Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o polytraumatizovaného pacienta po příjmu do traumacentra
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o polytraumatizovaného pacienta po příjmu do traumacentra
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with multiple trauma after receiving to the trauma center
Klíčová slova: polytrauma – traumacentrum – traumatým – skórovací systémy – ošetřovatelská péče
Klíčová slova anglicky: Multiple trauma – trauma center – trauma team – scoring systems – nursing care
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Hocková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.04.2016
Datum zadání: 27.04.2016
Datum a čas obhajoby: 05.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Bc. Šárka Klokočková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována v souladu s relevantními doporučeními děkana 1. LF a rektora UK.
Seznam odborné literatury
Ševčík, Pavel et al.Intenzivní medicína. Praha : Galén, 2014. 9788074920660.
Zadák, Zdeněk a Havel, Eduard et al.Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 9788024720999.
Wendsche, Peter a Veselý, Radek et al.Tramatologie. Praha : Grada, 2015. 9788074922114.
Drábková, Jarmila.Polytrauma v intenzivní medicíně. Praha : Grada, 2002. 8024704196.
MIROSLAV, Durila, Lukáš PAVEL, Pelichovská MARTINA a Vymazal TOMÁŠ. Význam tromboelastografie (TEG) a tromboelastometrie (ROTEM) na jednotke intenzívnej starostlivosti.Anaesthesiology [online]. 2014, 25(3), 216-221 [cit. 2016-02-20]. ISSN 12142158. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=98181326&scope=site
BRAZZEL, Charice. Thromboelastography-Guided Transfusion Therapy in the Trauma Patient. AANA Journal [online]. 2013, 81(2), 127-132 [cit. 2016-03-24]. ISSN 00946354. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=86817508&scope=site
GALVEZ C., Kenny a Claudia CORTES L. Review: Thromboelastography. Colombian Journal of Anesthesiology [online]. 2012, 40(3), 224-230 [cit. 2016-03-24]. DOI: 10.1016/j.rcae.2012.05.002. ISSN 22562087.
ŠÍR, M., L. PLEVA a V. PROCHÁZKA. Polytrauma -- ošetření skeletálních poranění metodou damage control orthopaedics. Surgical Review / Rozhledy v Chirurgii [online]. 2014, 93(5), 287-291 [cit. 2016-03-24]. ISSN 00359351. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=96321805&scope=site
VYHNÁNEK, F. Význam mezioborové spolupráce v ošetření polytraumat. Surgical Review / Rozhledy v Chirurgii [online]. 2014, 93(5), 282-286 [cit. 2016-03-24]. ISSN 00359351. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=96321804&scope=site
PAŘÍZKOVÁ RENATA, Černá a Černý VLADIMÍR. Hypovolemický šok. Anaesthesiology [online]. 2014, 25(1), 47-57 [cit. 2016-03-24]. ISSN 12142158. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=94947454&scope=site
Předběžná náplň práce
Polytrauma je současné poranění více tělesných systémů, přičemž nejméně jedno z nich bezprostředně ovlivňuje raněného oslabením nebo selháním základních životních funkcí – dýchání, krevního oběhu a vědomí. Úrazy zůstávají, i přes veškerá preventivní opatření, nadále jednou z významných příčin úmrtí. Polytraumata jsou ve vyspělých zemích ve věkové skupině do 45let vedoucí příčinou úmrtí. Léčba polytraumatu je kontinuální dlouhodobý a složitý proces, který vyžaduje individuální přístup. Léčba začíná na místě úrazu, při transportu a pokračuje do okamžiku přijetí na urgentní příjem v traumacentru.
Traumacentrum je schopno poskytnout komplexní léčebnou péči zahrnující ošetření stavů, které vyžadují multidisciplinární koordinovanou spolupráci. Diplomová práce se zabývá problematikou příjmu polytraumatu na urgentní příjem do traumacentra. Cílem práce je seznámit čtenáře s celkovou problematikou polytraumatu, jaké jsou možné příčiny vzniku polytraumatu, nastínit algoritmus ošetření polytraumatu, jaká je role a specifika traumatýmu při příjmu pacienta. Praktická část diplomové práce se zabývá případovou studií pacienta s polytraumatem. V práci je nastíněn celý proces přijmu pacienta od role sestry, lékařů, použití přístrojových technik přes plnění léčebných a ošetřovatelských postupů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Multiple trauma is current injury to multiple body systems, at least one from them directly affects by weakening injured patient or faillure of basic life functions – ventilation, bloodstream and consciousness. Accidents are, despite all prevention measures, one of the important cause of death. Multiple traumas are leading cause of death in the age group up to 45 years in the developed countries. The multiple trauma therapy is continues long and complete process which needs individual approach. The therapy starts at the place of accident and then during the transport and continue in the trauma center.
The trauma center is able to provide complete therapy including treatment conditions, which require multidisciplinary coordinated cooperation. The thesis deal with incoming multiple trauma patients in the trauma center. The aim of the thesis is to approach the readers the multiple trauma, the possible causes of multiple trauma, which are the treatments of algorithms, how is the role and specification of trauma team during incoming of patient. Practical part of the thesis is about cause study of patient with the multiple trauma. This part describes all processes from incoming patient with multiple trauma, including the role of nurses, doctors and also using the interuments to do medical and nursing procedures
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK