Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnostní proces v anesteziologické a perioperační péči
Název práce v češtině: Bezpečnostní proces v anesteziologické a perioperační péči
Název v anglickém jazyce: Safety process in anesteziology care and perioperative care
Klíčová slova: Bezpečnostní procedura,bezpečnostní proces, Bezpečí pacienta, anesteziologická péče, perioperační péče, komunikační bariéry, opomíjené kroky
Klíčová slova anglicky: Safety procedure, Safety process, Patient safety, Anesthesia care, Perioperative care, Surgical Safety Checklist, Communication barrier, Missed steps
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heczková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2016
Datum zadání: 13.03.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Pavla Kordulová
 
 
 
Seznam odborné literatury
GOMBALOVÁ, P. Bezpečnostní proces na operačním sále. Ostrava, 2015. Diplomová práce (Mgr.). Ostravská Univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta. [online] [cit. 2015-12-1] Dostupné naWWW.http://www.theses.cz/id/qhtwbv?info=1;isshlret=bezpe%C4%8Dnostn%C3%ADho%3Bprocesu%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dbezpe%C4%8Dnostn%C3%AD%20proces%26start%3
MAČKOVÁ, I. Bezpečnostní proces v anesteziologické péči. Ostrava, 2015. Diplomová práce (Mgr.). Ostravská Univerzita v Ostravě. Lékařská fakulta.
JEDLIČKOVÁ, J. Ošetřovatelská perioperační péče. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů,2012. ISBN 978-80-7013-543-3.
WICHSOVÁ, J., Etické problémy perioperační péče a jejich dopad na bezpečnost pacientů. Praha, 2015. Disertační práce (PhD.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií.
ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Kreativní ošetřovatelský management. Praha: Advent-Orion, 2003. ISBN 80-7172-841-1.
ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2616-8.
JAMMER,I. et all. Point prevalence of surgical checklist use in Europe: Relationship with hospitál mortality. British Journal of Anaesthesia 114 (5):(p. 801 – 807) January, 2015. [online] [cit. 2015-12-3] Dostupné nahttp://bja.oxfordjournals.org.ezproxy.is.cuni.cz/content/114/5/801.full.pdf+html?sid=00c50d2a-8d82-496a-b098-a7fc9a6c4ac5
HAUGEN, A. S., et all. Impact of the World Health Organizations Surgical Safety Checklist on safety culture in the operating theatre: a controlled intervention study. British Journal of Anaesthesia 110 (5): (p. 807 – 815)February, 2013. [online] [cit. 2015-12-3] Dostupné nahttp://bja.oxfordjournals.org.ezproxy.is.cuni.cz/content/110/5/807.full?sid=728f1677-8fa7-4728-b60e-59a91d650fde
SAFE SURGERY SAVES LIVES. WHO Guidelines for Safe Surgery 2009. WHO, 2009. [online] [cit. 2015-12-2] Dostupné nahttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44185/1/9789241598552_eng.pdf
FUDICKAR, A., et all. The Effect of the WHO Surgical Safety Checklist on Complication Rate and Communication. Deutschs Arzteblatt International 2012.109(42):(695-701). October, 2012. [online] [cit. 2016-03-7] Dostupné nahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23264813
WALKER, I. A., RESHAMWALLA, S., WILSON, I. H. Surgical safety checklists: do Theky improve outcomes?. British Journal of Anaesthesia 109 (1):( p. 47- 54). May, 2012. [online] [cit. 2016-01-7] Dostupné nahttp://bja.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/30/bja.aes175
Předběžná náplň práce
Na celém světě za posledních deset let došlo k výrazným změnám v poskytování zdravotní péče. Mnoho zdravotnických zařízení se zaměřuje na zvyšování kvality péče o pacienty, což může být dáno tím, že se nemocný člověk vžil do role aktivního příjemce zdravotní péče a stal se tak naším partnerem v oblasti péče o své zdraví. Vzhledem k této nové roli, nemocný očekává, že zdravotní služby budou poskytovány kvalitně a bezpečně. Poskytováním kvalitní péče, dle studií, docilujeme spokojenosti pacientů, pomáháme snížit provozní náklady tím, že odbouráváme náklady spojené s nekvalitou, jež tvoří 20 – 30 % všech nákladů. Dalším „hnacím motorem“, pro kontinuální zvyšování kvality, je bezesporu častější zájem sdělovacích prostředků o problematiku pochybení ve zdravotnických zařízeních. Závažným krokem pro české zdravotnictví se stal vstup České Republiky do Evropské Unie, protože politika a standardy Evropské Unie dlouhodobě ovlivňují naši budoucnost. Evropské zaujetí pro kvalitu a bezpečnost zdravotní péče se již promítá do našich postojů k nemocným, kolegům i k práci, kterou konáme. A právě bezpečnost zdravotní péče se v posledních pěti letech dostává do popředí v českých nemocnicích jako jeden z nástrojů zvyšování kvality poskytované zdravotní péče.
Bezpečná zdravotní péče v sobě zahrnuje mnoho oblastí. Jsou to bezpečné budovy, ve kterých tuto péči poskytujeme, technické zázemí a vybavení, dále vysoce kvalifikovaný personál a v neposlední řadě je to bezpečí pacienta, který je naší nejvyšší prioritou. V diplomové práci se zaměříme právě na prospěch pacienta a jeho bezpečí. Ve světě se dlouhodobě bezpečím pacienta zabývá organizace World Alliance for Patient Safety pod záštitou Světové Zdravotnické Organizace. Její globální výzvy Clean Care is Safer a Safe Surgery Saves Lives směřují ke zlepšení bezpečnosti pacientů při poskytování anesteziologické a perioperační péče vyhledáváním rizikových oblastí při poskytování péče. Výsledkem pilotní studie je navržení tzv. Surgical Safety Checlist, ve kterém jsou zahrnuty všechny rizikové oblasti týkající se bezpečnosti pacienta na operačním sále, především záměny pacienta, záměny výkonu či strany operačního výkonu, možných alergií a technických problémů. Pilotní studie, provedená skupinou Safe Surgery Saves Lives, která představila a implementovala do praxe Surgical Safety Checlist v osmi nemocnicích po celém světě, ukázala pokles celkové míry úmrtnosti z 1,5 % na 0,8 % a pokles komplikací u pacientů z 11 % na 7 %. Ze statistických analýz tedy vyplývá, že provedení bezpečnostní kontroly je přínosné. Dostupné studie ale zmiňují i problémy s implementací tohoto dokumentu. Např. Fudickar ve svém článku The Effect of the WHO Surgical Safety Checklist on Complication Rate and Communication uvádí nedostatek kompetencí a chybění členů týmu a především komunikační bariéry mezi jednotlivými členy týmu. Mezi další problémy můžeme zařadit nedostatek personálu a času, kdy jeden člen týmu supluje např. pomocný personál (sestra nahrazuje sanitáře), laxní přístup řídících pracovníků či nechuť ke změnám.
V českých nemocnicích se tento Surgical Safety Checklist nebo jeho modifikovaná verze ujímá jen stěží, ačkoliv od jeho zveřejnění uplynulo již 5 let. Zdravotnická zařízení sice jeho provádění zařadila do dokumentů v rámci péče o pacienta, k jeho provádění se většina pracovníků staví velmi laxně. Je považován za další nesmyslný list, které je nutné vyplnit. Jeho úloha je podceňována a jeho provádění je zredukováno na pouhé zaškrtávání políček.
Hlavním cílem diplomové práce bude přesněji analyzovat důvody neujetí se tohoto dokumentu. Dílčím cílem je zjistit, jak anesteziologické a perioperační sestry vnímají význam a přínos tohoto dokumentu a jak chápou jednotlivé oblasti bezpečnostního procesu.
Zvolenou metodou empirické části bude kvalitativní výzkum vedený formou rozhovorů:s vybranou skupinou anesteziologických a perioperačních sester z jedné velké pražské nemocnice. Výzkumný vzorek bude tvořit 6 až 8 anesteziologických sester s různou délkou praxe a s různým stupněm vzdělání a 6 až 8 perioperačních sester opět s různou délkou praxe na operačních sálech a s různým stupněm vzdělání.
Výsledky výzkumu budou předány náměstkyni ošetřovatelské péče a oddělení managementu kvality péče dané nemocnice. Přínos dokumentu pro každodenní praxi bychom rádi podpořili formou následných seminářů nebo kurzu v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských pracovníků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
All around the world there have been changes in the health care services. Health care facilities have been focusing on improving quality of patient care during last ten years. Patients have become a part of health care process. They are not anymore just persons in the hospitals. Health care facilities are focusing on improving communication between patients and whole multidisciplinary team. Giving them rights to be partners engaged in own care process, patiens are expecting to receive a high quality care.
According to available studies, patient satisfaction is possible to achieve by providing quality health care. Basically we can lower the cost of care by 20-30% approximately, just by eliminating adverse events during provideing health care. Currently more frequent media interest in cases related to consequences of medical errors is also another steps forward to continuous quality improvement. Major changes in Czech health care system occurred when Czech Republic has become a member of Europe Union. EU policies have had a long-term effect across whole health care system. Quality and safety in health care process are becoming a very important isme in every public and private hospital and this is giving us the hope for better future.
Safe health care includes many areas such as patient friendly environment, modern equipment, or well qualified staff. This is just small part of the patient care safety process which is highest priority during these days. The World Alliance for Patient Safety founded under the World Health Organization has become a worldwide leading organization. Their vision: Every patient can receives safe health care, every time, everywhere is transformed to coordinate, facilitate and accelerate patient safety improvement around the world. Their global challenges Clean Care is Safer and Safe Surgery Saves Lives are directing to improve patient safety in anesthesiology and perioperative care. The outcome of the pilot study is project called WHO Surgical Safety Checklist containing all risk areas concerning patient safety in operating room especially patient discrepancy (right patient, right side, right surgery, medication and allergy check off ). Save Surgery Saves Lives study introduced by same name WHO group gave us a new results from eight hospitals from around the world which been implementing Surgical Safety Checklist. Study showed decreased numbers in overall mortality rate from 1.5 % to 0.8 % and also decreased number of complications from 11 % to
7 %. From these results we can see a benefit of applying Surgical Safety Checklist . Available studies also mentioned the problems with implementation of this document. Fudicar in his article The effect of the WHO Surgical Safety Checklist on Complication rate and Communication, indicates a lack of competencies and shortage of team members in a hand with communication barrier among team members. Other problems include lack of time, shortage of health care workes and management reluctance to ganges.
Original WHO Surgical Safety Checklist or a modified version takes just barely place in the Czech hospitals although it has been already five years its introduction to the health care system. Health care facilities implement this document in their own patient care policies but is not always implemented properly in the real practice. Checklist is often considered to be just another piece of paper neceséry to be filled.
This thesis focuses on importance of patient safety. The main goal of this thesis is to analyze factors and reasons for so difficult implementation. Sub-objective is to determine how anesthetic and perioperative nurses perceive this document in patient safety procedure.
Selected group of anesthetic and perioperative nurses from one Prague hospital will be interviewed. The research sample will consist of anesthetic and perioperatove nurses with different length of experience in anesthetic or perioperative nursing and also with different level of education.
The research results will be forwarded to the deputy nursing director and management of quality department. We would like to support implementation of document into daily practice through seminars as part of lifelong learning.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK