Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Způsoby řešení úpadků v judikatuře
Název práce v češtině: Způsoby řešení úpadků v judikatuře
Název v anglickém jazyce: Modes of bankruptcy solutions in case law
Klíčová slova: Insolvence Úpadek Insolvenční zákon Konkurs Oddlužení
Klíčová slova anglicky: Insolvency Bankruptcy Discharge of debts Common property of spouses Discharge of debts
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.03.2016
Datum zadání: 18.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2016
Datum a čas obhajoby: 18.10.2017 12:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 229
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:19.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.10.2017
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku úpadkového práva upravenou zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Práce obsahuje celkové zhodnocení právní úpravy insolvenčního zákona a judikatury soudů, která určité nastalé situace zpřesňuje tam, kde insolvenční zákon není svým obsahem konkrétní a zcela jasný.
Práce je složena celkem z osmi kapitol, z nichž první je úvodní, kde jsou naznačeny cíle a přístupy k samotnému tématu a poslední, tedy osmá kapitola pak shrnuje výsledky a závěry práce s uvedením legislativních změn, které jsou v procesu schvalování a návrhů na možné změny úpadkového práva. V rámci kapitoly první je též stručně popsán historický vývoj insolvenčního řízení, a dále je zde uvedena současná právní úprava dotýkající se úpadkového práva.
Druhá kapitola popisuje obecné informace o samotném insolvenčním řízení, kde jsou uvedeny především účinky, které jsou s jeho zahájením spojeny, zásady insolvenčního práva a rozbor pojmu „úpadek“. Samotné způsoby řešení úpadku jsou v obecné rovině řešeny kapitolou třetí, v níž jsou vyjmenovány a jejichž podrobný popis obsahují následující kapitoly rigorózní práce.
Kapitola čtvrtá se zabývá likvidačním způsobem řešení úpadku – konkursem. Tento způsob je využitelný jak pro fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatele, tak pro osoby právnické. Slovo konkurs pochází z latinského concursus creditorum, neboli sběh věřitelů. Konkurs lze charakterizovat jako způsob řešení úpadku, při němž je zpeněžen veškerý majetek ve vlastnictví dlužníka a výtěžek z tohoto prodeje je následně rozdělen mezi věřitele.
Oddlužení je oproti konkursu sanačním způsobem řešení úpadku, který byl primárně zavedením tohoto institutu určen pro fyzické osoby, avšak s účinností novely č. se nehodnotí povaha osoby dlužníka, avšak povaha jeho dluhů. O povolení oddlužení může požádat s účinností této novely, tedy od 1. 1. 2014, i fyzická osoba podnikatel, pokud jeho dluhy nevznikly z podnikání – ani tato skutečnost však bez dalšího neznamená, že oddlužení pro takovou osobu není přípustné. Tento institut je podrobněji rozebrán v kapitole páté této práce.
O dalším sanačním způsobu řešení úpadku (či hrozícího úpadku) – reorganizaci – pojednává kapitola šestá této rigorózní práce. Tento způsob řešení úpadku byl zaveden v České republice účinností insolvenčního zákona – tj. od 1. 1. 2008, přičemž inspirací byla americká právní úprava tohoto institutu - modifikován byl dle evropské úpravy (především německé a rakouské).
Stručně jsou v rámci této rigorózní práce v kapitole sedmé zmíněny specifické úpadky finančních institucí, jejichž zjištěný úpadek a následné jeho řešení má zcela odlišný režim.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on bankruptcy law governed by the law no. 182/2006 Coll., On Bankruptcy and Its Resolution (Insolvency Act). Work includes an overall assessment of the Insolvency Act legislation and case law, which refines some of the situation where insolvency law is not its content, specific and clear.
Work consists a total of eight chapters, the first of which is introductory, which are outlined goals and approaches to the actual topic and the last, ie eighth chapter summarizes the findings and conclusions of the work, stating the legislative changes which are in the approval process and proposals for possible changes bankruptcy law. Within the first chapter is also briefly described the historical development of the insolvency proceedings, and there is also indicated the current legislation affecting the insolvency law.
The second chapter describes general information about the actual insolvency proceedings, which are set out above all the effects that are associated with its launch, the principles of insolvency law and the analysis of the term "decline". The actual means of resolving insolvency are generally dealt with Chapter Three, which are listed and the detailed description contains the following chapters of the thesis.
The fourth chapter describes the liquidation technique of bankruptcy - bankruptcy. This method is applicable both for individuals, individuals - entrepreneurs and legal entities. The word comes from the Latin bankruptcy concursus creditorum, or rout creditors. Bankruptcy can be characterized as a way of dealing with bankruptcy, in which the monetized all property owned by the debtor and the proceeds of the sale are then divided among creditors.
Debt relief is compared to bankruptcy remediation technique of bankruptcy, which was primarily the introduction of this institute is intended for individuals, but with the amendment no. Will not assess the nature of the person of the debtor, but the nature of his debts. The authorization may apply for debt relief to the effective date of the amendment, ie from 1 1st 2014 and the individual entrepreneur, if the debt was incurred from business - even this fact, however, does not alone, that debt relief for such a person is not permitted. The institute is analyzed in detail in the fifth chapter of this work.
The other remediation solutions to bankruptcy (or threatening bankruptcy) - reorganization - the sixth chapter discusses this thesis. This way of dealing with bankruptcy was introduced in the Czech Republic Effective Insolvency Act - ie. From 1 1. 2008, while the inspiration was the American legislation this institute - has been modified in accordance with European legislation (mainly German and Austrian).
Briefly, in the context of this thesis in the seventh chapter mentioned specific failing financial institutions whose bankruptcy detected and subsequently its solution has a completely different mode.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK