Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení využití GUSS testu u pacientů s poruchou polykání po cévní mozkové příhodě
Název práce v češtině: Zhodnocení využití GUSS testu u pacientů s poruchou polykání po cévní mozkové příhodě
Název v anglickém jazyce: Assessing the use GUSS test in patients with dysphagia after stroke
Klíčová slova: poruchy polykání, ošetřovatelská péče, logoped, cévní mozková příhoda, screeningové vyšetření- GUSS test
Klíčová slova anglicky: dysphagia, nursing care, speech therapist, stroke, screening test - GUSS
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Hakenová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.04.2016
Datum zadání: 28.04.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Milena Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se řídí pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO a Opatřením děkana a tajemnice č. 10/2010 Pravidly pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.
Seznam odborné literatury
TEDLA, Miroslav, CHROBOK, Viktor (ed.). Poruchy polykání. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2009. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-105-2.
MANDYSOVÁ Petra,EHLEREdvard.Role sestry při screeningu poruch polykání v neurologii, Neurologie pro praxi[online]. 2016, dostupné z: http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2011/06/12.pdf
KEJKLÍČKOVÁ, Ilona. Logopedie v ošetřovatelské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2835-3.
SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2733-2.
AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-707-3.
KALINA, Miroslav. Cévní mozková příhoda v medicínské praxi. Vyd. 1. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-107-9.
LOVE, Russell J a Wanda G WEBB. Mozek a řeč: neurologie nejen pro logopedy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-464-9.
KLENKOVÁ, Jiřina. Terapie v logopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4463-0.
JOHN, J.S. and BERGER, L. UsingtheGuggingSwallowingScreen (GUSS) forDysphagiaScreening in AcuteStrokePatients. TheJournalofContinuingEducation in Nursing, 03, 2015, vol. 46, no. 3. pp. 103-104 ProQuestCentral. ISSN 00220124. DOIhttp://dx.doi.org.ezproxy.is.cuni.cz/10.3928/00220124-20150220-12.
ARNOLD, Marcel, Kai LIESIROVA, Anne BROEG-MORVAY, et al. Dysphagia in AcuteStroke: Incidence, Burden and Impact on ClinicalOutcome. PLoS ONE [online]. 2016, 11(2), 1-11 [cit. 2016-03-20]. DOI: 10.1371/journal.pone.0148424. ISSN 19326203.
CUMMINGS, Jo, Donovan SOOMANS, Jennifer O'LAUGHLIN, Valerie SNAPP, Amy JODOIN, Heather PROCO, Mindy ARCHER a Donna ROOD. Sensitivity and Specificity o f a NurseDysphagiaScreen in StrokePatients. MEDSURG Nursing [online]. 2015, 24(4), 219-222 [cit. 2016-04-19]. ISSN 10920811. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=108890350&scope=site
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu: Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou polykání po cévní mozkové příhodě (CMP) je v dnešní době velmi závažným problémem. Toto onemocnění je pro pacienty obzvláště závažné a to z důvodu aspirační pneumonie. Do praxe byla zavedena nová screeningová metoda, která by měla předcházet vzniku aspiračních pneumonií. Tato metoda se nazývá THEGUGGING SWALLOWING SCREEN – GUSS test. Po výsledku GUSS testu by měla následovat adekvátní ošetřovatelská péče, na které se podílí celý zdravotnický tým (lékaři, zdravotní setry, logopedi, rehabilitační pracovníci a sanitáři). Teoretická část diplomové práce bude zpracována na základě studia dostupné odborné literatury k řešené problematice. Tato část bude zaměřena na popis poruch polykání z důvodu CMP, jejich diagnostiku a terapii. Empirická část bude tvořena kazuistikou pacienta po CMP, u kterého byl proveden GUSS test a následně analýzou rozhovorů s relevantními zdravotníky.
Cíl práce a výzkumné otázky: Cílem práce bude ověřit, zda dostupné screeningové vyšetření a následný stanovený postup ošetřovatelská péče, zcela vyhovuje zdravotním sestrám. Dalším cílem bude ověřit, zdali je možné při použití GUSS testu něco pozměnit či vylepšit. Na základě častější spolupráce s logopedy bude dalším cílem zhodnocení jejich názoru na toto vyšetření. Součástí práce bude též zjišťování efektivity využívání nových postupů při poskytování ošetřovatelské péče a léčby poruch polykání
Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):Diplomová práce bude zpracovávána pomocí kvalitativního výzkumu - kazuistikou. Po zpracování kazuistiky u pacienta po CMP, budou provedeny rozhovory s předem připravenými otevřenými otázkami zaměřené na zjištění postupu vyhodnocování GUSS testu u pacientů s poruchou polykání. Skupinu respondentů budou tvořit zdravotní sestry a logopedi nejmenované oblastní nemocnice. Rozhovory budou uskutečněny pouze se souhlasem účastníků. Získané odpovědi budou zaznamenány na diktafon, následně interpretovány a vyhodnoceny. Závěr práce bude věnován diskuzi, která bude zaměřena na zhodnocení ošetřovatelské péče u nás a v zahraničí. Budou dodrženy etické aspekty výzkumu.
Předpokládaná implementace:: Cílem práce bude ověřit, zda dostupné screeningové vyšetření a následný stanovený postup ošetřovatelské péče vyhovuje zdravotním sestrám. Zjištěné výsledky budou interpretovány vedoucímu lékaři, vrchní sestře a ostatním zdravotnickým pracovníkům iktové jednotky. Zvážena bude účast na konferenci s příspěvkem o vhodnosti používání GUSS testu nejen pro neurologické oddělení, ale i pro další oddělení v nemocnicích. Eventuelně možnost publikace v odborném časopise.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction to the issue and the importance of the topic: The nursing care for patients with dysphagia after stroke (CVA - Cerebrovascular accident - A CVA is also referred to as a stroke) is nowadays considered to be a very serious problem. This disease is particularly severe for patients due to aspiration pneumonia. A new screening test has been introduced into the medical practice, which should prevent new cases of aspiration pneumonia. This method is called THE GUGGING SWALLOWING SCREEN - GUSS test. The GUSS test result should be followed by an adequate nursing care, which involves the whole medical team (medical doctors, nurses, speech therapists, physiotherapists and orderlies).The theoretical part of this thesis will mainly consist of the study of the available literature, which investigates and talks about the issues involved in this topic. This part will focus on the description of swallowing disorders due to CVA, their diagnosis and therapy. The empirical part will consist of a case studyof a patient after stroke, which had undergone the GUSS test. In addition, the analysis of the interviews with the relevant health professionals will also be included.
Aim of the study and research questions: The aim of this study is to verify whether the available screening tests and the subsequent procedure of the established nursing care, fully complies with the nurses’ requirements. Furtheraim of this thesis will be to verify whether there is a possibility to change or improve the GUSS test while it is being administered. As the speech therapists are frequently involved in those cases, their views and assessment of this examination will also be evaluated. The work will also investigate into the effectiveness of the use of new techniques in providing nursing care and medical treatment of the swallowing disorders.
Methodology (method, research sample): The dissertation will be processed using qualitative research - a case report. After processing the case study of a patient after stroke, interviews will be conducted with open-ended questions aimed at finding out the evaluation of the GUSS test procedure in patients with dysphagia. The group of respondents will consist of nurses and speech therapists of an unnamed area hospital. Interviews will be carried out only with the consent of the parties. The answers will be recorded on a dictaphone, then interpreted and evaluated. Finally, the study will be devoted to the discussion, which will focus on evaluation of the nursing care at home and abroad. The ethical aspects of the research will be treated with respect.
Estimated implementation: The goal of this study will be to verify whether the available screening tests and subsequent determined procedure of nursing suits the nurses. The results will be presented to the head doctor/physician, head nurse and other healthcare professionals working at the stroke unit.
The attendance of the conference with a presentation on the proper use GUSS test will be considered not only for the neurological department, but also for other departments in hospitals. Alternatively, the possibility of publication in the journal will also be considered.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK