Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studenti Erasmu, kulturní šok a proces adaptace
Název práce v češtině: Studenti Erasmu, kulturní šok a proces adaptace
Název v anglickém jazyce: Erasmus Students, Culture Shock and the Process of Adaptation
Klíčová slova: Erasmus, zahraniční studium, akulturace, výměnný pobyt, kulturní šok, kvalitativní výzkum, biografický rozhovor
Klíčová slova anglicky: Erasmus, study abroad, exchange programme, acculturation, culture shock, qualitative research, biographic interview
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2015
Datum zadání: 03.06.2015
Datum a čas obhajoby: 13.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Oponenti: Bc. Marta Hirschová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
S rozšířením možností studia v zahraničí se rapidně zvýšil i počet studentů účastnících se některého z programů, a studujících tak alespoň jeden semestr v zahraničí. Zkušenosti studentů z různých perspektiv se zkoumají rozmanitými metodami už od 80. let. Většina výzkumů je kvantitativních, kvalitativní tvoří spíše výjimky, přičemž obecně nejvíce studií této problematiky pochází z amerického kontinentu.
Situace, ve které se studenti Erasmu ocitnou při jejich pobytu v zahraničí, je velmi specifická. Pro mnohé je to jejich první delší pobyt mimo domov, mimo jejich zemi a jim známé prostředí, navíc s nutností používat jiný než rodný jazyk v každodenní komunikaci i v akademickém světě. Právem je proto studijní pobyt v zahraničí některými odborníky přirovnáván k přechodovému či iniciačnímu rituálu. Zvládnutí tohoto „přechodu“ lze vymezit teoriemi akulturace, případně kulturního šoku, zabývajícími se právě situacemi při setkání více kultur: „(…) akulturace odkazuje ke změnám, které nastávají výsledkem kontaktu s kulturně odlišnými jedinci, skupinami a sociálními vlivy“ (Gibson 2001 in Schwartz et al. 2010: 237). Tradiční teorie podle Oberga navrhuje, že kulturní šok probíhá podle křivky „U“, tedy na začátku člověk pociťuje jakousi euforii, poté nastává fáze plná obtíží, následovaná opět pozitivnější fází, kdy se člověk úspěšně začlení. Samotný pojem kulturního šoku i modely jeho průběhu byly dále rozvíjeny a modifikovány. Studie, které se zabývají adaptací specificky zahraničních studentů, začalo také přibývat. Murphy-Lejeune (2002) například navrhuje, že u studentů Erasmu by se nemělo pracovat s pojmem kulturního „šoku“, ale spíše s pojmy „objev“ (discovery) nebo „překvapení“ (surprise), jak to v jejím výzkumu studenti sami nazývali. Zároveň navrhuje, že místo jedné „U“ křivky, by průběh kulturního šoku bylo možné přirovnat spíše k několika menším „U“, kdy se opakují fáze problematické s fázemi neproblematickými.
Mnoho otázek však zůstává nezodpovězených, a proto se na problém akulturace studentů v rámci studijního programu Erasmu zaměřím ve své práci. Předpokládá se, že když tito studenti přijedou do cizí země, tak musí projít alespoň do určité míry procesem akulturace, ať už v jakékoli její podobě či intenzitě. Já bych se ráda zaměřila na to, jak je tento teoretický konstrukt vnímán „zevnitř“ studenty, nebo zda ho sami vůbec prostřednictvím svých vyprávění v základních obrysech konstruují. Pojetí této situace může do určité míry záviset i na tom, jak sami na sebe v této situaci nahlížejí. Položím si následující otázky:
1) Jakým způsobem studenti popisují své zážitky? Lze v jejich vyprávěních nalézt prvky kulturního šoku či adaptace?
2) Jak celkově popisují či definují tuto situaci, ve které se ocitli a jaké strategie v ní volí? Proč?
3) Jak se jejich vyprávění mění v souvislosti s tím, kterou část pobytu popisují (začátek, prostředek, konec)? Proč tomu tak je?
Je pravděpodobné, že během výzkumu se objeví další relevantní výzkumné otázky, které bych následně do práce zahrnula. Jako metodu zvolím biografický rozhovor. Rozhovory začnu provádět od poloviny zimního semestru na Trinity College Dublin, kde jsem během zimního semestru 2015/2016 na Erasmu. Mým cílem je získat dohromady přibližně 10 rozhovorů.
Seznam odborné literatury
ABE, Jin, Donna M. TALBOT a Robyn J. GEELHOED. Effects of a Peer Program on International Student Adjustment. Journal of College Student Development [online]. 1998, roč. 39, č. 6, 539-547 [cit. 2015-12-29]. ISSN 1543-3382. Dostupné z: http://jin.ryugaku-usa.com/pub/win.pdf
ADLER, Peter S. The Transitional Experience: An Alternative View of Culture Shock. Journal of Humanistic Psychology. 1975, roč. 15, č. 4, 13-23 in The Theory of Positive Disintegration by Kazimierz Dabrowski [online]. 1995, 2015-01-05 [cit. 2016-01-05]. Dostupné z: http://positivedisintegration.com/Adler1975.pdf
CHEN, Charles P. Common Stressors Among International College Students: Research and Counseling Implications. Journal of College Counseling [online]. 1999, roč. 2, č. 1, 49-65 [cit. 2015-05-29]. DOI 10.1002/j.2161-1882.1999.tb00142.x. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.2161-1882.1999.tb00142.x/pdf
BERRY, John W. Acculturative Stress. In MARSELLA, Anthony, Paul WANG a Lilian WONG (eds.). Handbook of Multicultural Perspectives on Stress and Coping [online]. New York: Springer, 2006. 287-298. ISBN: 978-0-387-26238-5. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=10160463
EVROPSKÁ KOMISE. Erasmus: Facts, Figures & Trends. The European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2012-13 [online]. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2014 [cit. 2015 -12-28]. ISBN 978-92-79-38578-0. Dostupné z: http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/facts-figures_en.pdf
EVROPSKÁ KOMISE. Erasmus +: Příručka k programu [online]. Evropská komise, 2015 [cit. 2015 -12-28]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_cs.pdf
HENDRICKSON, Blake, Devan ROSEN a R. Kelly AUNE. An analysis of friendship networks, social connectedness, homesickness, and satisfaction levels of international students. International Journal of Intercultural Relations [online]. 2011, roč. 35, č. 3, 281-295 [cit. 2015-05-29]. ISSN 0147-1767. Dostupné z:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176710000799
IRWIN, Rachel. Culture shock: negotiating feelings in the field. Anthropology Matters Journal [online]. 2007, roč. 9, č. 1., 1-11 [cit. 2016-01-09]. Dostupné z: http://www.anthropologymatters.com/index.php/anth_matters/article/view/64/124
MURPHY-LEJEUNE, Elizabeth. Student mobility and narrative in Europe: the new strangers. New York: Routledge, 2002. ISBN 04-152-6179-1.
Program Erasmus. NAEP: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy [online].© 2007 - 2015 [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://www.naep.cz/erasmus
TANGE, Hanne. In a cultural No Man’s Land: or how long does culture shock last? Journal of Intercultural Communication [online]. 2005, č. 10 [cit. 2016-01-05]. ISSN 1404-1634. Dostupné z: http://www.immi.se/intercultural/nr10/tange.htm.
TING-TOOMEY, Stela a Leeva CHUNG. Understanding Intercultural Communication. United States: Roxbury Publishing Company, 2005, s. 113-137. ISBN 1-891487-73-6.
WARD, C., S. BOCHNER a A. FURNHAM. The Psychology of Culture Shock. 2. Vyd. Hove: Routledge, 2001. ISBN 978-0-415-16235-7.
YUE, Y. a Q. LE. From „Cultural Shock“ to „ABC Framework“: Development of Intercultural Communication Theory. International Journal of Innovative Interdisciplinary Research. [online]. 2012, roč. 1, č. 2, 133-141 ⦋cit. 2016-01-03]. ISSN 1839-9053. Dostupné z: http://auamii.com/jiir/Vol-01/issue-02/10yue.pdf
ZHANG, Jing a Patricia GOODSON. Predictors of international students’ psychosocial adjustment to life in the United States: A systematic review. International Journal of Intercultural Relations [online]. 2011, roč. 35, č. 2, 139-162 [cit. 2015-05-29]. ISSN 0147-1767. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176710001288
ZHOU, Yuefang, Divya JINDAL-SNAPE, Keith TOPPING a John TODMAN. Theoretical models of culture shock and adaptation in international students in higher education. Studies in Higher Education [online]. 2008, roč. 33, č. 1, 63-75 [cit. 2015-08-05]. ISSN 1470-174X. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03075070701794833
Předběžná náplň práce
1) Teoretická část
a) Obecné informace o zahraničních pobytech pro studenty a jejich stručná historie, počty vyjíždějících studentů.
b) Uvedení teorií akulturace a kulturního šoku obecně i v souvislosti se zahraničními studenty a přehled výzkum v této oblasti.
2) Praktická část
a) Uvedení do provedeného výzkumu (kdy, kde, s kým, metody).
b) Výsledky obsahové analýzy rozhovorů.
3) Diskuze nad výsledky analýzy a reflexe
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) Theoretical part
a) General information about programs of abroad study and their brief history, the numbers of international students.
b) Theories of acculturation and culture shock in their general form as well as particularly in relation to international students. Overview of research in this area.
2) Practical part
a) Details of my research (where, when, with whom, methods).
b) The results of the content analysis of interviews.
3) Discussion over the results of analysis and reflection
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK