Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Motor Skills of Children of Younger School Age
Klíčová slova: Atletika, Dětský odznak zdatnosti, mladší školní věk, skok do dálky, běh na 50m, hod kriketovým míčkem
Klíčová slova anglicky: Athletics, ´Children's fitness badge´, younger school-age, long jump, 50 meters sprint, cricket ball throw.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.08.2015
Datum zadání: 11.08.2015
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce je věnovaná tématu zjišťování úrovně pohybových schopností dnešních žáků mladšího školní věku v porovnání s výsledky Dětského odznaku zdatnosti.
Data pochází ze dvou menších škol středočeského kraje – ZŠ Kounice z roku 1989 a ZŠ Sedlčany z roku 2015. V práci se dále věnuji rozdílnosti výsledků mezi sportujícími a nesportujícími žáky, mezi chlapci a dívkami, ale také tomu, zda dnešní žáci dokáží splnit základní hodnoty z bodovací tabulky DOZ.
V rámci testování jsem se věnovala těmto disciplínám - skok do dálky, běh na 50m a hod kriketovým míčkem.
Získaná data byla analyzována pomocí statistického programu SPSS.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is devoted to the search of the level of physical abilities of today's younger school-age children in comparison with the results of the ´Children's fitness badge´ competition.
Data comes from two smaller schools of the Central Bohemian region - Kounice Elementary School, year 1989 and from elementary school Sedlčany, year 2015. The thesis also discusses the differences between results in physically active and inactive pupils, between boys and girls, as well as the ability of today's students to meet the elementary level of the ´Children's fitness badge´ points table.
I studied these disciplines – the long jump, the 50 meters sprint and the cricket ball throw for my testing.
Data were analyzed by using the statistical program SPSS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK