Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konkurence a její formy na trhu v ČR
Název práce v češtině: Konkurence a její formy na trhu v ČR
Název v anglickém jazyce: Competition and its forms at the market in the Czech republic
Klíčová slova: konkurence,trh,ČR
Klíčová slova anglicky: competition, market, Czech republic
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.05.2016
Datum zadání: 09.05.2016
Datum a čas obhajoby: 22.05.2017 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce by měla obecně vymezit podstatu a základní formy konkurence na trhu. Rozebrat konkrétní projevy konkurence na trhu v České republice. Podrobněji by se měla zaměřit na rozbor a zhodnocení jednotlivých forem konkurence ve vybraných nákupních centrech v ČR.
Seznam odborné literatury
SAMUELSON, Paul; NORDHAUS, William. Ekonomie. Praha: Svoboda, 1991.
VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003.
HOLMAN, Robert. Ekonomie. Praha: C.H. Beck, 1999.
FUCHS, Kamil. TULEJA, Pavel. Základy ekonomie. Ekopres, 2003
Předběžná náplň práce
1. Obecná část- uvedení do problematiky konkurence na trhu
1.1. Vymezení pojmu konkurence
1.2. Význam (úloha) konkurence na trhu
1.3. Typy konkurence
1.3.1. Dokonalá
1.3.2. Nedokonalá
1.3.3. Cenová a necenová
1.3.4. Nekalá soutěž
2. Praktická část- projevy konkurence v nákupních centrech v ČR
2.1. Specifikace pojmu nákupní centrum, konkrétní zaměření
2.2. Působení prodejců na nakupující
2.3. Způsoby zvyšování prodejů a jejich specifikace
2.4. Ovlivnitelnost a reakce zákazníků- výzkum opřený o dotazníkové šetření
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Theoretical part- introduction of a market competition
1.1. Explanation of a market competition
1.2. Importance of a market competition
1.3. Types of a market competition
1.3.1. Perfect competition
1.3.2. Imperfect competition
1.3.3. Price competition and non-price competition
1.3.4. Unfair competition
2. Practical part- demonstration of a competition in shopping malls in CZ
2.1. Explanation of a shopping mall concept
2.2. Influence of a competition on customers
2.3. Types of sales increase
2.4. Impressionability and reaction of customers (survey research)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK