Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika náročného odpojování dlouhodobě ventilodependentního dospělého pacienta
Název práce v češtině: Problematika náročného odpojování dlouhodobě ventilodependentního dospělého pacienta
Název v anglickém jazyce: Long-term and difficult weaning - discontinuation of ventilator- dependent adult patient
Klíčová slova: Odpojování od ventilátoru; umělá plicní ventilace; intenzivní ošetřovatelská péče; dlouhodobá ventilace
Klíčová slova anglicky: Weaning; mechanical ventilation; intensive care nursing; long-term ventilation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2016
Datum zadání: 14.03.2016
Datum a čas obhajoby: 05.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Daniela Srpová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.
Seznam odborné literatury
1.ŠEVČÍK, Pavel, Martin MATĚJOVIČ, Vladimír ČERNÝ, Karel CVACHOVEC a Ivan CHYTRA (eds.). Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014, lvii, 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.

2.PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Vyd. české 1. Praha: Karolinum, 2003, 374 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0479-5.

3.KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 350 s., [16] s. barev. obr. příl. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-1830-9.

4.DOSTÁL, Pavel. Základy umělé plicní ventilace. 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014, 394 s. Jessenius. ISBN 978-80-7345-397-8.

5.VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 272 s., xvi s. obr. příl. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3420-0.

6.TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013, 185 s. ISBN 978-80-7013-553-2.

7.ROKYTA, Richard. Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008, 426 s. ISBN 80-866-4247-X.

8.ČESKÁ SPOLEČNOST ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY ČLS JEP ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY ČLS JEP. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003-. ISSN 1214-2158. 1805-4412 (elektronická verze).

9.DRÁBKOVÁ, Jarmila. Odpojování od umělé plicní ventilace – „weaning – liberation“. Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Praha, 2013,60(1), 11-16. ISSN: 1212-3048, 1805-4005 (online verze).

10.ČESKÁ INTERNISTICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP SLOVENSKÁ INTERNISTICKÁ SPOLOČNOSŤ. Vnitřní lékařství. 1955-. Brno: Facta medica. ISSN 0042-773X. 1801-7592 (elektronická verze).

11.TINGSVIK, Catarina, Karin JOHANSSON a Jan MÅRTENSSON. Weaning from mechanical ventilation: factors that influence intensive care nurses' decision-making. Nursing in Critical Care [online]. 2015,20(1), 16-24 [cit. 2016-02-18]. DOI: 10.1111/nicc.12116. ISSN 13621017. Dostupné z:http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=7fe6b41a-a7fd-4e65-b929-29d600ef3961%40sessionmgr115&hid=115

12. AMBROSINO, Nicolino a Roger S. GOLDSTEIN (eds.). Ventilatory and support and chronic and respiratory and failure. New York: Informa Healthcare USA, Inc., 2008, 595 s. ISBN 978-8493-8498-1.

13.ROSE, Louise, Katie N. DAINTY, Joanne JORDAN a Bronagh BLACKWOOD. WEANING FROM MECHANICAL VENTILATION: A SCOPING REVIEW OF QUALITATIVE STUDIES. American Journal of Critical Care [online]. 2014,23(5), e54 [cit. 2016-02-14]. DOI: 10.4037/ajcc2014539. ISSN 10623264. Dostupné z: http://ajcc.aacnjournals.org/content/23/5/e54.full.pdf+html
Předběžná náplň práce
Anotace (čj):
Úvod do problematiky a význam tématu:
Diplomová práce bude zaměřena na problematiku náročného odpojování dlouhodobě ventilodependentního dospělého pacienta od ventilátoru. Je to velice důležité společenské téma, neboť dlouhodobě ventilodependentních pacientů stále přibývá. Rostoucí počet těchto pacientů vedlo ke vzniku specializovaných jednotek intenzivní péče, jejichž prioritou je odpojení pacientů od umělé plicní ventilace. V České republice není jednotný standard na dlouhodobý proces odpojování pacientů a každé oddělení, které mají takové pacienty, postupuje v praxi jen podle zvyklostí oddělení. V teoretické části bude zpracována literaturak danému tématu, a přiblížena problematika ventilodependentního pacienta. Dále bude uveden přehled zdravotnických zařízení, které jsou specializovány na péči o tyto pacienty, jakož i statistické údaje v České republice a ve světě, které se týkají této problematiky.

Cíl práce a výzkumné otázky:
Hlavním cílem je zmapovat zkušenosti a znalosti sester při odpojování pacientů od umělé plicní ventilace. Zjistit, zda sestry mají zájem a chtějí se dále profesně vzdělávat v této problematice. Na základě nejnovějších poznatků vytvořit standard pro odpojování dlouhodobě ventilodependentních pacientů na lůžkových jednotkách zdravotnických zařízeních.
Otázky:
Mají sestry dostatek informací o této problematice, nebo odpojování vedou pouze dle zvyklostí oddělení?
Uvítaly by sestry jednotný standard?
Setkávají se sestry stále více s dlouhodobě ventilodependentními pacienty?
Uvítaly by sestry více specializovaných pracovišť pro tyto pacienty?
Je edukace pacienta a rodiny o odpojování dostatečná?

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Práce bude teoreticko-empirická. Bude použita metoda kvantitativního výzkumného dotazníkového šetření. Výsledky budou statisticky zpracovány a vyhodnoceny dle stanovených hypotéz. Výzkumný vzorek bude záměrný výběr cca 100 – 130 respondentů (sestry JIP, ARO). Výzkum bude proveden ve dvou fakultních nemocnicích v Praze a na třech specializovaných jednotkách NIP pro dlouhodobě ventilodependentní pacienty ve Středočeském kraji. Výsledky budou zpracovány a předloženy v přehledných grafech a kontingenčních tabulkách.

Předpokládaná implementace:
Výsledky diplomové práce budou využity k vytvoření návrhu základních informačních textů pro sestry a návrhu základního standardu o péči o odpojování pacientů od umělé plicní ventilace. Pokusíme se závěr v podobě jednotného standardu publikovat v odborných časopisech, prezentovat na odborných konferencích a navrhnout používání standardu na jednotlivých odděleních.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Anotace (aj):
Introduction and importance of actual topic
The topic of this thesis is the complex issue of withdrawing mechanical ventilatory support in long-term ventilator-dependent adult patients. This issue is of great social importance as the numbers of long-term ventilator-dependent patients are rising. The necessity to treat higher numbers of such patients resulted in establishing special intensive care units, that focus on withdrawing artificial lung ventilation. There is no unified standard for the long-term process of weaning from ventilatory support in the Czech republic and every department with such patients follows its own departmental practice. The theoretical part of this thesis will examine relevant literature and will outline the problems of a ventilator-dependent patient. The thesis will further list the medical facilities focusing on treating such patients and also include statistical data related to the chosen topic from both the Czech republic and the rest of the world.

The aims of the thesis and research questions:
The main aim of this thesis is to explore the experiences and knowledge of nursing staff related to weaning from artificial lung ventilation. It also aims to find out whether the nursing staff members are interested in further professional education in this field. Based on the most recent findings, the thesis will aim to create a standard approach to withdrawing ventilatory support in long-term ventilator-dependent patients in medical facilities.
Questions:
Does the nursing staff have enough information about this field or do they only follow the internal departmental practices for the weaning procedures?
Would the nursing staff welcome a unified standard approach?
Does the nursing staff now meet with the cases of long-term ventilator-dependent patients more often?
Would the nursing staff appreciate more specialised facilities to be established to treat such patients?
Is the amount of information provided to the patients and their families sufficient?

Methodology ( method, research sample)
This thesis will comprise of a theoretical as well as an empiric part. The quantitative investigative method will be used. The results will be statistically analysed and assessed in compliance with the given hypotheses. The research sample will be a deliberately chosen group of approximatelly 100-130 respondents (ICU staff, anesthesiology and resuscitation department staff). The research will be carried out in two of Prague`s university hospitals and in three specialised further intensive care units for long-term ventilator-dependent patients in the Central Bohemian region. The results will be processed and presented in clearly arranged contingent tables.

Proposed implementation
The results of this diploma thesis will serve to propose basic information materials for the nursing staff as well as develop a common standard approach to withdrawing from artificial lung ventilation. We will aim to publish the common standard approach in specialised journals, present it at expert conferences and propose this approach to be put into practice in the relevant departments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK