Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelské postupy u komplikované peritonitis
Název práce v češtině: Ošetřovatelské postupy u komplikované peritonitis
Název v anglickém jazyce: Nursing procedures at complicated peritonitis
Klíčová slova: Peritonitis, ošetřovatelská péče, multiorgánové selhání, CRRT, umělá plicní ventilace, podpora oběhu, invazivní vstupy.
Klíčová slova anglicky: Peritonitis, nursing care, multi-organ failure, CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy), artificial lung ventilation, circulation support, invasive inputs.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Kordulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.04.2016
Datum zadání: 23.04.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: ÚTPO 1. LF UK, Studničkova 7
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se řídí pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO a Opatřením děkana a tajemnice č. 10/2010 Pravidly pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací.
Seznam odborné literatury
1) STREITOVÁ, Dana a Renáta ZOUBKOVÁ. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra. ISBN 978-80-247-5215-0.

2) ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ. Intenzivní medicína. Třetí, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, 2014. ISBN 978-80-7492-066-0.

3) KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. Sestra. ISBN 978-80-247-1830-9.

4) SUNG, Jiang Shi a Mao Kang VOUNG. Liver disease and peritonitis: causes, treatment and prevention [online]. New York: Nova Biomedical/Nova Science Publishers, c2012 [cit. 2016-04-15]. Hepatology research and clinical developments. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10654745

5) Szturc, P. Chýlek, V. Kula, R. Intraabdominální hypertenze na jednotkách intenzivní péče. [on-line] Vnitřní lékařství 2007 Dostupnost z http://www.prolekare.cz/pdf?ida=vl_07_09_17.pdf

6) Kroužecký, Aleš. Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných. [on-line] Mladá fronta a.s. 5/2012. Mladá fronta Zdravotnické noviny ZDN – ISSN 1214-7664 Dostupnost z http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/nahrada-funkce-ledvin-u-kriticky-nemocnych-464721

7) LEPPÄNIEMI, Ari, Edward J. KIMBALL, Inneke DE LAET, Manu L. N. G. MALBRAIN, Zsolt J. BALOGH a Jan J. DE WAELE. Management of abdominal sepsis -- a paradigm shift?Anaesthesiology Intensive Therapy [online]. 2015,47(4), 400-408 [cit. 2016-04-24]. DOI: 10.5603/AIT.a2015.0026. ISSN 16425758.

8) GÜRLICH, R., V. ADÁMKOVÁ, J. ULRYCH, et al. Základní principy diagnostiky a léčby sekundární peritonitidy -- doporučení odborníků s podporou SIS. Surgical Review / Rozhledy v Chirurgii[online]. 2014,93(6), 334-351 [cit. 2016-04-23]. ISSN 00359351. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&an=97184870&scope=site

9) NYSTRÖM, Per, Richard BAX, E. DELLINGER, et al. Proposed definitions for diagnosis, severity scoring, stratification, and outcome for trials on intraabdominal infection. World Journal of Surgery [online]. 1990,14(2), 148-158 [cit. 2016-04-23]. DOI: 10.1007/BF01664867. ISSN 03642313.
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu:
V diplomové práci se budu věnovat komplikované peritonitis, jedná se o závážný stav, který přímo ohrožuje pacienta na životě a má i svá specifika v ošetřovatelské péči.Peritonitis je onemocnění v dutině břišní, které ve své komplikované formě vyvolává selhávání oběhu, ventilace, renálních funkcí, rozvrat vnitřního prostředí až multiorgánové selhání. Pacienti potřebují velkou oběhovou a ventilační podporu, náhradu renálních funkcí, úpravu vnitřního prostředí a jsou plně závislý na ošetřovatelské péči. V teoretické části bude popsána patofyziologie peritonitis, jak ovlivňuje jednotlivé orgánové soustavy, diagnostické metody, léčebné a ošetřovatelské postupy.

Cíl práce a výzkumné otázky:
Cílem práce bude popsat a přiblížit náročnou ošetřovatelskou péči o pacienty ohrožené selháním životních funkcí v důsledku komplikované peritonitis.

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Při zpracování empirické části bude použita kvalitativní metoda, formou případové studie. Výzkumným vzorkem budou cíleně vybraní pacienti, s komplikovanou peritonitis hospitalizovaní na našem oddělení ARO.

Předpokládaná implementace:
Získaná data budou využita k vypracování ošetřovatelského postupu v péči o pacienta s komplikovanou peritonitis na oddělení ARO. Takto zpracovaný ošetřovatelský postup bude předán vrchní sestře a zároveň bude určen novým sestrám v adaptačním procesu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my diploma thesis I will focus on serious condition called complicated peritonitis which directly endangers patient’s life and has its own specifics in nursing care. Peritonitis is disease in the abdominal cavity. In its complicated form it can cause failure of blood circulatory, ventilation of renal functions, disruption of inner environment of abdominal cavity or even multi-organ failure. Patients need intense circulation and ventilation support, renal functions replacement, modification of inner environment, and they are fully dependent on nursing care. In theory I will describe pathophysiology of peritonitis, its influence on various organ systems, diagnostic methods, medical and nursing procedures.
The goal of the thesis is to describe and approach difficulty of nursing care about patients threatened by failure of vital functions due to complicated peritonitis.
Processing the empirical part, I will use qualitative method by the form of case study. Research samples will be purposefully selected patients suffering from complicated peritonitis who are hospitalized on our ARO department.
Obtained data will be used to elaborate process of nursing care about patient with complicated peritonitis on ARO department. That process will be forwarded to the head nurse and to the new nurses in the adaptation process at the same time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK