Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelský proces u pacientky s diagnózou Uterus myomatosus
Název práce v češtině: Ošetřovatelský proces u pacientky s diagnózou Uterus myomatosus
Název v anglickém jazyce: The nursing process by a patient with diagnosis Uterïne myomatosis
Klíčová slova: děloha, myomy dělohy, hysterektomie, LAVH, ošetřovatelský proces, edukace
Klíčová slova anglicky: uterus, uterine myomatosis, hysterectomy, LAVH, nursing process, education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: Petra Klímová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2016
Datum zadání: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010, Opatřením rektora č. 6/2010, Opatřením rektora č. 8/2011 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
1. NAŇKA, Ondřej, ELIŠKOVÁ, Miloslava. Přehled anatomie. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2009, 416 s. ISBN 978-80-7262-612-0.
2. ROKYTA, Richard. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV, 2008, 426 s. ISBN 80-86642-47-X.
3. ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 508 s. ISBN 978-80-247-2832-2.
4. MAŠATA, Jaromír. Infekce v gynekologii. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014, 245 s. ISBN 978-80-7345-380-0.
5. SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3373-9.
6. BÁRTOVÁ, Jarmila. Přehled patologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2015, 232 s. ISBN 978-80246-2745-8.
7. PERLÍK, František. Základy farmakologie. 2. přeprac. a doplněné vyd. Praha: Galén, 2011, 182 s. ISBN 978-80-7262-759-2.
8. SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012, 63 s. ISBN 978-80-7262-845-2.
9. HERDMAN, T. Heather. Ošetřovatelské diagnózy: Definice a klasifikace 2012-2014. 1. vyd. Praha: Grada, International NANDA, překlad Kudlová Pavla, 2013, 584 s. ISBN 978-80-247-7094-9.
10. MATLOCHOVÁ, Eva. Edukace pacienta perioperační sestrou. [on line]. Sestra, 2/2012. [cit. 2015-12-28]. Dostupné z:http://is.gd/vCR6dx
11. GULÁŠOVÁ, Ivica et al. Individuální přístup sestry k pacientovi před operací.[on line]. Sestra, 6/2012. [cit. 2015-12-28]. Dostupné z:http://is.gd/7qiSiN
12. KOPEČKOVÁ, Jana. Nutriční terapeut jako součást týmu.[on line]. Sestra, 6/2012. [cit. 2016-01-08]. Dostupné z:http://is.gd/uUzpBo
13. NOSKOVÁ, Pavlína. Metody pooperační analgezie po gynekologických operacích. [on line]. Actual Gyn. 2013; 5:18-24. [cit. 2015-12-28]. ISSN 1803-9588. Dostupné z:http://is.gd/ZBtNEF
14. Registr Komplikací gynekologické laparoskopie – grafy a tabulky. [on line]. Dostupné z:http://registr.gynekologie.org/
15. KOŠŤÁLOVÁ, Karolína. Ošetřovatelský proces u žen po laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii v produktivním věku. [on line]. Praha, 2013. 70 s., 6 příl. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství. [cit. 2015-12-28]. Dostupné z:http://is.gd/RHvVDc
16. ČUŘÍNOVÁ, Martina. Ošetřovatelská péče o pacientku po hysterektomii. [on line]. Praha, 2014. 61 s. Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství. [cit. 2016-01-08]. Dostupné z:http://is.gd/KiT9rB
17. SKALICKÁ, Lenka. Edukační proces u pacientek po hysterektomii. [on line]. Praha, 2015. 112 s., 5 příl. Bakalářská práce Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství. [cit. 2016-01-08]. Dostupné z:http://is.gd/kO0ZOt
18. HAJŽMANOVÁ, Lenka. Psychologická problematika pacientů v perioperační péči. [on line]. Plzeň, 2014, 89 s., 6. příl. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni. [cit. 2016-02-06]. Dostupné z:http://hdl.handle.net/11025/14781
19. POKKINEN, Satu M. et al. Less postoperative pain after laparoscopic hysterectomy than after vaginal hysterectomy.[on line]. Archives of Gynecology and Obstetrics, 2015, Volume 292, Number 1, Page 149. [cit. 2015-12-28]. ISSN 1432-0711. Dostupné z:http://is.gd/YxFTCJ
20. PARK, Jeong-Yeol et al. Laparoendoscopic single-site versus conventional laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy for benign or pre-invasive uterine disease.[on line].Surgical Endoscopy, 2014, Volume 29, Issue 4, pp 890-897. [cit. 2015-12-28]. ISSN 1432-2218. Dostupné z:http://is.gd/M11cVT
21. SAMSAD, Jahan et al. A Comparative Study Between Laparoscopically Assisted Vaginal Hysterectomy and Vaginal Hysterectomy: Experience in a Tertiary Diabetes Care Hospital in Bangladesh. [on line].Journal of Gynecological Endoscopy and Surgery, 2.2 (2011): 79–84. [cit. 2015-12-28]. ISSN 0974-7818. Dostupné z:http://doi.org/10.4103/0974-1216.114078
Předběžná náplň práce
Téma bakalářské práce je ošetřovatelský proces u ženy s diagnózou Uterus myomatosus. Teoretická část bude obsahovat anatomickou stavbu a fyziologické funkce ženských pohlavních orgánů, zejména dělohy. Dále zde bude rozdělení typů onemocnění dělohy a jejich léčba. Následovat budou základní postupy ošetřovatelské péče o pacientky na gynekologickém oddělení před operací a pooperační péče. V praktické části bude popsána kazuistika, která bude popisovat ošetřovatelskou péči o pacientku po provedené laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii. V závěru práce se budu věnovat psychosociálním potřebám pacientky a chci doplnit práci o edukační plán provedený s pacientkou.
Cílem práce bude zjistit, jak je zajištěna péče během hospitalizace, jaký dopad má hospitalizace, operace a další vývoj na psychiku pacientky a jak je poučena pro budoucí vývoj rekonvalescence.
Metodou zjišťování potřebných informací bude rozhovor vedený s pacientkou a ošetřovatelským týmem, vlastní pozorování a informace ze zdravotnické dokumentace pacientky. Informace ze zahraničí budou získány formou studia cizojazyčných materiálů.
Zjištěné postupy mohou sloužit ke zkvalitnění péče o pacientky na gynekologickém oddělení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this thesis is the nursing process by the women with diagnosis Uterine myomatosis. The theoretical part will contain the anatomical structures and the physiology of the female genital organs, especially the uterus. Then there will be a distribution of types of diseases and their treatment of the uterus. Following are the basic procedures of nursing care for patients at gynecology department before surgery, during surgery and postoperative care. The practical part will describe a case study which will describe the nursing care of patient after laparoscopic assisted vaginal hysterectomy. In conclusion, I address the psychosocial needs of the patient and I want to complement the work performed by educational plan with the patient.
The aim of this thesis will be to determine how assured care during hospitalization, the impact of hospitalization, surgery and other developments in the psyche of the patient and as a lesson for the future development of convalescence.
The method for detecting necessary information will be interviews conducted with patient and the nursing team, my own observations and information from the medical records of the patient. Information from abroad will be obtained in the form of studying foreign-language materials.
Identified procedures may serve to improve the quality of care for patients at gynecology department.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK