Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah k majetku v Novém zákoně
Název práce v češtině: Vztah k majetku v Novém zákoně
Název v anglickém jazyce: Relationship to the wealth in the New Testament
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2016
Datum zadání: 27.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.04.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Oponenti: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vymezení tématu práce
Vyhledání pasáží v Novém zákoně, které se vztahují k tématu bohatství
Studium dobových reálií s důrazem na téma bohatství
Rozbor vybraných novozákonních textů za pomoci odborné literatury
Shrnutí výsledků – novost a jedinečnost novozákonního přístupu k bohatství
Konfrontace novozákonního poselství s realitou v současné církvi
Seznam odborné literatury
AMBROS, Pavel (ed.). Nouze, chudoba, bohatství. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2015.
Bible. Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2007.
Bible. Český studijní překlad. Praha: Nakladatelství KMS, s. r. o., 2009.
BAKER, David L. Tight fists or open hands?: wealth and poverty in Old Testament law. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 2009.
BLAIKLOCK, E. M. The world of the New Testament. London: Ark Publishing, 1979.
BLOMBERG, Craig. Neither poverty nor riches: a biblical theology of material possessions. Leicester: APOLLOS, 2006.
BORSE, Udo. První a druhý list Timotejovi, List Titovi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
BROWN, Peter. Through the eye of a needle: wealth, the fall of Rome, and the making of Christianity in the West. Princeton: Princeton University Press, 2012.
DEMARIS, Richard E. – Neufeld, Dietmar. Understanding the social world of the New Testament. London: Routledge, 2010.
DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. (ed.). Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
DUPLACY, Jean. Slovník biblické teologie. Velehrad: Křesťanská akademie, 1991.
GIESEN, Heinz. Kniha Zjevení apoštola Jana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
GILMAN, John. Possesions and the life of faith: a reading of Luke-Acts. Collegeville: Liturgical Press, 1991.
GONZÁLES, Justo L. Faith and wealth: a history of early Christian ideas on the origin, significance, and use of money. San Francisco: Harper & Row, 1990.
GREEN, Joel B. – MCDONALD, Lee Martin. The world of the New Testament: cultural, social, and historical contexts. Grand Rapids: Baker Academic, 2013.
HARRINGTON, Daniel J. (ed.). Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003.
HARRINGTON, Daniel J. (ed.) – HARRINGTON, Wilfrid J. Kniha Zjevení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012.
HECKEL, U. – POKORNÝ, P. Úvod do Nového zákona. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o., 2013.
HOPPE, Rudolf. List Jakubův. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
JOHNSON, Luke T. Sharing possessions: mandate and symbol of faith. London: SCM Press, 1986.
JOHNSON, Luke T. – HARRINGTON, Daniel J. (ed.). Evangelium podle Lukáše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
KIDD, Reggie M. Wealth and beneficence in the pastoral epistles: a „bourgeois“ form of early Christianity. Atlanta: Scholars Press, 1990.
KLIESCH, Klaus. Skutky apoštolů. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
KREMER, Jacob. Druhý list Korinťanům. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.
Laudato si’ papeže Františka. Praha: Paulínky, 2015.
LIMBECK, Meinrad. Evangelium sv. Marka. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997.
LIMBECK, Meinrad. Evangelium sv. Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.
MAYER, Bernhard. List Filipanům, List Filemonovi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.
MOLONEY, Francis J. – HARRINGTON, Daniel J. (ed.). Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009.
MÜLLER, Paul-Gerhard. Evangelium sv. Lukáše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.
ORTKEMPER, Franz-Josef. První list Korinťanům. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
PASTOR, Jack. Land and economy in ancient Palestine. London: Routledge, 1997.
PATTE, Daniel. The Cambridge dictionary of Christianity. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
PORSCH, Felix. Evangelium sv. Jana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998.
RINDGE, Matthew S. Jesus’ parable of the rich fool: Luke 12:13–34 among ancient conversations on death and possessions. Leiden: Brill, 2012.
RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010.
RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2014.
STAGER, Lawrence E. Life in Biblical Israel. Louisville: Westminster John Knox Press, 2001.
THEIßEN, Gerd. Social reality and the early Christians: theology, ethics, and the world of the New Testament. Edinburgh: T. & T. Clark, 1993.
WHEELER, Sondra Ely. Wealth as peril and obligation: the New Testament on possessions. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995.
Předběžná náplň práce
2. Vztah k bohatství v antické společnosti
3. Vztah k bohatství v židovské společnosti na přelomu letopočtu
4. Vztah k bohatství v novozákonních spisech – rozbor textů
a) Vztah k bohatství v evangeliích a Skutcích apoštolů – rozbor textů
b) Vztah k bohatství v novozákonních listech – rozbor textů
c) Vztah k bohatství v knize Zjevení svatého Jana – rozbor textů
5. Aktualizace – vztah k bohatství v současné církvi s důrazem na výzvy papeže Františka
6. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The title of this bachelor thesis is „The relation to the possessions in the New Testament“. The main purpose of this thesis is to identify various aspects of the view at the wealth and the poverty in texts of the New Testament, to make a judgement about these texts on the background of its historical and literary context and to look for its common topics. In this thesis we went into details about relatively great number of passages with the goal to attain the global point of view. At the beginning we outlined briefly
„the history of poverty“ in the nation of Israel and some points of historical context.
The biggest space was given to the Gospels and the Acts of the Apostles, Paul’s letters and James. At the end we made an attempt to resume briefly what the New Testament says about the wealth and the poverty. We joined the short mention about the pontificate of Pope Francis, his opinions of the wealth and we mentioned his two documents, too. At the very end of the thesis we joined short personal conclusion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK