Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Milešov nad Vltavou – namlouvání, svatební obřady z pohledu původních tradic a zvyků od konce 19. století do roku 1940
Název práce v češtině: Milešov nad Vltavou – namlouvání, svatební obřady z pohledu
původních tradic a zvyků od konce 19. století do roku 1940
Název v anglickém jazyce: Milešov nad Vltavou – dating, wedding ceremonies from the point
of view of the original traditions and customs from the end of 19 century till 1940
Klíčová slova: láska; Milešov nad Vltavou; namlouvání; svatba; tradice; zvyky
Klíčová slova anglicky: dating; customs; love; Milešov nad Vltavou; tradition; wedding
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2016
Datum zadání: 21.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.03.2016
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Oponenti: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Stručná historie obce, sociální struktura
2. Tradice, zvyky a jejich původ
3. Namlouvání a svatební obřady Milešova nad Vltavou
4. Zvyky svatebních obřadů a namlouvání, srovnání s ostatními regiony v Čechách
5. Vývoj tradic a zvyků, jejich podoba a proměna
Seznam odborné literatury
Hejra, A.: Národopis Milešova nad Vltavou a okolí – Vzpomínky kronikáře na zaniklý život kolem Vltavy. Příbram, 2002
Frolec, V.: (ed.) Svatební obřad. Současný stav a proměny. Brno 1983
Heroldová, I.: Uzavírání sňatků a svatební obyčeje v Čechách ve 2.pol 18 st a v 1. pol 19 stolétí. Český lid 62,1975.
Horský, J – Seligová,M.: Rodina našich předků. Praha 1996.
Charvát, V. J.: Z českého jihu. Praha 1989
Kondrová, M.: Proměny dospívání a navazování partnerských vztahů ve vesnickém prostředí. Uherské hradiště 2011.
Kovářová, M.: Z lidových zvyků Voticka. Družbové – řečníci – smlouvčí – starosvatí – tlampači o svatbách dříve a dnes. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 7, 1966
Kulda, B. M. : Svatba v národě Česko-slovanském čili svatební obyčeje, řeci, promluvy, přípitky a 73 svatebních písní nápěvů, jichžto z oblibou užívá se o námluvách, o svadebním veselí a při čepení nevěsty. Olomouc 1875
Langer, Josef Jaroslav : Svatební obyčeje a písně. V Praze a ve Vídni 1861.
Navrátilová, A.: Darování ženichovi a nevěstě v pruběhu svatebního veselí. Brno 1989
Navrátilová, A.: Koncept svobodné mládeže v tradičním vesnickém společenství. Uherské Hradište. 2005
Navrátilová, A.: Muž a žena v mikrosvětě tradiční rodiny. Svět mužů a žen. Muž a žena ve svědectvích lidových tradic. Uherské Hradiště 2011.
Navrátilová, A.: Namlouváni láska a svatba v české lidové kultuře. Vyšehrad 2012.
Petráňová, L.: Nevěsta a ženich koupili si kožich. České země a okolí. Praha 2012
Popelka, P.: Od věnečku k obálence. Zlín 2011
Robek, A.: Svatba ve světle rukopisných prací J. E. Konopasa. Praha 1978
Soukup, J.: Staročeské výroční obyčeje, slavnosti, pověry, čáry a zábavy prostonárodní ve spisech Tomáše ze Štítného. Plzeň 1903.
Winter, Z.: Kuchyně a stůl našich předků. Praha 1892
Zíbrt, Č.: Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha 2006
Žalud, A: Česká vesnice. Praha 1919
Předběžná náplň práce
Cílem práce je poznání svatebních tradic a hodnot, které určovaly výběr partnerů našich předků, budu se v ní zabývat způsobem života se zaměřením na hodnoty mezilidských vztahů, především si budu všímat způsobu namlouvání, průběhu svateb a dodržování tradic a zvyků s nimi spojených v obci Milešov nad Vltavou. Práce bude hledat původ těchto tradic, zvyků a porovná je s ostatními regiony v Čechách, bude se zabývat sociální strukturou tehdejší společnosti a hledat rozdíly ve zvycích spojenými s obřadem svatby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Preliminary content: The aim of the work is attaining the knowledge of our ancestors traditions and values. From the point of view of our ancestors values the work is going to deal with the style of life with focusing on the intepersonal relationship values, where dating, the course of weddings and following the traditions and customs connected with it is going to be elaborated in village Milešov nad Vltavou. The work is going to find the origin of the traditions and customs and it is going to compare them with other willages of the Czech Republic. It is going to deal with the then society, its social structure and it is going to find the difference in the connection with customs related with the wedding ceremony.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK