Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Normalita, deviace, patologie
Název práce v češtině: Normalita, deviace, patologie
Název v anglickém jazyce: Normality, Deviation, Pathology
Klíčová slova: Sociální normalita, sociální deviace, sociální patologie, norma, sociální jevy, etika, vnímání
Klíčová slova anglicky: Social normality, social deviation, social pathology, norm, social issues, ethics, perception
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2016
Datum zadání: 27.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2016
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude poukázat na vývoj a současné pojetí normality, deviace a patologie. Práce se bude skládat z teoretické a praktické části. V praktické části bude proveden výzkum zaměřený na současný pohled veřejnosti na tuto problematiku.
Seznam odborné literatury
BARTLOVÁ, S. Sociální patologie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovník
ve zdravotnictví, 1998. ISBN: 80-7013-259-0.
EURYDICE. Gender differences in educational outcomes study on the measures taken and the current situation in Europe. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2010. ISBN 978-92-920.1080-5.
FISCHER, S., ŠKODA, J. Sociální patologie. Praha: Grada Publishing, 2009.
ISBN 978-80-247-2781-3.
HRČKA, M. Sociální deviace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN: 80-85850-68-0.
KAPR, J. a kol. Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991. ISBN: 80-901059-1-2.
KRAUS, B. Společnost, rodina a sociální deviace. Hradec Králové: Gaudeamus. 2014.
ISBN 978-80-7435-411-3.
KRAUS, B., HRONCOVÁ, J. Sociální patologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. ISBN: 978-80-7435-080-1.
ONDREJKOVIČ, P. a kol. Sociálna patológia. Bratislava: VEDA, 2000. ISBN 80-224-0616-3.
PILER, P. Divorce as Phenomenon of Modernity: Theory and Research. London: Edmund Press, 2010. ISBN: 978-0-9564748-1-0.
PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN-13: 978-80-7315-198-0.
SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN: 80-7229-042-8.
VITÁSKOVÁ, K. Etopedie: vybrané okruhy etopedické problematiky. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, ISBN 80-7368-123-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK