Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role sestry při tracheostomii u dospělých v intenzivní péči - punkční versus chirurgická tracheostomie
Název práce v češtině: Role sestry při tracheostomii u dospělých v intenzivní péči - punkční versus chirurgická tracheostomie
Název v anglickém jazyce: The nurses role in adult tracheostomy in intensive care - percutaneous versus surgical tracheostmy
Klíčová slova: Tracheostomie, metody tracheostomií, ošetřovatelská péče, role sestry, intenzivní péče
Klíčová slova anglicky: Tracheostomy, tracheotomy methods, nursing care, the role of nurses, intensive care unit
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.04.2016
Datum zadání: 27.04.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: ÚTPO 1. LF UK, Studničkova 7
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Veronika Kulířová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010, Opatřením rektora č. 6/2010, Opatřením rektora č. 8/2011 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
ČERNÝ, Michal, ŠATANKOVÁ, J., CHROBOK, Viktor, et al. Tracheostomie a polykání: Instruktážní kurzy. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2014, roč. 63, č. 2, s. 108. ISSN: 1210-7867.
PAJLOVÁ, K., RUFEROVÁ, M. Punkční dilatační tracheostomie. In: XXII. moravskoslezské dny pneumologie. Brno : TA-Service, 2013. 2013, s. 58-59. ISBN: 978-80-904971-3-9.
PELLANT, Arnošt, ŠKVRŇÁKOVÁ, Jana, MICHÁLEK, Roman, et al. Všeobecná sestra a tracheostomie. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2013, roč. 62, č. 3, s. 145-148. ISSN: 1210-7867.
TRČA, Stanislav. Chirurgická tracheostomie u elektivních pacientů na JIP. Anesteziologie & intenzivní medicína, 2012, roč. 23, č. 4, s. 226-227. ISSN: 1214-2158.
OTÁHAL, Michal. Perkutánní dilatační tracheostomie (PDTS) – benefit pro pacienta na JIP. Anesteziologie & intenzivní medicína, 2012, roč. 23, č. 4, s. 225-226. ISSN: 1214-2158.
OTÁHAL, Michal. Perkutánní dilatační tracheostomie (PDTS) - benefit pro pacienta na ICU. Studia pneumologica et phthiseologica, 2012, roč. 72, č. 2, s. 98-99. ISSN: 1213-810X.
ŠKVRŇÁKOVÁ, Jana, PELLANT, Arnošt, MICHÁLEK, Roman. Trvalá tracheostomie ovlivňuje pacienta v psychické, sociální a ekonomické oblasti. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Vyd. 1. Martin : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta, 2011. 2011, s. 353-365. ISBN: 978-80-89544-00-4.
DRÁBKOVÁ, Jarmila. Timing tracheostomie koreluje s délkou intenzivní péče. Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2010, roč. 57, č. 3, s. 197-198. ISSN: 1212-3048.
SCHWARZ, Pavel, MATOUŠEK, Petr, SŮVA, Petr. Tracheostomie - indikace a technika provedení. Lékařské listy, 2010, roč. 59, č. 15, s. 30-34.
DROBNÝ, Z. Perkutánní versus chirurgická tracheostomie. Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2007, Roč. 54, č. 3, s. 196. ISSN: 1212-3048.
VODIČKA, Jan, POKORNÝ, Karel, MATOUŠEK, Petr, et al. Chirurgická a punkční dilatační tracheostomie: retrospektivní studie. Časopis lékařů českých, 2007, roč. 146, č. 6, s. 546-550. ISSN: 0008-7335.
LUKÁŠ, Jindřich, VALVODA, J., RAMBOUSEK, P., et al. Standardní a punkční dilatační tracheostomie. Porovnání výsledků a komplikací. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2006, Roč. 55, č. 3, s. 144-149. ISSN: 1210-7867.
LUKÁŠ, Jindřich. Tracheostomie v intenzivní péči. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 119 s., 8 s. obr. příl. : il. ; 20 cm. ISBN: 80-247-0673-3.
LUKÁŠ, Jindřich, BĚLOHLÁVEK, Jan, NOVÁK, F., HAAS, T. Standardní a punkční dilatační tracheostomie u kriticky nemocných. Randomizovaná studie, dosavadní výsledky. Choroby hlavy a krku, 2004, roč. 13, č. 1, s. 5-8. ISSN: 1210-0447.
MATOUŠEK, Petr, POKORNÝ, Karel, MYSLÍK, J., et al. Komplikace chirurgické a punkční dilatační tracheostomie - jsou obě metody stejně bezpečné?. Anesteziologie & intenzivní medicína, 2004, Roč. 15, č. 6, s. 294-298. ISSN: 1214-2158.
CHROBOK, Viktor, ASTL, Jaromír, KOMÍNEK, Pavel. Tracheostomie a koniotomie: techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. Praha : Maxdorf, c2004. 170 s., xvi s. obr. příl. : il., tab., grafy ; 20 cm + 1 CD-ROM. ISBN: 80-7345-031-3.
KOUTNÁ, Markéta. Tracheostomie. Ošetření tracheostomie a jejích komplikací. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství. Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 1999-. 2001, s. 59-61.
MADSEN, Kristian Rørbæk, et al. Danish guidelines 2015 for percutaneous dilatational tracheostomy in the intensive care unit. Dan Med J, 2015, 61.3.


MAHMUD, Muddassir, et al. Tracheostomy in Intensive Care Unit: Indications, Benefits and Complications. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology, 2015, 21.1: 28-32.

PATTNAIK, Saroj Kumar; RAY, Banambar; SINHA, Sharmili. Griggs percutaneous tracheostomy without bronchoscopic guidance is a safe method: A case series of 300 patients in a tertiary care Intensive Care Unit. Indian journal of critical care medicine: peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine, 2014, 18.12: 778.

 
 
Předběžná náplň práce
Dýchání patří mezi jednu ze základních životních funkcí a pro jeho správné fungování je potřeba mít dýchací cesty volné a průchodné. Jeden ze způsobů udržení volných a průchodných dýchacích cest je tracheostomie. Tracheostomie může být provedena buď metodou chirurgickou nebo punkční.
Ošetřovatelská péče a její kvalita o pacienty s tracheostomií patří mezi důležité faktory, které mohou výrazně ovlivnit pooperační komplikace, jejich průběh a celkový klinický výsledek léčby nemocných. Dostatečně kvalifikovaná, informovaná a zkušená sestra uplatňuje své znalosti v praxi s holistickým pohledem na pacienta a jeho potřeby.
Teoretická část diplomové práce nás seznámí s anatomií dýchacích cest, historií tracheostomie, jednotlivými metodami tracheostomie – chirurgická versus punkční a ošetřovatelskou péčí o dospělé pacienty s tracheostomií na intenzivní péči. V empirické části budou vyhodnocena data získaná na základě kvantitativního šetření formou dotazníku. Výběrovým vzorkem respondentů budou sestry pracující na oddělení intenzivní péče více než 1 rok mající zkušenosti s ošetřovatelskou péčí o tracheostomie. Důležitým momentem bude zmapování použití jednotlivých metod tracheostomií – chirurgická versus punkční, zkušenosti a teoretické znalosti těchto metod.

Cíl práce :
Hlavní cíl:Zmapování použití jednotlivých metod tracheostomie – chirurgická versus punkční, role sestry při těchto metodách, jejich zkušenosti a znalosti.
Hlavní výzkumná otázka:Jaká je role sester při tracheostomii a jejich metodách u dospělých pacientů na intenzivní péči?
Dílčí cíl č.1:Zmapovat úroveň ošetřovatelské péče o tracheostomie u dospělého v intenzivní péči.
Dílčí otázka č.1:Jaká je úroveň ošetřovatelské péče o tracheostomii u dospělého v intenzivní péči?
Dílčí cíl č.2:Zmapovat povědomí sester o metodách tracheostomií u dospělých pacientů v intenzivní péči.
Dílčí otázka č.2:Jaký je rozhled sester o jednotlivých metodách tracheostomií?
Dílčí cíl č.3:Analýza poznatků a zkušeností sester u jednotlivých metod tracheostomií u dospělých pacientů v intenzivní péči.
Dílčí otázka č.3:Z jakých zdrojů získávají sestry své poznatky a jaké mají osobní zkušenosti s jednotlivými tracheostomiemi.
Dílčí cíl č.4:Zmapovat možnosti vzdělávacích potřeb sester v oblasti ošetřovatelské péče o tracheostomie u dospělých pacientů v intenzivní péči.
Dílčí otázka č.4:Jsou stávající zdroje informací o ošetřovatelské péči o tracheostomie u dospělých pacientů v intenzivní péči dostačující?

 
 
Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Výběrovým vzorkem respondentů budou sestry pracující na oddělení intenzivní péče déle než jeden rok a mají osobní zkušenosti s ošetřovatelskou péčí o tracheostomie u dospělých pacientů v intenzivní péči. Získaná data budou vyhodnocena na základě kvantitativního šetření formou dotazníku.

Předpokládaná implementace:
Zmapovat rozšířenost, zkušenosti a znalosti o jednotlivých metodách tracheostomie u dospělého pacienta v intenzivní péči. Nedílnou součástí je samozřejmě zjištění kvality ošetřovatelská péče o tracheostomovaného pacienta v intenzivní péči.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Breathing is among one of the basic life functions and for its proper functioning is needed to keep the airway open and unobstructed. One method of maintaining the free and patent airway is tracheostomy. Tracheostomy may be performed either by surgical or puncture.
     Nursing care and its quality for patients with a tracheostomy are among the important factors that could significantly affect postoperative complications, their progress and overall clinical outcome of treatment of patients. Well qualified, informed and experienced nurse applying their knowledge in practice with a holistic view of the patient and his or her needs.
     The theoretical part will introduce the anatomy of the airway, tracheostomy history, different methods tracheostomy - a surgical versus percutaneous and nursing care for adult patients with tracheostomy in intensive care. In the empirical part will be evaluated on the basis of data obtained qualitative survey questionnaire. Selective sample of respondents are nurses working in intensive care for more than one year with experience in nursing care for tracheostomy. An important moment will be the mapping of each method tracheostomy - a surgical versus percutaneous, experience and theoretical knowledge of these methods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK