Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asistovaný kontakt s dětmi
Název práce v češtině: Asistovaný kontakt s dětmi
Název v anglickém jazyce: Assisted contact with children
Klíčová slova: Asistovaný kontakt, asistované předání, syndrom zavrženého rodiče, odborné sociální poradenství, rodinná terapie
Klíčová slova anglicky: Assisted contact, assisted delivery, parental alienation syndrome, social counseling, family therapy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2016
Datum zadání: 31.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.03.2016
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. BAKALÁŘ, Eduard a kol., 2006. Rozvodová tematika a moderní psychologie: (studijní texty jsou zaměřeny na osud dítěte, jehož rodiče procházejí nebo již prošli rozvodem). Praha: Karolinum. s. 124. ISBN 80-246-1089-2.

2. BALLNIK, Peter, 2012. Otcem i po rozvodu. Praha: Portál. s. 255. ISBN 978-80-262-0150-2.

3. COLOROSOVÁ, Barbara, 2008. Krizové situace v rodině: jak pomoci dětem překonat smrt blízkého člověka, nemoc, rozvod a traumata adopce. Praha: Ikar. s. 239. ISBN 978-80-249-1027-7.

4. DOBRUŠOVÁ, Eva a kol., 2012. Sociálně-právní ochrana dětí v případech rozvodových a rozchodových konfliktů. Praha: MPSV. s. 101. ISBN978-80-7421-048-8.

5. DUDOVÁ, Radka, 2008. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Sociologické disertace. s. 234. ISBN 978-80-7330-136-1.

6. DUDOVÁ, Radka a Šárka HASTRMANOVÁ, 2007. Otcové, matky a porozvodová péče o děti. Praha: Sociologický ústav AV ČR. s. 127 ISBN 978-80-7330-124-8.

7. GARDNER, Richard A., 1996. Syndrom zavrženého rodiče. Praha: JAN. s. 102. ISBN 80-85529-22-X.

8. GJURIČOVÁ, Šárka a Jiří KUBIČKA, 2009. Rodinná terapie: systemické
a narativní přístupy
. Praha: Grada Publishing, a.s. Psyché (GradaPublishing). s. 280. ISBN 80-247-2390-7.

9. HOLÁ, Lenka, 2011. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, a.s. Psyché (Grada). s. 272. ISBN 978-80-247-3134-6.

10. HOLÁ, Lenka, Naděžda ROZEHNALOVÁ a Martina URBANOVÁ, 2013. Mediace a možnosti využití v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s. Psyché (Grada). s. 512. ISBN 978-80-247-4109-3.

11. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka, 2009. Lidskoprávní dimenze českého rodinného práva. Brno: Masarykova univerzita. s. 191. ISBN 978-80-210-5053-2.

12. LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ, 2006. Vývojová psychologie.
2., aktualit z. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. Psyché (Grada). s. 368. ISBN 80-247-1284-9.

13. MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH, 2002. Krizové situace v rodině očima dítěte: dětská závist; žárlivost, nevěra a rozvod; nový partner v rodině, nevlastní sourozenci; vzpomínky z dětství. Praha: Grada Publishing, a.s. Edice pro rodiče. s. 128. ISBN 80-247-0332-7.

14. MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH, 1994. Děti, rodina a stres: vybrané kapitoly z prevence psychické zátěže u dětí. 1. vyd. Praha: Galén. s. 214. ISBN 80-85824-06-X.

15. MATOUŠEK, Oldřich, 2015. Děti a rodiče v rozvodu: manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. 1. vyd. Praha: Portál. s. 256. ISBN 978-80-262-0968-3.

16. MOTEJL, Otakar a kol., 2007. Stanoviska: sborník stanovisek veřejného ochránce práv. Rodina a dítě. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv. s. 215

17. NOVÁK, Tomáš, 2006. Manželské a rodinné poradenství. Praha: Grada Publishing, a.s. Psyché (Grada). s. 108. ISBN 80-247-1316-0.

18. NOVÁK, Tomáš, 2012. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Praha: Grada Publishing, a.s. s. 144. ISBN 978-80-247-4110-9.

19. NOVÁK, Tomáš, 2013. Střídavá péče o dítě: zájem dítěte především. Praha: Portál. s. 167. ISBN 978-80-262-0342-1.

20. NOVÁK, Tomáš, Simona CORRADINIOVÁ a Radim VYPUŠŤÁK, 2015. Kontakt s dětmi po rozvodu: jak nepřijít o dítě. 1. vyd. Praha: WoltersKluwer. s. 248. ISBN 978-80-7478-910-6.

21. POUPĚTOVÁ, Šárka, 2009. Netrapte se po rozvodu: [právní rozvod
a psychorozvod, děti rozvedených rodičů, nový vztah, nová rodina]
. Praha: Grada Publishing, a.s. Psychologie pro každého. s. 176. ISBN 978-80-247-2046-3.

22. RŮŽIČKA, Michal, 2011. Učebnice Mediace a rodinná mediace. Olomouc: UPOL. s. 58

23. ŠMOLKA, Petr a Jan MACH, 2008. Manželská a rodinná trápení. Praha: Portál. s. 192. ISBN 978-80-7367-448-9.

24. ŠVESTKA, Jiří a kol., 2014. Občanský zákoník: Komentář. Svazek II (§ 655 až 975). Praha: WoltersKluwer. s. 752. ISBN 978-80-7478-457-6.

25. ŠUSTEROVÁ, Marie a kol., 2014. Rodina, děti a domácí násilí. Příklady dobré praxe a nabídka pomoci rodině a dětem: Výměnou zkušeností k efektivní pomoci. Praha: CSSP. s. 94

26. TEYBER, Edward, 2007. Děti a rozvod: [jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů]. Praha: Návrat domů. s. 232. ISBN 978-80-7255-163-7.

27. TRÁVNÍČEK, Milan, 2015. Střídavá péče. Praha: C.H.Beck. s. 144 ISBN 978-80-7400-596-1.

28. VENGLÁŘOVÁ, Martina, 2008. Průvodce partnerským vztahem. Praha: Grada Publishing, a.s. Psychologie pro každého. s. 128. ISBN 978-80-247-2054-8.

29. VLČKOVÁ, Helena a kol., 2015. Metodika pro asistovaný kontakt dítěte
s biologickou rodinou
. Říčany: Rozum a cit. s. 32

30. ZAKOUŘILOVÁ, Eva, 2014. Speciální techniky sociální terapie rodin. Praha: Portál, 2014. s. 192. ISBN 978-80-262-0583-8.
Periodika:
1. BALÁŽ, Roman, 2011. Sociálně-právní ochrana je především o hledání cesty. Sociální práce / Sociálna práca. Č. 2, s. 19-21.

2. BARVÍKOVÁ, Jana, 2015. Konference: Cochemská praxe v České republice. FÓRUM sociální politiky. Č. 9(4), s. 25-27.

3. HOLÁ, Lenka, 2014. Rodinná mediace v české republice a možnosti jejího uplatnění v sociální práci. Fórum sociální politiky. Č. 8(1), s. 20-25.

4. PONÍŽILOVÁ, Tereza, 2011. Rodinná mediace při řešení konfliktů v rodině. Právo a rodina. Č. 13(6), s. 22-23.

5. ROGALEWICZOVÁ, Romana, 2016. Střídavá péče a rodičovský konflikt. Právo
a rodina
. Č. 18(2), s. 8-13.

6. VARGOVÁ, Branislava, 2006. Syndrom zavrženého rodiče" jako problematický termín. Právo a rodina. Ć. 8(3), s. 11-15.
Standardy:
Asociace občanských poraden, 2003. Standardy kvality občanských poraden. Praha: Phare.
Asociace občanských poraden, 2003. Průvodce Standardy kvality občanských poraden Praha: Phare.
Metodická příručka typologie situací a služeb pro rodiny s dětmi. Praha: Sociotrendy, 2015. ISBN 978-80-87742-13-6.
1. BUTULOVÁ, Bronislava a kol., 2014. Manuál služby asistovaný kontakt [online]. [cit. 2016-04-14]. Dostupné z: http://www.nadacesirius.cz/soubory/ke-stazeni/
Manual-sluzby-Asistovany-kontakt.pdf.

2. RUDOLPH, Jürgen, 2009. Ty jsi moje dítě: Cochemská praxe [online]. Drážďany, 2009 [cit. 2016-04-13]. Dostupné z:http://cochem.cz/index.php.

3. KLIMEŠ, Jeroným, 2009. Střídavá výchova a styk s dítětem po rozchodu [online]. Praha [cit. 2016-04-13]. Dostupné z: http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/
stridava_vychova.pdf.

4. KOHOUTEK, Rudolf. Dotazník jako průzkumná metoda [online]. 2010 [cit. 2016-06-20]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/1002/dotaznik-jako-pruzkumna-metoda

5. KRČMÁŘOVÁ a kol., 2008. Děti a jejich problémy II[online]. Sdružení Linka bezpečí, Praha [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: http://www.vyzkummladez.cz/
zprava/1378730430.pdf.

6. PAVLÁT, Josef a Dana JANOTOVÁ, 2005. Syndrom zavrženého rodiče[online]. Cpsychiatr.cz[cit. 2016-05-13]. Dostupné z: http://www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP
_2006_1_7_12.pdf.

7. SKINNER, Christine a Ida FORSTER, 2014. Familymatters a resolutionservice: Guidingparentsthroughseparation: FamilyMatters - aninnovative support servicefromResolution [online]. University of York [cit. 2016-06-1]. Dostupné z:http://www.resolution.org.uk/site_content_files/files/family_matters_research___final.pdf.

8. RYBOVÁ, Lucie, 2009. Děti vězněných rodičů [online]. Helcom.cz [cit. 2016-05-20]. Dostupné z: http://www.helcom.cz/cs/co-delame/projektova-cinnost/
detiveznenych-rodicu/.

9. Co je Cochemský model / Cochemská praxe? [online]. Cochem.cz, 2004 [cit. 2016-05-4]. Dostupné z:http://cochem.cz/index.php/co-to-je/co-je-cochemsky-model.

10. Úmluva o právech dítěte [online]. Unicef.cz, 2000 [cit. 2016-04-1]. Dostupné z:http://www.unicef.cz/odkazove_zdroje_textove_materialy/prava_deti/umluva_o_pravech_ditete-plne_zneni.pdf.

11. Úmluva o styku s dětmi [online]. Ochrance.cz, 2005 [cit. 2016-04-1]. Dostupné z:http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/Umluvy/deti/Umluva_o_styku_s_detmi.pdf.

12. Závěrečná zpráva z projektu Děti vězněných rodičů za rok 2014 [online]. Helcom.cz, 2014 [cit. 2016-06-1]. Dostupné z:http://www.helcom.cz/cs/zaverecna-zprava-z-projektu-deti-veznenych-rodicu-za-rok-2014/.
Webové stránky:
Arcidiecézní charita Praha, 2016.Poradna Magdala[online]. Praha[cit. 2016-04-1]. Dostupné z:http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/.

Area Fausta[online]. Praha, 2016 [cit. 2016-04-1]. Dostupné z:http://www.areafausta.cz.

Fond ohrožených dětí, 2016. Ostrava - Centrum rodinného poradenství FOD[online]. Ostrava [cit. 2016-04-11]. Dostupné z:http://www.fod.cz/modules/marwel/index.php?article=1274&
parent_aid=1261&lang=czech.

Sdružení na ochranu ohrožených dětí, 2016. Proč vzniklo sdružení na ochranu ohrožených dětí?[online]. Praha [cit. 2016-04-1]. Dostupné z:http://www.sood.cz/proc-vzniklo-sdruzeni-na-ochranu-ohrozenych-deti/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK