Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korelace talentu a vývoje v houslové hře
Název práce v češtině: Korelace talentu a vývoje v houslové hře
Název v anglickém jazyce: Correlation of Talent and Progression in Violin Playing
Klíčová slova: hra na housle, talent, vývoj v houslové hře, houslová pedagogika
Klíčová slova anglicky: violin playing, talent, progression in violin playing, violin pedagogy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2016
Datum zadání: 22.03.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. MgA. Marka Perglerová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce Korelace talentu a vývoje v houslové hře se zaměřuje na zkoumání nadání a talentu ke hře na housle. V prvé řadě se zabývá obecnými pojmy talent a nadání, jejich různými definicemi a přináší poznatky a názory různých teoretiků. Práce pojednává také o rozdílnosti těchto dvou pojmů. Dále zužuje svoje zaměření na hudební talent a pojmy, které s ním souvisí, zabývá se hudebním vývojem dítěte, dědičností talentu a také genialitou. Další část práce pojednává o specifikách houslového talentu a důležitých předpokladech interpreta pro úspěšný vývoj v houslové hře. Praktická část představuje osm polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů s profesionálními houslovými interprety o jejich hudebním vývoji a talentu. Cílem rozhovorů bylo srovnání teoretických poznatků a reálných prožitků a okolností při houslovém vývoji a jejich následné shrnutí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis called Correlation of Talent and Progression in Violin Playing is focused on the talent and aptitude for playing the violin. In the first place, it is concerned with the general terms of talent and aptitude and their diverse definitions and it brings findings and opinions of various theorists. It also discusses the difference between these two notions. Further, it narrows its focus on musical talent and related concepts, such as musical development of children, the inheritance of talent as well as brilliance. The second part of the theoretical part deals with the specifics of talent for playing the violin and important prerequisites for the interpret successful development of interpret. The practical part introduces eight semi-structured, qualitative interviews with professional violin players about their talent and musical development. The aim was to compare the theoretical findings with the real experience followed by a summary.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK