Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory vedoucí k započetí dráhy oběti obchodování s lidmi
Název práce v češtině: Faktory vedoucí k započetí dráhy oběti obchodování s lidmi
Název v anglickém jazyce: Factors that lead to the start of human trafficking
Klíčová slova: obchodování s lidmi, sociální práce, druhy novodobého otrokářství, oběti obchodování s lidmi
Klíčová slova anglicky: human trafficking, social work, types of modern slavery, victims of human trafficking
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2016
Datum zadání: 31.03.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.04.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2017 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Kazimír Večerka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá problematikou obchodování s lidmi. Cílem práce je popsat faktory vedoucí k zahájení dráhy oběti obchodování s lidmi. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmu obchodování s lidmi, právní aspekty obchodování s lidmi, druhy novodobého otrokářství a výskyt popisovaného jevu v České republice. Dále se diplomová práce zabývá specifiky sociální práce s oběťmi obchodování s lidmi v rámci organizací, které s danou problematikou pracují. Empirickou část tvoří soubor polostrukturovaných rozhovorů s obětmi obchodování s lidmi, které spolupracují s organizací La Strada.
Seznam odborné literatury
ARONOWITZ, Alexis A. Smuggling and trafficking in human beings: The phenomenon, the markets that drive it and the organisations that promote it. In European Journal on Criminal Policy and Research, Summer 2001, vol. 9, No. 2, pp. 163-195. DOI: 10.1023/A:1011253129328.
BLATNÍKOVÁ, Šárka. Sexuální vykořisťování jako forma závažné organizované kriminality. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2010. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 978-80-7338-103-5.
HOLANOVÁ, K., a kol.. Instruktážní manuál pro sociální pracovníky a terénní pracovníky: Obchod s lidmi v ČR (online). Praha: Denoc s.r.o., 2007. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx
LaStrada Česká republika [online]. 2015 [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: http://www.strada.cz/
LINHARTOVÁ, Karolína. Proces obchodování s lidmi Kde, jak a proč k těmto zločinům dochází. Migrace online[online]. 2008, 6 [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: http://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/KLinhartova_Procesobchodovanislidmi.pdf
Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR pro období 2012 - 2015. In: . Praha: MVČR, 2012, ročník 2012, číslo 4.
ŠPONDROVÁ, Pavla (ed.). Obchodování s lidmi, problematika nucené práce: sborník z konference pořádané Ligou lidských práv a Radou Evropy 15.12.2006 v Brně. Brno: Liga lidských práv, c2007. Práva v souvislostech. ISBN 978-80-903473-2-8.
TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana. Obchodování se ženami z pohledu České republiky. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci). ISBN 80-7338-030-7.
Trestní předpisy: redakční uzávěrka .. Ostrava: Sagit, 2010-. ÚZ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK