Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivizace pacientů s imobilizačním syndromem
Název práce v češtině: Aktivizace pacientů s imobilizačním syndromem
Název v anglickém jazyce: Activation of the patients with immobilization syndrome
Klíčová slova: Aktivizace, pacient, geriatrie, následná péče, léčebna dlouhodobě nemocných, kompenzační pomůcky.
Klíčová slova anglicky: Activation of the patient, geriatrics, follow-up care, hospice, mobility aids.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Jeřábková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.04.2016
Datum zadání: 04.04.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Miluše Kulhavá
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí Opatřením děkana č.10/2010 a Masnuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
1. BALNEROVÁ, Eva,Komplexní léčba dekubitů u geriatrických pacientů,Florence. 2012, roč. 8, č. 3, s. 38-39. ISSN: 1801-464X.
2. BERÁNKOVÁ, Dagmar, KRULOVÁ, Petra, MINARČÍKOVÁ, Jana, NILIUS, Petr, POUCHLÝ, Jan, RESSNER, Pavel, ZAPLETALOVÁ, Olga,Sledování efektu kognitivní rehabilitace u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a zjištěnou vzniklou atrofií mozku,Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, č. 4, s. 360-366. ISSN: 2336-3517 (online).
3. BLACK, Joyce,Dressing for the prevention of pressure ulcers: what is the evidence?,Léčba ran. 2015, roč. 2, č. 3, s. 8-11. ISSN: 2336-520X; (OCoLC)900134358.
4. BÝMA, Svatopluk, ČERVENÝ, Rudolf, TOPINKOVÁ, Eva,Geriatrie: novelizace 2014, Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, c2014. 29 s.: tab.; 30 cm. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře.
5. ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav, ROGALEWICZ, Vladimír, ŠKAMPOVÁ, Venuše,Ambulatory geriatrics in the Czech Republic: A survey of geriatricians’ opinions,Kontakt. 2014, roč. 16, č. 2, s. 143-155. ISSN: 1212-4117; 1804-7122 (elektronická verze).
6. DORKOVÁ, Zlatica, HERÁNKOVÁ, Eva, KALA, Miroslav, SNOPEK, Petr,Polohování dlouhodobě imobilních a terminálních pacientů,Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016, roč. 23, č. 2, s. 96-100. ISSN: 1211-2658; 1805-4552 (elektronická verze).
7. DUČALOVÁ, Jarmila, LITVÍNOVÁ, Blažena,Imobilizační syndróm a možnosti prevencie,Zdravotnictví a medicína. 2016, roč. 2016, č. 4 (Sestra), s. 30-31. ISSN: 2336-2987.Sestra. 2016, s. 30-31. ISSN: 1210-0404.
8. EHRLICHOVÁ, J, HLADÍKOVÁ, M., STEPÁN, J,Therapieergebnisse und Anwendungssicherheit von Symphytum-Herba-Extrakt-Creme in der Behandlung von Dekubitus,Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie. 2014, roč. 47, č. 3, s. 228-35. ISSN: 0948-6704; 1435-1269 (elektronická verze).
9. HOFŠTETROVÁ – KNOTKOVÁ, Michaela, MULLEROVÁ, Nina, ŠMÍDOVÁ, Alena -Nový portál pro prevenci dekubitů - dekubity.eu,Zdravotnictví a medicína. 2015, roč. 2015, č. 3 (Sestra), s. 21. ISSN: 2336-2987.Sestra. 2015, s. 21. ISSN: 1210-0404.
10. HOLANOVÁ, Zuzana, JURAŠKOVÁ, Božena, -Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta,Geriatrie a gerontologie. 2014, roč. 3, č. 2, s. 71-81. ISSN: (OCoLC)798991883; 1805-4684.
11. HOLMEROVÁ, Iva,Kam směřuje evropská geriatrie,Geriatrie a gerontologie. 2014, roč. 3, č. 2, s. 100-102. ISSN: (OCoLC)798991883; 1805-4684.
12. HOLMEROVÁ, Iva et al., Dlouhodobá péče geriatrické aspekty a kvalita péče, 1. Vydání, Praha: Grada, 2014, 176 s., ISBN 978-80-247-5439-0.
13. HOŠKOVÁ, Květoslava,Následná péče o pacienty po CMP ve Švýcarsku,Florence. 2016, roč. 12, č. 11, s. 42-45. ISSN: 1801-464X.
14. KANE, Robert, L.,Essentials of clinical geriatrics, 7th ed. New York, N.Y.: McGraw-Hill, c2013. xvii, 506 s.: il. (některé barev.), tab.; 23 cm., McGraw-Hill education.
15. LABÁKOVÁ, Martina, MLČOCHOVÁ, Eva,Role fyzioterapeuta v následné zdravotní péči,Sestra. 2012, roč. 22, č. 2, s. 51-53. ISSN: 1210-0404.
16. MALÍKOVÁ, Eva, Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních, 1. Vydání, Praha: Grada, 2011, 328 s., ISBN 978-80-247-3148-3.
17. MLČOCHOVÁ, Denisa, MURÍNOVÁ, Irena,Prevence deliria u geriatrických pacientů,Gerontologie. 1. vyd.. Praha: Karolinum, 2014. 2014, s. 93-102. ISBN: 978-80-246-2628-4.
18. NOVÁKOVÁ, Martina,Péče o seniory, následná péče - z pohledu geriatra,Zdravotnické fórum. 2013, roč. 2013, č. 4, s. 25-27. ISSN: 1804-9664.
19. PIECKOVÁ, Lenka,Rehabilitační ošetřovatelství v práci sestry,Sestra. 2012, roč. 22, č. 6, s. 34-35. ISSN: 1210-0404.
20. PLEVOVÁ, Ilona et al. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 304 s. ISBN 978-80-247-3871-0.
21. POKORNÁ, Andrea, Ošetřovatelství v geriatrii, 1. Vydání. Praha: Grada, 2013, 202 s., ISBN 978-80-247-4316-5.
22. POKORNÁ, Andrea, Komunikace se seniory, 1. Vydání, Praha: Grada, 2010, 160 s., ISBN 978-80-247-3271-8.
23. PUMRLOVÁ, Martina,Trénování paměti aneb aktivizace seniorů v LDN,Zdravotnické noviny. 2012, roč. 61, č. 7, s. 17. ISSN: 1805-2355; 1214-7664 (elektronická verze).
24. STARNOVSKÁ, Tamara,Výživa, nedílná součást léčby ran,Léčba ran. 2015, roč. 2, č. 2, s. 8-9. ISSN: 2336-520X; (OCoLC)900134358.
25. ŠÁTEKOVÁ, Lenka, ŽIAKOVA, Katarina,Validity of pressure ulcer risk assesment scales: review,Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014, roč. 5, č. 2, s. 85-92. ISSN: 2336-3517 (online).
26. ŠVESTKOVÁ, Sabina,Léčba nehojících se ran u geriatrických pacientů,Zdravotnictví a medicína. 2015, roč. 2015, č. 3 (Sestra), s. 22-24. ISSN: 2336-2987.Sestra. 2015, s. 22-24. ISSN: 1210-0404.
27. TOMSOVÁ, Jana, ZELENÁ, Anna,Polohování - nedílná součást terapie a každodenní péče o pacienta,Geriatrie a gerontologie. 2014, roč. 3, č. 3, s. 118-122. ISSN: (OCoLC)798991883; 1805-4684.
28. VACKOVÁ, Věra,Oddělení následné péče ve FN Hradec Králové,Diagnóza v ošetřovatelství. 2012, roč. 8, č. 5 (Diagnóza na konferenci), s. 43-44. ISSN: 1801-1349.
29. ZAPLETALOVÁ, Zuzana,Léčba a prevence dekubitů,Diagnóza v ošetřovatelství. 2012, roč. 8, č. 4 (Diagnóza na konferenci), s. 43-44 příl. ISSN: 1801-1349.
30. http://www.cggs.cz/cz/koncepcegeriatrie/
31. http://www.clk.cz/oldweb/zakpred/zakon_96-2004-1.html
32. https://detskepomucky.cz/kategorie-produktu/seniori/
33. https://www.hledamzdravi.cz/imobilizacni-syndrom/
34. http://www.medvik.cz/link/bmc14055533
35. http://www.medvik.cz/link/bmc16005329
36. file:///C:/Users/Petr/Downloads/bukovjanov%C3%A1_2013_bp.pdf
37. file:///C:/Users/Petr/Downloads/document.pdf
Předběžná náplň práce
Imobilizační syndrom neboli syndrom z inaktivity je sekundární porucha organismu. Příčiny imobilizačního syndromu mohou být silná bolest, poruchy nervového, kosterního a svalového systému, celková slabost, psychosociální problémy, infekční procesy a věk. Imobilizační syndrom postihuje nejen pohybový aparát, ale i kardiovaskulární systém, respirační systém, močový systém, kůži, nervový systém a celkový metabolismus.
Bakalářská práce na téma „Aktivizace pacientů s imobilizačním syndromem“ je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o problematice imobilizačního syndromu a je zaměřena především na oblast aktivizace pacienta. V teoretické části dále uvádím způsoby vzdělávání sester v tomto oboru.
Praktická část se zabývá analyzováním a vyhodnocením výsledků kvantitativního výzkumu, získaného na základě dotazníkového šetření mezi všeobecnými sestrami z oddělení geriatrie, následné péče a léčebny dlouhodobě nemocných. Respondentky, které jsem zvolila, pocházejí jak z pracovišť státních zdravotnických zařízení, tak ze soukromého sektoru.
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké se používají v Léčebnách dlouhodobě nemocných, na odděleních Následné péče a na oddělení Geriatrie aktivizační metody u pacientů s imobilizačním syndromem. Dílčími cíli bylo zjistit, jaký je obvyklý počet nelékařského zdravotnického personálu přítomného v jedné službě a jak často jsou pacienti s imobilizačním syndromem v rámci denní služby aktivizováni a které z aktivizačních pomůcek se pro aktivizaci pacienta v jednotlivých zařízeních používají. Posledním dílčím cílem bylo zjistit, zda existuje rozdíl mezi aktivizací pacientů s imobilizačním syndromem ve státním a soukromém sektoru v četnosti a metodách aktivizace.
V závěru uvádím doporučení aktivizačních technik pro praxi určené pro nelékařský zdravotnický personál. Dále jsem vytvořila edukační materiál aktivizace pacientů, který může sloužit jako podpůrný prostředek ke stanovení a dosažení edukačních cílů. Funkce edukačních prostředků by měla být motivační, informačně logická, názorná, aktivační a propojení teorie s praxí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Immobilization syndrome or syndrome of inactivity is a secondary disorder of the body. Causes of immobilization syndrome may be severe pain, nervous, skeletal and muscular system, generalized weakness, psychosocial problems, infectious processes and age. Immobilization syndrome affects not only the musculoskeletal system, but also the cardiovascular system, respiratory system, urinary system, skin, nervous system and overall metabolism.Thesis on "Activation patients with immobilization syndrome" is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the problem of immobilization syndrome and is focused primarily on patient activation. The theoretical part also mentions education of nurses in this field.The practical part deals with analyzing and evaluating the results of quantitative research obtained on the basis of a questionnaire survey among general nurses from the department of geriatrics, follow-up care and hospice. Responders, who I have chosen, come from both state departments of health facilities and the private sector.The main aim of the thesis was to find out what is used in long-term care, for subsequent care departments and the Department of Geriatrics methods of activation in patients with immobilization syndrome. Individual objectives were to find out what is the usual number of paramedical staff present in one shift and how often patients with immobilization syndrome on a daily shift energize and which activation devices for activating the patient's individual devices use. The last objective was to determine whether there is a difference between the activities of patients with immobilization syndrome in the public and private sectors in the frequency and methods of activation.In the conclusion I recommend activation techniques for practice intended for paramedical staff. It is also created educational material activization of patients, which will serve as a support tool for setting and achieving educational goals. The function of educational resources should be motivational, informational and logical, visual, activation and linking theory with practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK