Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Měřítko moudrosti. Sókratova dialektika a Prótagorův relativismus v Platónově dialogu Theaitétos (151d-187b)
Název práce v češtině: Měřítko moudrosti. Sókratova dialektika a Prótagorův relativismus v Platónově dialogu Theaitétos (151d-187b)
Název v anglickém jazyce: The Measure of Wisdom. Socrates' dialectic and Protagoras' relativism in Platos' Theatetus (151d-187b)
Klíčová slova: Platón|Theaitétos|Sókratés|Prótagoras|moudrost|vědění|homo mensura|maieutika
Klíčová slova anglicky: Plato|Theaetetus|Socrates|Protagoras|wisdom|knowledge|homo mensura|midwifery
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2016
Datum zadání: 02.05.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.05.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Robert Roreitner
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jakkoli v dialogu Theaitétos zůstává otázka po vědění bez odpovědi, je ještě před jejím položením mnohé naznačeno o jeho povaze: lidé jsou moudří, v čem jsou vědoucí a vědění a moudrost jsou tedy totéž. Je-li vědění ztotožněno se ctností, získává Sókratova otázka vedle epistemologického také etický a politický rozměr.
Cílem práce bude tyto rozměry na základě interpretace vybraných pasáží rozlišit a představit je ve vztahu k relativismu, zastoupenému v dialogu Platónovou interpretací Prótagorova výroku homo mensura a tajnou hérakletiovskou naukou, skrývající se podle něj v jejím pozadí. Vyrovnání se s relativismem bude v naší interpretaci hlavním Sókratovým zájmem první třetiny dialogu. Až ve spojení s duší vztahující se ke skutečné jsoucnosti získává totiž otázka po vědění relevantní základ pro zodpovězení.
Seznam odborné literatury
Bostock, D.: Plato’s Theaetetus, Clarendon Press, Oxford 1988.
Burnyeat, M.: The Theaetetus of Plato, Hacket Publishing Company, Indianapolis, Cambridge 1990.
Cornford, F. M.: Plato’s Theory of Knowledge, The Liberal Arts Press, New York 1957.
Desjardins, R.: Logos in Plato’s Theaetetus, State University of New York Press, New York 1990.
Hardy, J. Platon’s Theorie des Wissens im „Theitet“, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001.
Heitsch, E.: Überlegungen Platons im Theaetet, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1988.
Patočka, J.: Platón. Přednášky z antické filosofie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1992.
Sedley, D.: The Midwife of Platonism, Clarendon Press, Oxford 2004.
Stern, P.: Knowledge and Politics in Plato’s Theaetetus, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
Tschemplik, A.: Knowledge and Self-Knowledge in Plato’s Theaetetus, Lexington Books, Lanham 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK