Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Historie farnosti Stará Říše v 1. polovině 20. století
Název práce v češtině: Historie farnosti Stará Říše v 1. polovině 20. století
Název v anglickém jazyce: The History of a Parish Stará Říše in the First Half of 20th Century
Klíčová slova: 1. světová válka, první republika, 2. světová válka, Stará Říše, Josef Florian, farnost
Klíčová slova anglicky: World War 1, the First Republic, World War 2, Stara Rise, Josef Florian, parish
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.04.2016
Datum zadání: 12.06.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:13.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Oponenti: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Popis pramenů a literatury
3. Dějiny farnosti do roku 1900
4. Historie 1900 – 1938
5. Historie 1939 – 1950
6. Josef Florian
7. Závěr
Seznam odborné literatury
1. Prameny:
Archiv obce Stará Říše (1691 - 1945)
Četnická stanice Stará Říše (1943 - 1945)
Farní úřad Stará Říše (1833 - 1949)
Kronika farnosti Stará Říše

2. Sekundární literatura:
BABIČKA, Vácslav et al. Katolická církev v českých zemích 1939-1989. Vyd. 1. V Praze: Státní ústřední archiv, 1998.
BERINGER, Jan - JANOUŠEK, Jaroslav. Město a panství Telč. Telč: Nákladem českého knihkupectví Emila Šolce, 1892. 289 s.
DUŠEK, Milan. Nová Říše. Nová Říše: Novoříšský kulturní spolek, 2007. 286 s. ISBN 978-80-239-8946-5.
FILIPOVSKÝ, Karel. Zeměpisný nástin hejtmanství dačického. Třebíč: Nákladem knihkupectví J.F. Kubeše, 1879. 145 s.
FLORIAN, Jan – FLORIAN, Gabriel – PALÁN, Aleš. Být dlužen za duši. Brno: Host, 2007. 306 s. ISBN 978-80-7294-249-7.
GEBHART, Jan a KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. Vyd. 1. Praha: Themis, 1996.
MALÝ, Radomír. Katolíci ve stínu hákového kříže. Frýdek-Místek: Michael s.a., 2006, s. 101nn.
MAREK, Pavel. Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918-1924). 1. vyd. Brno: L. Marek, 2005.
Městys Stará Říše. Brno: F.R.Z. agency, 2014. 119 s. ISBN 978-80-87332-87-0.
NEKUDA, Vladimír, et al. Dačicko, Slavonicko, Telčsko : Vlastivěda moravská. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005. 1070 s. ISBN 80-7275-059-3.
NEŠPOR, Zdeněk R., ed. a KAISEROVÁ, Kristina, ed. Variety české religiozity v "dlouhém" 19. století (1780-1918). 1. vyd. Ústí nad Labem: Albis International, 2010.
NOVOTNÝ Kamil. Klášter premonstrátů v Nové Říši v 1. pol. 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. 103 s.
PUTNA, Martin C. a BEDŘICH, Martin, ed. Česká katolická literatura v kontextech: 1918-1945. Praha: Torst, 2010. 1390 s. ISBN 978-80-7215-391-6.
STANKOVIČ, Andrej. Josef Florian a Stará Říše. Praha: Triáda, 2008. 1136 s. ISBN 978-80-86138-92-3.
ŠIMKA, Alois. První světová válka a Jihlavsko. Jihlava: Okresní archiv, 1964. 36 s.
TIRAY, Jan. Vlastivěda moravská. II, Místopis Moravy. Díl IV místopisu, Jihlavský kraj. Čís. 64, Telecký okres. V Brně: Musejní spolek, 1913. 456 s.
VAŠKO, Václav. Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce. 1. vyd. Praha: Zvon, 1990.

3. Časopis
Farní věstník (1929 – 1935)
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl zmapovat proměny života farnosti Stará Říše na pozadí historických událostí 1. poloviny 20. století. Vymezené historické období představuje farnost na počátku nového tisíciletí, v odrazu 1. světové války, v poklidnějším období první republiky, během 2. světové války a závěrem poukazuje na změny, které přineslo nové politicko-ekonomické uspořádání společnosti. Práce se dále zaměřuje na vývoj farnosti pod patronátem nedalekého kláštera premonstrátů v Nové Říši, pod jehož správu farnost vždy historicky spadala. V neposlední řadě věnuje pozornost osobnosti Josefa Floriana, který všeobecně proslul svou nakladatelskou činností. Jeho vydavatelství přivedlo do Staré Říše celou řadu u
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis describes the transformation of a parish life in Stará Říše in the context of historical events of the first half of the 20th century. This historical period represents the parish at the beginning of the new millennium, in the reflection of the first world war, a more peaceful period of the First Republic, then the 2nd World War and finally shows the changes brought by the new politico-economic structure of society. This thesis also focuses on the development of the parish under the patronage of the nearby Premonstratensian monastery in Nová Říše, under whose administration the parish always historically belonged. Finally, the attention is paid to the personality of Josef Florian, who is widely known for his publishing activities. His Publisher attracted many artists and writers into Stará Říše, on the other hand, his point of views became a source of disagreement between him, local people and monastery.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK