Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe antiky v české literatuře pro děti a mládež do roku 1945
Název práce v češtině: Reflexe antiky v české literatuře pro děti a mládež do roku 1945
Název v anglickém jazyce: Perception of Antiquity in the Czech Literature for Children and Youth till 1945
Klíčová slova: antika - česká literatura - děti - mládež - 19. století - 20. století
Klíčová slova anglicky: Antiquity - Czech literature - children - youth - 1th century - 20th century
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2013
Datum zadání: 21.01.2013
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Robert Skopek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Produkce nakladatelství, která vydávala literaturu pro děti a mládež. Původní česká literatura a překladová literatura určená dětem a mládeži inspirovaná řecko-římskou antikou. Antika v učebnicích a antika v beletrii pro děti - komparace. Jaké místo zaujímala antická témata v litratuře pro děti a mládež? Marginálně také příručky pro školu (např. Velišský, Život Řekův a Římanův; Saska-Groh: Mythologie Řekův a Římanův) a doporučenou literaturu.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Materiál dohledatelný v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského a v jiných knihovnách (knihy a školní čítanky; paměti literátů na dětská léta a školní četbu.
Literatura:
Antika a česká kultura. Praha: 1973;
Bulánek-Dlouhán, František. Úvod do literatury pro mládež. Praha: Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1937;
Gintl, Zdeněk; Heřman, Miroslav. Postavy a osobnosti: seznam životopisů a osobních monografií. Praha: Melantrich, 1936;
Chaloupka, O.; Voráček, J. Kontury české literatury pro děti a mládež, 1984;
JANOVSKÝ, J. a kol. Základy didaktiky dějepisu. Státní pedagogické nakladatelství. Praha 1984;
Kepartová, J. Středoškolská antika ve třetí čtvrtině 19. století. Historica Olomucensia 47, 2014, s. 91-116.
Mikolášková, Monika. Formování obrazu literatury na středních školách českých zemí v 19. století: Na podkladu analýzy německých gymnaziálních čítanek z let 1849-1918. Disertační práce: Jihočeská univerzita v českých budějovicích, filozofická fakulta, ústav bohemistiky. České Budějovice: FF ČU, 2012;
Rutenfranz, M. Götter, Helden, Menschen. Rezeption und Adaption antiker Mythologie in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. Frankfurt a.M.-Berlin-Bern-New York-Oxford-Wien: Peter Lang, 2004;
Sieglová, Naděžda. Literatura pro mládež a četba mládeže od devadesátých let 19. století do první světové války;
Svatoš, M. Postavení a funkce klasických jazyků ve všeobecném vzdělání v habsburské monarchii 19. století. In: Documenta Pragensia. XI. Škola a město. Praha 1993, 145-153;
Svatoš, M. Výuka antickým jazykům a literaturám v době Lannových gymnaziálních studií. In: Villa Lanna. Antika a Praha 1872. Praha: KLP, 1994, 28-36;
Zelinka, V. Antika a česká literatura pro mládež. Zprávy Jednoty klasických filologů 2, 1960, 78-82;

Další zahraniční literatura v bibliografii (pro srovnání): Brazouski, Antoinette; Klatt, Mary J. (ed.). Children´s books on Greek and Roman mythology, an annotated bibliography. Westport, Conn: Greenwood Press, 1994.
Předběžná náplň práce
Zjistit, jak se antika učila v daném období – jakou představu si žáci o antice odnášeli ze školních lavic – projít učebnice dějepisu a učebnice řečtiny a latiny, jakož i čítanky pro výuku českého jazyka.
Pokusit se odpovědět na otázku, nakolik mohla být antika na základě školních znalostí a četby dostupné literatury v našich zeměpisných šířkách dětem blízká, nakolik byla pro dětskou mysl zjednodušená a co z toho vyplývá.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK