Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teorie deficitů kognitivních funkcí v kontextu specifických poruch učení
Název práce v češtině: Teorie deficitů kognitivních funkcí v kontextu specifických poruch učení
Název v anglickém jazyce: Theory of cognitive deficits in the context of specific learning disabilities
Klíčová slova: Reuven Feuerstein|teorie deficitů kognitivních funkcí|kognitivní modifikovatelnost|specifické poruchy učení|statické a dynamické testování
Klíčová slova anglicky: Reuven Feuerstein|theory of deficient cognitive functions|cognitive modifiability|specific learning disabilities|traditional and dynamic assessment
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2016
Datum zadání: 05.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.05.2016
Datum a čas obhajoby: 24.01.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Václav Mertin
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teorii deficitů kognitivních funkcí představil v kontextu dalších rozsáhlejších psychologických teorií R. Feuerstein. Její praktické aplikace lze nalézt jak v uceleném systému dynamického vyšetření (LPAD), které mapuje potenciál k učení a specifikuje možnosti rozvoje rozumových schopností, tak v intervenčním programu nazvaném Instrumentální obohacování (FIE).

Cílem diplomové práce bude návrh modelu profilu deficitů kognitivních funkcí u dětí a dospívajících se specifickými poruchami učení (SPU). Ačkoli SPU nejsou primárně dávány do souvislostí s teorií deficitů kognitivních funkcí, jedná se o velmi komplexní potíže a je zde předpoklad, že vymezení profilu dílčích deficitů může přispět k návrhům přesnějších intervenčních opatření v edukačním procesu.

Jako výzkumná data budou použity záznamy z diagnostiky uvedené cílové skupiny za užití baterie LPAD, které byly pořízeny v uplynulých letech v rámci vyšetření těchto jedinců. Výsledky vyšetření budou analyzovány v souladu s Feuersteinovou teorií, bude sledován jejich výskyt, případná jedinečnost kombinací i možný dopad deficitů na projevy SPU.
Seznam odborné literatury
Feuerstein, R. (2014). Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti: Feuersteinův program instrumentálního obohacení. Praha: Karolinum.

Feuerstein, R., & Lewin-Benham, A. (2012). What learning looks like: mediated learning in theory and practice, K-6. New York: Teachers College Press.

Krejčová, L. (2013). Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé. Praha: Portál.

Málková, G. (2009). Zprostředkované učení: jak učit žáky myslet a učit se. Praha: Portál.

Mertin, V., & Krejčová, L. (2012). Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika

Sternberg, R. (2009). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.

Tzuriel, D. (2001). Dynamic assessment of young children. New York: Kluwer Academic/Plenum Press.

Zelinková, O. (2015). Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Praha: Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK