Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Trestná činnost policie
Název práce v češtině: Trestná činnost policie
Název v anglickém jazyce: Criminal Activities of Police Officers
Klíčová slova: policie|kriminalita|policejní korupce|policejní brutalita
Klíčová slova anglicky: police|criminality|police corruption|police brutality
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2016
Datum zadání: 04.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.05.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Hana Trojanová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se bude zabývat různými podobami trestné činnosti páchané policisty v souvislosti s výkonem služby, například korupčním jednáním, rasově orientovanými trestnými činy, policejní brutalitou v podobě závažného násilného protiprávního jednání, zapojením policistů do organizované trestné činnosti či nevykonáváním činností, jež by policista vykonávat měl. Práce se zaměří na konkrétní aspekty této trestné činnosti, především na způsoby páchání, okolnosti a podmínky takového jednání, jeho příčiny a motivaci policistů. Text bude mapovat také nároky kladené na policisty v rámci profese a negativní faktory působící na ně při výkonu služby.

V závěru práce bude navržen kvalitativní výzkum týkající se problematiky trestné činnosti policistů.
Seznam odborné literatury
Čech, J. a kol. (2012). Policajná psychología II. – Policajná služba. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Čech, J. a kol. (2012). Policajná psychológia III. - Policajti, páchatelia, obete. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Kovařík, Z. (2003). Problémy vztahu policistů ke službě. Praha: Police history.

Marešová, A. (2001). Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů : (analytická studie). Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Michalík, D. (2007). Psychologie v policejní praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Miller, L. (2006). Practical Police Psychology: Stress Management and Crisis Intervention for Law Enforcement. Springfield: Charles C Thomas Pub Ltd.

Prenzler, T. (2009). Police Corruption: Preventing Misconduct and Maintaining Integrity. United States: CRC Press - Taylor & Francis Group.

Salvet, L. (2011). Kriminalita policistů České republiky. Praha: LINDE
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK