Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Gamelan a jeho vliv na tvorbu skladatelů 20. století
Název práce v češtině: Gamelan a jeho vliv na tvorbu skladatelů 20. století
Název v anglickém jazyce: Gamelan and Its Influence on the Works of 20th Century Composers
Klíčová slova: gamelan,úvod do gamelanu, vlivy gamelanu, skladatelé 20. století
Klíčová slova anglicky: Gamelan, introduction to Gamelan, influences of Gamelan, composers of the 20th century
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.03.2016
Datum zadání: 31.03.2016
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá gamelanem a jeho hudební tradicí a kontextem ve společnosti. Představuje čtenáři charakter gamelanu, coby tradičního indonéského orchestru, skrze jeho typické hudební nástroje, specifický hudební styl, strukturu a druhy, ladění i notaci. Práce rovněž sleduje duchovní rozměr a propojení gamelanu s dalšími tradicemi; se zpěvem, divadlem a tancem. Dalším těžištěm je mapovaní hudebního vlivu gamelanu v dílech skladatelů 20. století a otázka prolínání těchto prvků. Jakým způsobem se gamelan a jeho techniky projevují v evropské hudbě, jaké jsou jeho obměny a přizpůsobení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with Gamelan and its musical tradition and context in society overall. It introduces the character of Gamelan, the traditional Indonesian orchestra, through its typical instruments, specific musical style, structure and kinds, tuning and notation. The work further pursues spiritual dimension and connection between Gamelan and other traditions such as singing, theater and dance. My another focus is the mapping of the musical influence of Gamelan in the works of composers of the 20th century and the question of merging these elements. Such as how Gamelan manifests itself in European music, what are its modifications and customization.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK