Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluace komunikačních dovedností v oboru asistentka vedoucího pracovníka
Název práce v češtině: Evaluace komunikačních dovedností v oboru asistentka vedoucího pracovníka
Název v anglickém jazyce: Evaluation of communication skills in the field of manager's assistant.
Klíčová slova: Komunikace verbální, neverbální, písemná, asistentka, vedoucí pracovník, etiketa, evaluace.
Klíčová slova anglicky: Verbal communication, non-verbal communication, writting, assistant, senior executives etiquette, evaluation.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.03.2016
Datum zadání: 12.04.2016
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
• I.fáze : Vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny v teoretické části, navrhnout metodologii projektu BP
• II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovené metodologie
• III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků
Seznam odborné literatury
HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

Literatura k tematu BP:
WOLFF, Inge. Etiketa v zaměstnání: udělejte dobrý dojem!. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. Clever life. ISBN 978-80-247-2081-4.
ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla: [neverbální komunikace pro obchodníky i běžný život]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1658-6.
ŠPAČEK, Ladislav. Velká kniha etikety. Vyd. 1. Ilustrace Jan Eckert. Praha: Mladá fronta, 2005. ISBN 80-204-1333-2.
MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070-3.
ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace: normalizovaná úprava písemností v MS Word. 1. vyd. Plzeň: Stanislava Štiková - korespondent, 2002.
VLČEK, Čeněk. Sekretářské práce pro 3. ročník středních ekonomických škol: studijní obor organizace administrativy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. Učebnice pro střední školy.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá komunikačními dovednostmi studentek v praxi. V teoretické části práce jsou za pomoci odborné literatury objasněny základní pojmy z oblasti komunikace. Ty jsou pak konkretizovány jako komunikační dovednosti podstatné pro práci asistentky vedoucího pracovníka. V praktické části jsou definovány výzkumné otázky a vytvořen evaluační nástroj - vlastní dotazník, který má ověřit, jak jsou teoretické vědomosti studentek z oblasti komunikace uplatňovány v praxi. Dále jsou analyzována data z dotazníkového šetření - od respondentů vedoucích pracovníků a respondentek studentek. Na základě analýzy a interpretace dat jsou zodpovězeny výzkumné otázky a navrženy náměty pro změnu výuky komunikace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor’s work is dealing with female students communication practical skills. Using technical literature, there are basic terms of communication field explained in the theoreti-cal part of this work. Afterwards, these are concretized as communication skills essential for the position of senior executive’s assistant. The practical part of the work defines re-search questions and contains own evaluation mechanism, which verifies the practical use of female students theoretical knowledge. Furthermore, the questionnaire’s data, collected from responders – senior executives and students, are analysed here. Based on the analysis and interpretation of collected data, the research questions are answered and changes in communication teaching proposed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK