Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
ŽIDOVSKÉ HRDINKY V DÍLE ARNOŠTA LUSTIGA
Název práce v češtině: ŽIDOVSKÉ HRDINKY V DÍLE ARNOŠTA LUSTIGA
Název v anglickém jazyce: JEWISH HEROINES IN ARNOŠT LUSTIG´S WORK
Klíčová slova: holocaust, šoa, ženy, židovské hrdinky, prostituce, etika, mravnost
Klíčová slova anglicky: The Holocaust, the Shoah, women, Jewish characters, prostitution, ethic, morality
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2016
Datum zadání: 06.04.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.04.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: PaedDr. Helena Kupcová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Úvod: Dobové souvislosti, židovská ghetta, židovská tematika v literatuře, představení Arnošta Lustiga, jeho životních osudů a jejich vlivu na jeho literární tvorbu.
2) Typologie ženských postav, představení jednotlivých titulů a hlavních hrdinek: Dita Saxová, Kateřina Horovitzová, Perla Sch., Colette, Tanga, Lea.
4) Společné rysy, paralely a vývoj židovských hrdinek.
5) Styčná témata, opakující se motivy. Rozdíly v jejich jednání.
6) Závěr.
Seznam odborné literatury
Primární literatura
LUSTIG, Arnošt. Colette, dívka z Antverp. Praha, 1992.
LUSTIG, Arnošt. Dita Saxová. Praha, 2002.
LUSTIG, Arnošt. Lea z Leeuwardenu. Praha, 2005.
LUSTIG, Arnošt. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Praha, 1990.
LUSTIG, Arnošt. Nemilovaná: z deníku sedmnáctileté Perly Sch. Praha, 2007.
LUSTIG, Arnošt. Tanga z Hmburku. Praha, 2006.
Odborná literatura
HAMAN, Aleš. Arnošt Lustig. Jinočany: H & H, 1995.
HAMAN, Aleš. Lustigovy podobizny židovských dívek – obětí nacismu. Nové knihy, 2000.
HAMAN, Aleš. O tak zvané druhé vlně válečné prózy v naší současné literatuře. Česká literatura, 1961.
HOLÝ, Jiří et al. Šoa v české literatuře a v kulturní paměti. Praha: Akropolis, 2011.
MIKULÁŠEK, ALEXEJ: Literatura s hvězdou Davidovou. Praha: Votobia, 1998.
NOVOTNÝ, Vladimír. Arnošt Lustig a jeho doba. Tvar, 1995.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce bude komparace ženských hrdinek v prozaické tvorbě Arnošta Lustiga, hledání jejich společných rysů a odlišností. Bude mě zajímat vývoj jednotlivých postav a motivy jejich jednání. Diplomová práce bude vycházet z uvedené primární literatury, která byla záměrně vybrána tak, aby zahrnula široké spektrum židovských hrdinek a jejich osudů, ale současně všechny tituly zachycují příběh žen, které se svému osudu musely za války nějak postavit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The point of these thesis will be the comparison of the female characters in the prosaic creations of Arnošt Lustig and searching for their common features and differences. My focus will be on the development of the characters and the motives of their actions. The main source for my thesis will be the listed primary literature. It was selected, because it includes the wide spectrum of Jewish characters and their destinies. Concurrently all the titles capture the stories of women, which had to face their destiny during the war.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK