Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Použití automatického externího defibrilátoru složkami integrovaného záchranného systému – úroveň proškolení hasičů a policistů
Název práce v češtině: Použití automatického externího defibrilátoru složkami integrovaného záchranného systému – úroveň proškolení hasičů a policistů
Název v anglickém jazyce: The use of an automated external defibrillator by the members of the integrated rescue system - the level of education provided to firemen and policemen
Klíčová slova: automatický externí defibrilátor komorová fibrilace zákl adní n eodkladná resuscitace škol ení guidelines (pokyny) urgentní medicína int egrovaný záchranný systém
Klíčová slova anglicky: automated external defibrillator ventricular fibrillation basic urgent resuscitation training guidelines emergency medicine integrated rescue system
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.04.2016
Datum zadání: 26.04.2016
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Veronika Kulířová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována v souladu s relevantními opatřeními děkana a rektora UK.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
BYDŽOVSKÝ,J. Předlékařská první pomoc. 1. vydání. Praha: Grada, 2011, ISBN 978-802-4723-341
ŠEVČÍK,P., Intenzivní medicína. 3. přepracované a rozšíření vydání. Praha: Galén, 2014, ISBN 978-80-7492-066-0
BĚLOHLÁVEK,J.,OSMANČÍK,P.,VOTAVOVÁ, R.,LINHART,A., EKG v akutní kardiologii. 2. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf, 2014, ISBN 978-80-7345-419-7
TRUHLÁŘ, A., Doporučené postupy pro resuscitaci ERC 2015. Urgentní medicína: mimořádné vydání časopisu pro neodkladnou lékařskou péči. 2015, roč.18, ISBN 1212-1924
WARD,J.,LINDEN, R., Základy fyziologie. 1.české vydání. Praha: Galén, 2010, ISBN 978-80 –7262-667-0
KNOR, J., Proškolení neprofesionálních záchranářů v neodkladné resuscitaci včetně použití automatických externích defibrilátorů v ČR –návrh projektu. Urgentní medicína: 2005, roč.8, ISSN 1212-1924
HUSAIN, Sofia a Mickey EISENBERG. Review article: Police AED programs. Resuscitation[online]. 2013, 84(9), 1184-1191 [cit. 2016-04-19]. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2013.03.040. ISSN 03009572
DE VRIES, Wiebe, Anouk P. van ALEM, Rien de VOS, Joost van OOSTROM a Rudolph W. KOSTER. Trained first-responders with an automated external defibrillator: how do they perform in real resuscitation attempts? Resuscitation[online]. 2005,64(2), 157-161 [cit. 2016-04-19]. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2004.08.005. ISSN 03009572.
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu:
Téma pro tuto diplomovou práci vychází z doporučených postupů pro neodkladnou resuscitaci z roku 2015. Jedním z důležitých bodů těchto postupů je použití automatického externího defibrilátoru. Tyto přístroje byly vyvinuty pro poučené laiky ovšem bez znalosti diagnostiky poruch srdečního rytmu a umožňují jejich prostřednictvím provést časnou defibrilaci srdce, ještě před příjezdem záchranné služby. Jde o sofistikovaný přístroj jenž je součástí vybavení složek IZS -hasičů i policistů. Proškolením těchto tak zvaných first responderů se zabývá záchranná služba. Na naší oblasti se této činnosti věnuji, proto je mi celá problematika velmi blízká. V průběhu let 2015 a 2016 se zúčastnila většina hasičů a policistů, kteří mají automatický externí defibrilátor ve svém vybavení, školení ve způsobu použití tohoto přístroje.
Cíl práce a výzkumné otázky: Cílem této diplomové práce je zjistit, zda je koncepce školení dostatečná. Jestli je pro respondenty dobře pochopitelná teoretická část a zda je dostatečný praktický nácvik nejen vlastní resuscitace, ale i v použití automatického externího defibrilátoru, nebo by bylo vhodné tento nácvik prodloužit. Dále by bylo vhodné zjistit, jaká je mezi hasiči a policisty úroveň důvěry v přístroj, který řídí jejich činnost v takové závažné situaci, jakou je záchrana lidského života.
Metodologie (metoda, výzkumný vzorek): V této výzkumné práci bude využita kvantitativní metoda anonymního a dobrovolného dotazníkového šetření. Výzkumným vzorkem budou hasiči a policisté z našeho okresu, kteří školení absolvovali a mají automatický externí defibrilátor ve své výbavě. Připraveno je 200 dotazníků pro hasiče a policisty, patnáct dotazníků do každého sboru.
Předpokládaná implementace: Výstupy z této práce by měly posloužit k úpravě osnovy školení pořádané záchrannou službou. Náplň školení je určena pro celý kraj a podle ní postupují všichni lektoři. Zjištěné podněty by měly vést k úpravě osnovy školení tak, aby bylo pro respondenty co nejvíce přínosné a pochopitelné.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme for this thesis is based on the best practices for emergency resuscitation of 2015. One of the important points of these procedures is the use of an automatic external defibrillator. These devices were developed for informed laypersons of course without knowledge the diagnostics of cardiac rhythm disorders and allow through them make early defibrillation of the heart, still before the arrival of emergency services. It isa sophisticated device that is part of equipment of IRS -firefighters and policemen. Training of these so-called first aid responders performs ambulance service . On our area I devote this activity,therefore I am very close this issue. Over the years2015 and 2016 was attended training in how to use this device most firefighters and police officers, who have automatic external defibrillator in its equipment.Purpose of the diploma thesis and research questions:The aim of this thesis is to determine whether the concept of training courses is sufficient. If itis well understandable theoretical part for the respondents, and whether is sufficient practical training not only own resuscitation, but also the use of an automatic external defibrillator, or would be appropriate to extend this training. It would also be useful to know, what is level of trust between firefighters and police officers to the apparatus, which controls their activities in such a serious situation, what is the rescue human life.Methodology (method, research sample):In this research work will be used quantitative method anonymous and voluntary questionnaire survey. The research sample will form firefighters and police officers from our district, who have completed training courses and have an automatic external defibrillator in its equipment. Is ready 200 questionnaires for firefighters and police officers, fifteen questionnaires into each corps.The expected implementation:The results of this work should serve to adjust the curriculum training courses organized by ambulance service. The training content is designed for the entire region, and according to this content all lectors lead training courses. Identified suggestions should lead to modify the training curriculum so that training was for respondents the most to benefit and understandable

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK