Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak postavit zeď: Formování rétorických dovedností pomocí hereckých cvičení
Název práce v češtině: Jak postavit zeď: Formování rétorických dovedností pomocí hereckých cvičení
Název v anglickém jazyce: How to Build a Wall: Forming Rhetorical Skills Through Acting Exercises
Klíčová slova: rétorika; řečová kultura; dramatická výchova; herecké cvičení; divising theatre; český jazyk; didaktika
Klíčová slova anglicky: rhetoric; rhetorical skills; drama education; acting exercise; divising theatre; Czech language; didactics
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2016
Datum zadání: 15.03.2016
Datum a čas obhajoby: 24.05.2018 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části studentka shrne dosavadní poznání problematiky dle doporučené odborné literatury, v praktické části pak popíše svůj výzkum rétorické zdatnosti vybraných subjektů přímo v terénu (na hereckém kurzu).
Seznam odborné literatury
Romportl, M.: Základy fonetiky.
Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny.
Svobodová, J.: Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky.
Čechová, M.; Styblík, V.: Čeština a její vyučování.
Valenta, J.: Metody a techniky dramatické výchovy.
Štemberková, Š.: Metodika mluvní výchovy.
Machková, E.: Úvod do studia dramatické výchovy.
Machková, E.: Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy.
ad.
Předběžná náplň práce
Práce bude rozdělena do dvou částí.
V teoretické části studentka shrne dosavadní poznání pojednávané problematiky.
V praktické části popíše svůj výzkum: budou zkoumány rétorické dovednosti jednoho vybraného subjektu a bude sledován vývoj těchto dovedností v průběhu hereckého kurzu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK