Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Továrna Františka Wiesnera v Chrudimi ve třicátých letech 20. století
Název práce v češtině: Továrna Františka Wiesnera v Chrudimi ve třicátých letech 20. století
Název v anglickém jazyce: Factory of František Wiesner in Chrudim in 1930´
Klíčová slova: František Wiesner, Chrudim, hospodářské dějiny,
Klíčová slova anglicky: František Wiesner, Chrudim,Economic History
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.04.2016
Datum zadání: 19.04.2016
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude opírat o primární archivní výzkum a její text se metodologicky inspiruje dnešními trendy v sociálních a hospodářských dějinách.
Seznam odborné literatury
Primární prameny:
Oblastní archiv Zámrsk, fond: František Wiesner Chrudim 1869-1947.
Literatura:
BOROVES, Petr, Historie a současnost podnikání na Chrudimsku. Žehušice 2007
GERŠLOVÁ, Jana, Hospodářská minulost českých zemí. I. díl - Období od poloviny 19. století do druhé světové války. Ostrava 1997.

LACINA, Vlastislav, Velká hospodářská krize v Československu 1929-1934. Praha 1984.
LANGOVÁ, Alžběta, Chrudim v období 2. světové války. Část 6. Chrudimský průmysl, obchody a banky v období Druhé republiky a Protektorátu, Chrudimské vlastivědné listy. Chrudim 2004.
MACEK, Josef, Československá vlastivěda. Praha 1963.
MATYS Jan – FEJFAR Libor, Transporta, národní podnik, závod Chrudim, nositel Řádu práce a vyznamenání za zásluhy o výstavbu : 1855, 1945, 1975 : 120 let závodu, 30 let budování socialismu. Chrudim 1974.
MARTÍNEK, Zdeněk, Dějiny československého hospodářského průmyslu. Brno 2009.
NESEJT, František, K situaci na Chrudimsku v době nástupu světové hospodářské krize, Listy katedry historie a kabinetu regionálních dějin [Hradec Králové]. č. 2, (1991,) s. 49-60.
RÁKOSNÍK, Jakub, Kapitalismus na kolenou. Praha 2012.
ŠEBEK, František, Historie a současnost podnikání na Pardubicku. Pardubice 2000.
WIESNER, František, „Sto padesát let od založení firmy Wiesner v Chrudimi“, Chrudimské vlastivědné listy. 2005/14, č. 3, s. 1-6.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá firmou Františka Wiesnera sídlící v Chrudimi. Studovanou periodou budou třicátá léta 20. století a to především pro svůj klíčový význam pro dějiny firmy i obecný politický a hospodářský vývoj Československa. Práce – spíše než na výrobu a skladbu vyráběných produktů – se zaměří na vnitřní chod a strukturu firmy a změny v jejím vedení. Neopomene ani zaměstnaneckou otázku a vliv hospodářské krize na chod firmy.
1. Dějiny firmy Wiesner (z pohledu vedení)
2. Výrobní strategie firmy ve 30. letech
3. zaměstnaci firmy
4. Město Chrudim a fy Wiesner
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK