Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
Název práce v češtině: Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
Název v anglickém jazyce: Dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation
Klíčová slova: telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, tísňové volání, zdravotnická záchranná služba, zdravotnické operační středisko, first responder
Klíčová slova anglicky: Dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation, emergency call, emergency medical servise, dispatch center, first responder
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Vrábelová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.04.2016
Datum zadání: 17.04.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Bc. Šárka Klokočková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
FRANĚK, Ondřej. Manuál dispečera zdravotnického operačního střediska. 7. vyd. [Praha: O. Franěk], 2013. ISBN 978-80-905651-0-4.

FRANĚK, Ondřej, ŠEBLOVÁ, Jana. Neodkladná resuscitace. Doporučený postup ČLK JEP – Společnost UM a MK č. 2, 1996, aktualizace 2009 [online] nawww.urgmed.cz

FRANĚK, Ondřej, ŠEBLOVÁ, Jana. Správná praxe zdravotnického operačního střediska. Doporučený postup ČLK JEP – Společnost UM a MK č. 11, aktualizace 2007 [online] nawww.urgmed.cz

Urgentní medicína – časopis pro neodkladnou lékařskou péči, mimořádné vydání, Praha: Mediprax CB, s.r.o., 30. 11. 2015, ISSN 1212-1924

FRANĚK, Ondřej, ADNRLÍK, Michal.Telefonicky asistovaná resuscitace dispečerem zvyšuje naději na dlouhodobé kvalitní přežití u netraumatické přednemocniční zástavy oběhu -konečné výsledky studie DIRECT, České Budějovice: Mediprax CB, s.r.o. 2/2006, ISSN 1212-1924

KOLEKTIV AUTORŮ. Standardy první pomoci. 3. přepracované vydání. Praha: Český červený kříž, 2012. ISBN 978-80-877729-01-4

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015, [online] nawww.erc.edu
EISENBERG M. S., HALLSTROM A. P., CARTER W. B.. Emergency CPR instruction via telephone. American Journal of Public Health. 1985, 47 – 50. ISSN 0090-0036

VAILLANCOURT C., VERMA A., TRICKETT J. Evaluating the effectiveness of dispatch-asisted cardiopulmonary resuscitation instruction. Academic Emergency Medicine. 2007, 877 – 83. ISSN 1069 - 6563
Předběžná náplň práce
Poskytování telefonicky asistované první pomoci má podle situace a možností instruovat volající nebo svědky k poskytnutí první pomoci postiženému přímo na místě události. Jde o jednu ze základních úloh zdravotnického operačního střediska a musí ji zvládat každý dispečer pracující na operačním středisku zdravotnické záchranné služby. Tyto základní instrukce by měly být poskytnuty v mnoha různých situacích. Jednou z těchto situací je i náhlá zástava oběhu. Cílem diplomové práce je zjistit, zda jsou dispečeři zdravotnické záchranné služby schopni včas odhalit náhlou zástavu oběhu a adekvátně na toto reagovat, tzn. iniciovat volajícího k zahájení neodkladné resuscitace, namotivovat ho, správně a jednoduše instruovat, uklidnit situaci a vést zachránce do příjezdu posádky záchranné služby. Zvolenou metodou empirické části je kvalitativní výzkum, vedený formou přepisovaného telefonického rozhovoru a jeho analýza.Výzkumným vzorkem jsou sestry v roli dispečera zdravotnické záchranné služby. Výstupem této práce by měla být osvěta nejen laické, ale i odborné veřejnosti. Pro samotné dispečery by mohly být přepsané hovory inspirací či návodem, jak při poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace postupovat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main task of providing dispatcher-assisted first aid is to guide bystanders to giving the first aid to the victiim directly in the situation where the incident happened according to the possibilities and conditions. It´s one of the basic roles of medical dispatch centre and each dispatcher working on dispatch centre has to manage this role. These basic instructions should be provide in many different situations. One od this situation is pre-hospital cardiac arrest. The purpose of this diploma thesis is to find out, wheter dispatchers of emergency medical service are able to recognize prehospital cardiac arrest in time and react appropriately. This means initiate bystanders to start resuscitation, motivate them, correctly and easily lead them, calm the situation and guide them till ambulance crew arrives. Choosen method for the empirical part of this thesis is quality research conducted through transcription of telephone conversation and its analysis. The research sample are nurses in the dispatcher role. The output of this thesis should be enlightenment of general public, but also of professional one. Directly for dispatchers shoul be transcripted conversations inspiration or instruction how to do it in the case of prehospital cardiac arrest.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK