Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bolest a možnosti ovlivnění fyzioterapií
Název práce v češtině: Bolest a možnosti ovlivnění fyzioterapií
Název v anglickém jazyce: Pain and possibilities of physiotherapy influence
Klíčová slova: bolest, fyzioterapie, senior, zdraví, zdravý životní styl, pohybová aktivita, tai-chi chuan, sokol.
Klíčová slova anglicky: pain, physiotherapy, senior, health, healthy lifestyle, movement, tai-chi chuan, sokol.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: MUDr. Karla Kotková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2014
Datum zadání: 04.11.2015
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Soňa Marečková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou bolesti u seniorů a možnostmi jejího ovlivnění fyzioterapií. Práce je rozdělena do dvou částí, části teoretické a části praktické. Cílempráce je shrnuti teoretických informaci o bolesti a možnostechjejí léčby. Dalším cílem je porovnání efektu dvou terapeutických systémů pohybových aktivit (sokolského cvičení a cvičení tai-chi), a s tím související zjištění vlivu fyzioterapie na bolest u seniorů. Teoretická část zahrnuje charakteristiku bolesti, její rozdělení, fyziologii a dílčí metody léčby. Dále jsem popsala projevy stáří a změny v organizmu, které s nimi souvisejí.
Praktická část se zabývá stanovenými cíli, zjišťováním a porovnáním efektu dvou terapeutických systémů cvičení. Ke sběru dat jsem použila polostrukturovaný rozhovor.Získané informace jsem zpracovala do přehledných grafů. Po sběru dat jsem provedla analýzu a vyhodnocení výsledků šetření azjistila jsem pozitivní vliv obou terapeutických přístupů na ovlivnění bolesti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with pain in the elderly andpossibilitiesof physiotherapy influence on it.The work is divided into two parts, theoretical and practical. The aim of this work is to summarize theoretical information about pain, its treatment andto comparethe effect of two therapeutic systems of physical activity(sokol and tai-chi exercises), what will determine the physiotherapy influence on pain of elderly people. The theoretical part includes description of the pain, its classification, physiology and various methods of its treatment. I also described old age and physiological changes of the organism that related to it.
The practical part deals with settled objectives, detecting and comparing the effects of two therapeutic systems of exercising. I used a semistructured interview to collect data, that werecompiled into synaptic charts. After the data were collected for my research, the results have been analyzed and evaluated. And for my conclusion, I have noted the positive impact of both therapeutic approaches on pain.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK