Psychologické aspekty změn v české společnosti: člověk na přelomu tisíciletí. Praha: Grada.

Gleason, T., & Narvaez, D. (2014). Child environments and flourishing. In D. Narvaez, K. Valentino, A., Fuentes, J., McKenna, & P. Gray, (Eds.), Ancestral Landscapes in Human Evolution: Culture, Childrearing and Social Wellbeing. New York: Oxford University Press.

Narvaez, D. (2008). Human flourishing and moral development: Cognitive science and neurobiological perspectives on virtue development. In L. Nucci & D. Narvaez (Eds.), Handbook of Moral and Character Education. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Hoghughi, M. S., & Long, N. (Eds.). (2004). Handbook of parenting: theory and research for practice. London: Sage.

Keyes, C. L. M., & Haidt, J. (Eds.) (2003). Flourishing: Positive psychology and the life well lived. Washington DC: American Psychological Association.

Seligman, M. E. (2012). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well­being. New York: Simon and Schuster.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK