Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekologická etika
Název práce v češtině: Ekologická etika
Název v anglickém jazyce: Ecological ethics
Klíčová slova: ekologická etika, oikos, Gaia, ekologická krize, antropocentrismus, existence, přirozený svět
Klíčová slova anglicky: Ecological ethics, oikos, Gaia, ecological crisis, anthropocentrism, existence, natural world
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2016
Datum zadání: 15.06.2016
Datum a čas obhajoby: 07.01.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.01.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium základní literatury v českých podmínkách
Komparace různých přístupů k etice v ekologii
Hledání ontologických a gnozeologických základů ekologické etiky
Seznam odborné literatury
BĚLOHRADSKÝ, Václav. Myslet zeleň světa: rozhovor. Praha: Mladá fronta, 1991
BINKA, Bohuslav, Josef ŠMAJS a Marek TIMKO. Tři studie z environmentální filosofie Brno: Masarykova univerzita, 2011.
CETL, J., HUBÍK, S., ŠMAJS, J. Příroda a kultura. Praha: Svoboda, 1990.
JEMELKA, Petr. Bioetika. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
JEMELKA, P. O přírodě, civilizaci, historii a dalším. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize. Brno: Masarykova univerzita, 1999. KOHÁK, Erazim.: Člověk, dobro a zlo. O smyslu života v zrcadle dějin (Kapitoly z dějin morální ekologie), Ježek, Praha 1993.
KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář. Praha: Slon, 2002.
LIBROVÁ, Hana.: Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti, Veronica, Brno 1994.
LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví. Brno: Doplněk, 2003.
Závod s časem: texty z morální ekologie. Praha: Torst, 1996.
ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003.
ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi: evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. Praha: Academia, 2008.
ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. Brno: Host, 2011.
ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití?: úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy. Brno: Doplněk, 2008.
ŠMAJS, Josef. Ústava země: filosofický koncept. Banská Bystrica: PRO, 2015.
Předběžná náplň práce
Ontologický a gnozeologický základ ekologické etiky
Dobro z hlediska ekologické etiky
Oikos - domov - Gaia a ekologická etika
Transformace významu oikos v eko
planetární význam ekologické etiky
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
study of basic literature in Czech conditions
the comparison of different approaches to ethics in ecology
searching for ontological and gnoseological bases of ecological ethics
ontological and gnoseological basis of ecological ethics
good from the point of view of ecology
Oikos – home – Gaia and ecological ethics
the transformation of meaning of oikos from which the word “eco” emerged
searching for the invariant in conceptions of different approaches to the phenomenon of good from the viewpoint of the whole planet
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK