Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Datové schránky
Název práce v češtině: Datové schránky
Název v anglickém jazyce: Data Boxes
Klíčová slova: datová zpráva|datová schránka|eGovernment|Czechpoint|elektronický dokument|elektronický podpis|elektronická pečeť|časové razítko
Klíčová slova anglicky: data message|data box|eGovernment|Czechpoint|electronic document|digital signature|trusted timestamping|electronic seal
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Daniela Brádlerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2016
Datum zadání: 25.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.07.2016
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:01.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Souhrn historie datových schránek a e-govermentu. Zhodnocení bezpečnosti datových schránek. Užší popis datových schránek. Efektivita datových schránek, popis ověřovacích prostředků, registrů a poskytovatele certifikovaných služeb, právní validita elektronického dokumentu.
Seznam odborné literatury
E-goverment v České republice, Pavel Mates, Vladimír Smejkal, 2012, Leges, ISBN 978-80-87576-36-6
eGovernment - cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení,, David Špaček, 2012, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-261-8
www.mvcr.cz
Vyhláška č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby (změněna vyhláškou č. 283/2014 Sb.)
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění: 329/2012 Sb)
Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK