Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci plic
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci plic
Název v anglickém jazyce: Nursing care of patient after Lung Transplantation
Klíčová slova: Pacient, transplantace plic, ošetřování, edukace, podpora
Klíčová slova anglicky: Patient, lung transplantation, nursing care, education, support
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Hakenová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.04.2016
Datum zadání: 25.04.2016
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se řídí pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO a Opatřením děkana a tajemnice č. 10/2010 Pravidly pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.
Seznam odborné literatury
KNIHY
1. BÁRTLOVÁ, J. Přehled patologie 1. Vydání, Praha: Nakladatelství Karolinum 2015. ISBN: 978 - 80 - 246 - 2745 - 8
Abstrakt - patologie dýchacího systému
2. ČIHÁK, R. Anatomie 2 3. Vydání, Praha: Grada publishing a.s. 2013. ISBN: 80 - 247 - 4788 - 0
Abstrakt - anatomie dýchacího systému
3. HEŘMANOVÁ, J., VÁCHA, M., SVOBODOVÁ, H., ZVONÍČKOVÁ, M., SLOVÁK, J. Etika v ošetřovatelské praxi 1. Vydání, Praha: Grada publishing a.s. 2012. ISBN: 978 - 80 - 247 - 3469 - 9
Abstrakt - etika při ošetřování pacienta
4. JANÍKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii pro bakalářské a magisterské studium 1. Vydání, Praha: Grada publishing a.s. 2013. ISBN: 978 - 80 - 247 - 4412 - 4
Abstrakt - problematika psychické podpory pacientů v chirurgii
5. KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči 1. Vydání, Praha: Grada publishing a.s. 2007. ISBN: 978 - 80 - 247 - 1830 - 9
Abstrakt - ošetřování pacienta bezprostředně po operaci
6. KAŠÁK, V., SKŘÍČKOVÁ J. Farmakoterapie plicních nemocí (145 - 190 ). In: MAREK, J. Farmakoterapie vnitřních nemocí 4. Vydání, Praha: Grada publishing a.s. 2010. ISBN: 978 - 80 - 247 - 2639 - 7
Abstrakt - farmakokinetika Tacrolimu
7. KITTNAR, O. Lékařská Fyziologie 1. Vydání, Praha: Grada publishing a.s. 2011. ISBN: 978 - 80 - 247 - 3068 - 4
Abstrakt - fyziologie dýchacího systému
8. NANDA International. Ošetřovatelské diagnózy 10. Vydání, Praha: Grada publishing a.s. 2016. ISBN: 978 - 80 - 247 - 5412 - 3
Abstrakt - stanovení ošetřovatelské diagnózy
9. STOLZ, A., PAFKO, P. Komplikace v plicní chirurgii 1. Vydání, Praha: Grada publishing a.s. 2010. ISBN: 978 - 80 - 247 - 3586 - 3
Abstrakt - komplikace během operačního zákroku
10. VOKURKA, M. Patofyziologie pro nelékařské směry 3. Vydání, Praha: Nakladatelství Karolinum 2012. ISBN: 978 - 80 - 246 - 2032 - 9
Abstrakt - patofyziologie dýchacího systému

ČASOPISY A WEBOVÉ STRÁNKY
1. ALALAWI a ET AL. Transplantace plic a intersticiální plicní onemocnění. Pro Lékaře [online]. Minnesota,USA, 2006,3(1), 10-15 [cit. 2016-01-19]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/grx
Abstrakt - způsoby transplantace plic
2. AURORA, Paul. VÝBER PACIENTOV S CYSTICKOU FIBRÓZOU PRE TRANSPLANTÁCIU PĽÚC. Pro Lékaře [online]. 2009,3(6), 20-25 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/grw
Abstrakt - výběr pacientů pro transplantaci
3. BARTÁKOVÁ, Lucie a Libor FILA. Transplantace plic [online]. In: . Praha, 2011, s. 1-7 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/gs0
Abstrakt - kontraindikace k transplantaci, Rejekce
4. BARTÁKOVÁ, Lucie a Libor FILA. Transplantace plic z pohledu pneumologa [online]. In: . Praha, 2011, s. 1-26 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/grz
Abstrakt - historie transplantací plic
5. ČESKÁ TRANSPLANTAČNÍ SPOLEČNOST PACIENTŮM. Zdravotní péče po propuštění z nemocnice [online]. Praha, 2015[cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/gsa
Abstrakt - propuštění z nemocnice
6. DAVIDOVÁ, Romana. Transplantace plic u fibrotizujících plicních procesů [online]. In: . Hradec Králové: Geum, 2007, s. 1 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/i7s
Abstrakt - vyšetření pacienta před transplantací
7. HOCKOVÁ, Jana. Komplexní ošetřovatelská péče u pacientů léčených ECMO na resuscitačním oddělení [online]. Praha, 2014, , 1 - 20 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/gs4
Abstrakt - indikace ECMO
8. CHADIMOVÁ, Mária. Transplantace plic v České republice – z pohledu patologa. Pro Lékaře [online]. Praha, 2015, (4), 175 - 180 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/gs7
Abstrakt - transbronchiální biopsie
9. Nebulizátor Aeroneb Solo. Cheiron.eu [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/gs5
Abstrakt - vhodný nebulizátor
10. ONDŘICHOVÁ, Lucie. Počet transplantací plic by se mohl znásobit [online]. Praha: Medical Tribune, 2012,12(26) [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/i7t
Abstrakt - metoda ex vivo perfuze a rekondice plic
11. PELICHOVSKÁ, Martina. Pooperační péče o pacienty po transplantaci plic [online]. Praha, 2010, , 1-24 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/gs3
Abstrakt - specifika pooperační péče u pacienta po transplantaci plic
12. PICHLOVÁ, Jitka. Imunosupresivní terapie. Hradec Králové, 2009. Dostupné také z: http://url.googluj.cz/i7u. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Abstrakt - imunosupresivní terapie
13. POZNIAK, Jiří. První retransplantace plic v České republice. Rozhledy v chirurgii [online]. Praha, 2015,94(3), 43 - 48 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/gs6
Abstrakt - retransplantace
14. ŠIMONEK, Jan a ET AL. Transplantace plic v České republice. E 15 [online]. Praha, 2014 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://url.googluj.cz/gs1
Abstrakt - transplantace plic v ČR, transplantační zákrok, výsledky
15. Zákon 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantací tkání a orgánů a o změně některých zákonů
Abstrakt - transplantační zákon


ZAHRANIČNÍ ZDROJE
1. CARLIN, Brian. Management of the Patient: Undergoing Lung Transplantation An Intensive Care Perspective [online]. 2009 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://www.nursingcenter.com/static?pageid=871077
Abstrakt - dechová rehabilitace
2. CENTER FOR ADVANCED LUNG DISEASE. Lung Transplantation Risks [online]. 2016 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: https://stanfordhealthcare.org/medical-treatments/l/lung-transplant/complications.html
Abstrakt - možné komplikace po transplantaci
3. HIRCHE A ET AL. Practical Guidelines: Lung Transplantation in Patients with Cystic Fibrosis. Hindawi Publishing Corporation: Pulmonary Medicine [online]. 2014 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/pm/2014/621342/
Abstrakt - těhotenství po transplantaci
4. WHITE-WILLIAMS, Connie. Lung Transplantation. Medscape [online]. 2016 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://www.medscape.com/viewarticle/436545_8
Abstrakt - typy transplantací plic
5. WHITE-WILLIAMS, Connie. Lung Transplantation: Living-Donor Lobar Lung Donation. Medscape [online]. 2016 [cit. 2016-01-18]. Dostupné z: http://www.medscape.com/viewarticle/436545_7
Abstrakt - možnost transplantace od živého dárce
Předběžná náplň práce
Anotace (čj):
Úvod do problematiky a význam tématu
Transplantace plic je komplexní léčebná metoda určená pro pacienty s dlouhodobou dechovou nedostatečností v konečném stádiu plicního onemocnění. Pacientům s jinak nevyléčitelným a většinou smrtelným onemocněním přináší možnost dlouhodobého přežití a současně výrazné zlepšení kvality života. Pooperační péče se řadí mezi nejsložitější a nejnáročnější v intenzivní péči. Funkce plic je velice zranitelná, riziko rejekce a infekčních komplikací je velmi vysoké.
Cíl práce a výzkumné otázky
Svoji závěrečnou práci jsem zaměřila na ošetřovatelský proces u pacienta po transplantaci plic. Cílem této práce je poukázat na specifika a možné komplikace při plnění ošetřovatelského procesu, jejich následné zmírnění až vymizení.
Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Závěrečnou práci budu zpracovávat pomocí kvalitativního výzkumu - kazuistikou, s dodržením etických aspektů výzkumu.
Předpokládaná implementace:
Naplnění ošetřovatelského procesu u pacienta po transplantaci plic. Výstupem práce je schéma péče, které je důležité pro sestry, které se učí ošetřovat pacienty po transplantaci plic.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Lung Transplantation is comprehensive treatment method intended for the patient with a long term respiratory insufficiency, at the terminal stage of pulmonary disease. For the patients with incurable and mostly lethal disease, gives possibility for long term survival and at the same time significant improvement in quality of life. Post-operative care classifying as the most complex and demanding in intensive care. The lung function is very vulnerable with a high risk of rejection and infections complication.
My final work I have focused on the nursing process in patients after lung transplantation. The aim of this work is to highlight the specifics and possible complications during the performance of the nursing care process, their subsequent reduction up to extinction.
Final work will be processed using qualitative research - casuistry, in complying with the ethical aspects of research.
The nursing process implementation in patients after lung transplantation.
The outcome of this work is scheme of care, which is important for nurses , learn to treat patients after lung transplantation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK