Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace pacienta před ortognátní operací
Název práce v češtině: Edukace pacienta před ortognátní operací
Název v anglickém jazyce: Education of Patients before the Orthognatic Surgery
Klíčová slova: Edukace, ortognátní operace, intermaxilární fixace
Klíčová slova anglicky: Education, orthognatic operation, intermaxillary fixation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D. et Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2016
Datum zadání: 04.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2017
Datum a čas obhajoby: 05.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2017
Do kdy má student odevzdat:09.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2017
Oponenti: PhDr. Hana Nikodemová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 2. LF UK č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
FOLTÁN, René. Vliv ortognátní chirurgie na dechové parametry ve spánku. Praha : Iga MZ ČR, 2007. Číslo grantové zprávy: NR8038.

KOTAS, M. — KAMÍNEK, M. — PAZDERA, J., et al.: Plánování ortognátních operací u obličejových deformit a čelistních anomálií pomocí modelové operace. Praha: Iga MZ ČR, 2006. Číslo grantové zprávy: NK7734.

MILORO. M. 2004. Peterson´s Principles of Oral and Maxillofacial Surgery. Second edition. Canada: BC Decker Inc, 2004. 1502 s. ISBN 1-55009-234-0

NIEBLEROVÁ, J. — FOLTÁN, R. — HANZELKA, T., et al. Stability of the miniplate osteosynthesis used for sagittal split osteotomy for closing an anterior open bite: an experimental study in mini-pigs. International journal of oral and maxillofacial surgery, 2012, roč. 41, č. 4, s. 482-8. ISSN: 0901-5027.

STEJSKALOVÁ, S, — HOFMANOVÁ, P. — SOLDÁNOVÁ, M. — KOMÁRKOVÁ, L. Psychologické aspekty ortodonticko - chirurgické léčby. Ortodoncie, 2012, roč. 21, č. 3, s. 164-173. ISSN: 1210-4272.

ŠVÁBOVÁ, M. — RACEK, J. — MARKOVÁ, M. Dědičnost ortodontických anomálií. Časopis lékařů českých, 2013, roč. 152, č. 4, s. 180-184. ISSN: 0008-7335.
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci se budeme zabývat ošetřovatelskou péčí a edukací pacientů před ortognátní operací. V teoretické části přiblížíme samotný pojem ortognátní operace, indikaci k operaci, ortodontická příprava před operací a péče po operaci, ošetřovatelskou péči o pacienta v perioperačním období a edukaci pacienta před operací se zaměřením na oblast hygieny dutiny ústní, příjmu potravy, změně vzhledu bezprostředně po operaci a režimových opatření v následujícím půl roce po operaci. V empirické části zacílíme svou pozornost na edukaci pacientů z pohledu sester, zda hodnotí edukaci za kvalitní ve všech již zmiňovaných oblastech a edukaci z pohledu pacientů. Za tímto účelem jsme si zvolili hlavní cíl. „Zjistit kvalitu edukace sester před ortognátní operací“. Dílčími cíli se zaměřujeme na zjištění: Zda existuje rozdíl v hodnocení mezi sestrou a pacientem ve srozumitelnosti edukace, zda existuje rozdíl v hodnocení mezi sestrou a pacientem v poskytování zpětné vazby a zda existuje rozdíl v hodnocení mezi sestrou a pacientem v efektivitě edukačního procesu. Pro zjištění námi stanovených cílů použijeme nestandardizovaný, dotazník, který rozdáme mezi pacienty před ortognátní operací a sestry na oddělení Sotomatochirurgické kliniky – Maxilofaciální chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice Praha, kde je pacient hospitalizovaný před operací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the thesis we will deal with nursing care and educate patients before orthognathic surgery. The theoretical part of the very concept of converged orthognathic surgery, indication for surgery, orthodontic preparation before surgery and after surgery care, nursing care for patients in the perioperative period and education of the patient before surgery with a focus on oral hygiene, eating, changing the appearance immediately after surgery and regime measures in the next half a year after surgery. In the empirical part to target the education of patients from the perspective of nurses, whether assessed for quality education in all the above mentioned areas and the education of the patient's perspective. For this purpose we have chosen the main target."Determine the quality of education of nurses before orthognathic surgery." The partial objectives will focus on finding: Whether there is a difference between nurse and patient education in clarity whether there is a difference between nurse and patient in providing feedback and whether there is a difference between nurse and patient in the efficiency of the educational process. To find us set goals we use non-standardized, questionnaire, which will be presented to patients before orthognathic surgery and nurses at the department Stomatosurgery Clinic – Maxillofacial Surgery, General University Hospital in Prague, where the patient is hospitalized before surgery.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK