Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam solupráce mateřské školy s rodinou pro rozvoj dítěte
Název práce v češtině: Význam solupráce mateřské školy s rodinou pro rozvoj dítěte
Název v anglickém jazyce: The importance of cooperation between kindergarten and family for child's development
Klíčová slova: spolupráce, mateřská škola, rodina, dítě předškolního věku, předškolní vzdělávání, učitelka mateřské školy, vzdělávací program, plán spolupráce, formy spolupráce, komunikace
Klíčová slova anglicky: Cooperation, kindergarten, family, communication, Step by Step
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2016
Datum zadání: 11.05.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Klára Vondřičková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spolupráce mateřské školy s rodičovskou vřejností. Především se věnujee problematice forem spolupráce, zkoumá význam zapojení rodičů do chodu MŠ směřující k ovlivňvání kvality předškolního vzdělávání, taktéž zjišťuje přínos spolupráce pro rozvoj dítěte předškolního věku. Cílem práce je vyhodnocení efektivnosti jednotlivých forem spolupráce z hlediska rozvoje dítěte a spokojenosti rodičů.

Praktická část bude realizována formou rozhovorů v mateřské škole (ředitelkou, učitelkami i rodiči), které budou doplněny pozorováním.
Seznam odborné literatury
FEŘTEK, Tomáš. Rodiče vítáni. Praha: Yinachi, 2012. ISBN 978-80-904-7352-2
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.
CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007.
KOČKOVÁ, Marie. Spolupráce školy s rodiči. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu : metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha : Portál, 2003.
MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Praha: Avicenum. 1989.
KRÁLÍKOVÁ, Marie. Rodina a škola ve výchovné spolupráci. 1. vyd. Praha: SPN, 1985.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada 20006.
KROPÁČKOVÁ, Jana. Fomy spolupráce mateřské školy s rodičovskou veřejností. Poradce ředitely mateřské školy. Praha, 2011.
RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, K., TRNKOVÁ, K., ČIHÁČEK, V. Škola a/versus rodina. Brno: MU 2004.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha : VÚP 2004.
TŮMOVÁ, Marta. Faktory ovlivňující adaptaci dítěte na zahájení školní docházky. 1991,
VALIŠOVÁ, Alena; KASÍKOVÁ, Hana. Pedagogika pro učitele. 2. roz. a akt. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psycholgie. Praha : Portál 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK