Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem v českém vysokoškolském prostředí
Název práce v češtině: Tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem v českém vysokoškolském prostředí
Název v anglickém jazyce: English-Czech Sign Language Interpreting at Czech Universities
Klíčová slova: tlumočník znakového jazyka, čeština, angličtina, český znakový jazyk, znakový jazyk, vysoká škola
Klíčová slova anglicky: sign language interpreter, Czech, English, Czech Sign Language, sign language, university
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2016
Datum zadání: 23.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.06.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2018 09:15
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Stará
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá specifiky tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem, tj. mezi dvěma cizími jazyky. Zaměřuje se na konkrétní tlumočnickou situaci: na přednášku zahraničního odborníka vedenou v angličtině a tlumočenou do českého znakového jazyka. Tuto situaci zkoumá ze tří perspektiv (z pohledu organizátora přednášky, z pohledu tlumočníka a z pohledu neslyšícího posluchače/studenta). Cílem práce je zmapovat současnou situaci v tomto typu tlumočení v českém vysokoškolském prostředí.
Úkoly práce:
Na základě studia odborné literatury vymezit a definovat základní termíny potřebné pro další výzkum.
Popsat a klasifikovat pracovní jazyky tlumočníka, do jednotlivých kategorií jazyků pak zařadit angličtinu a český znakový jazyk v námi specifikované oblasti.
Zmapovat možnosti odborné přípravy tlumočníků angličtiny a českého znakového jazyka, možnosti objednání takového typu tlumočení v současné době, popsat oblasti uplatnění těchto tlumočníků.
Rozbor konkrétní tlumočnické situace (tlumočení přednášky z angličtiny do českého znakového jazyka) a to ze tří perspektiv: z perspektivy zadavatele tlumočení, tlumočníků a posluchačů.
Stanovení hypotéz výzkumu a výzkumné otázky.
Na základě strukturovaných rozhovorů s organizátory, s tlumočníky a s neslyšícími studenty podat obraz o specifikách konkrétní tlumočnické situace ilustrující situace tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem ve vysokoškolském prostředí.
Shrnutí výzkumu, vyhodnocení hypotéz.
Popsat současné problémy tohoto typu tlumočení a navrhnout jejich řešení.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury
ČEŇKOVÁ, Ivana. Úvod do teorie tlumočení. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN978-80-87153-74-1.
ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, Kateřina. Specifika tlumočení pro neslyšící. 1. vyd. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-58-1.
FRISHBERG, Nancy. Interpreting: An Introdution. Washington: RID, 1990. ISBN 0916883078.
HUMPREY, Janice., ALCORN, Bob. So You Want to Be an Interpreter: An Introduction to Sign Language Interpreting.Washington: H & H Pub Co, 2001. ISBN 978-0964036772.
KUČEROVÁ, Irena. Komparace tlumočníků znakového jazyka v terciárním vzdělávání v USA a ČR. Brno, 2010. Diplomová práce. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Vedoucí práce Lenka Doležalová. Registry of Interpreters for the Deaf [online]. [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://rid.org
RICHTEROVÁ, Klára. Představy neslyšících o tlumočnických službách. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-41-3.
ŠEBKOVÁ, Helena. Úvod do tlumočnické profese a vzdělávací systémy tlumočníků v ČR a zahraničí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-75-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK