Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivní výukové strategie ve výuce odborného předmětu gastronomie
Název práce v češtině: Efektivní výukové strategie ve výuce odborného předmětu gastronomie
Název v anglickém jazyce: Effective strategies in Gastronomy Teaching
Klíčová slova: efektivní výukové strategie, učební materiál, taxonomie výukových cílů, pojmová mapa, prezentace, obor číšník, gastronomie
Klíčová slova anglicky: Effective teaching strategies, teaching material, taxonomy of educational objectives, concept map, presentations, field waiter, catering
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2016
Datum zadání: 15.04.2016
Datum a čas obhajoby: 26.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Formulace problému, který bude v práci řešen:
Vliv výukových strategií použitých při tvorbě výukových materiálů na dosažení plánovaných cílů výuky. Důraz je přitom kladen na strategie vedoucí k aktivizaci žáka, k rozvíjení jeho schopnosti osvojit si teoretické poznatky, prezentovat je a aplikovat je v praxi, k formování praktických dovedností v předmětu TOS.


Charakteristika metod:
Sběr dat, srovnávací metoda, popis a analýza procesu implementace
Seznam odborné literatury
ČADÍLEK, M., Didaktika praktického vyučování I. Pedagogická fakulta Masarykova univerzita v Brně. Brno, 2005. 104 s.
ČADÍLEK, M., LOVEČEK, A. Didaktika odborných předmětů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. 173 s., s. 116 . ISBN 80-717-8253-X.
KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 447 s.
KOTRBA, T., LACINA., L. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. 2., přeprac. a dopl. vyd. Ilustrace Hana Šefrová. Brno: Barrister, 2011, 185 s. ISBN 978-808-7474-341. s. 114
Mapování cílů kurikula. Posuzovací arch. Dušan Klapko Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87652-29-9
NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005, 171 s. ISBN 80-247-0738-1.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ., J. Pedagogický slovník. 4. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008, 322 s. ISBN 978-807-3674-168., s. 43
Setkání s vínem, aktualizované vydání 2012 , Vilém Kraus; Jiří Kopeček. ISBN 978-80-86031-96-5
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. 2., rozš. a aktualiz. vyd., [V nakl. Grada] vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 322 s. ISBN 978-80-247-1821-7.
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ., H. Pedagogika pro učitele: podoby vyučování a třídní management, osobnost učitele a jeho autorita, inovace ve výuce, klíčové kompetence ve vzdělávání, práce s informačními prameny, pedagogická diagnostika. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, c2011, 456 s. ISBN 978-802-4733-579, s. 221
Víno, praktická škola, Jean Priewe, Euromedia group a Knižní klub v Praze, 2001. ISBN 80-242-0695-1
Předběžná náplň práce
ANOTACE
Cílem bakalářské práce je představit různé metody výuky a na vybraných metodách ukázat jejich vhodnost či nevhodnost použití v jednotlivých fázích výuky z hlediska efektivity. Vyučovací metody řadíme mezi základní kategorie školní didaktiky. V současné době má učitel k dispozici celou řadu vyučovacích metod, které může aplikovat do vyučovacího procesu. Každý učitel (i ten s letitou praxí) by se měl zaměřit na správnou volbu vyučovací metody, na kritéria, která musí splňovat, aby byla didakticky účinná. Dle mého názoru je studium vyučovacích metod důležitým krokem k úspěšnému průběhu a naplnění vyučovacích cílů ve vyučovacím procesu. V průběhu své pedagogické praxe by každý učitel měl přehodnocovat efektivnost jím využívaných metod a zařazovat do výuky další.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is presenting different teaching methods and showing suitability and effectivity of chosen methods in single teaching phases. Teaching methods are sorted into basic categories of school didactics. Currently there is a broad range of teaching methods available to the teacher, can be applied in the teaching process. Every teacher (also the one with long-standing experience) should focus on choosing the right teaching method to reach the didactical efficiency. In my opinion the study of the teaching methods is an important step for the successful progress and achievement of the teaching goals in the teaching process. During educational practice, every teacher should reassess the efficiency of the used methods and integrate new methods into the teaching.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK