Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika výživy při sportovní přípravě chodce na 50km
Název práce v češtině: Specifika výživy při sportovní přípravě chodce na 50km
Název v anglickém jazyce: Specifics of nutrition during preparation for 50km race walker
Klíčová slova: sportovní chůze, výživa, pitný režim, sacharidová superkompenzační dieta, sportovní příprava, složky chodeckého výkonu
Klíčová slova anglicky: racewalking, nutrition, drinking regime, carbohydrate diet, sport training, components of racewalking performance
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2016
Datum zadání: 09.03.2016
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
* PERIČ, Tomáš a Josef DOVALIL. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: Grada. 2010. 157 s. ISBN 978-80-247-2118-7.

* KUNOVÁ, Václava. Zdravá výživa. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada. 2011. 140 s. ISBN 978-80-247-3433-0.

* KORČOK, P. a PUPIŠ, M. Všetko o chôdzi. Banská Bystrica: FHV UMB. 2006. 236 s. ISBN 80-8083-185-8.

* CLARK, Nancy. Sportovní výživa: [obsahuje 71 receptů pro dobrou kondici a sportovní trénink]. 1. vyd. Praha: Grada. 2009. 352 s. ISBN 978-80-247-2783-7.

* ČILLÍK, I. Športová príprava v atletike. Banská Bystrica: FHV UMB Banská Bystrica. 2004. 128 s. ISBN 80-8085-992-9.

* BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie člověka a tělesných cvičení: učební texty pro studenty fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. 3. nezměn. vyd. Praha: Karolinum. 2014. 285 s. ISBN 978-80-246-2811-0.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce nejprve přiblíží sportovní chůzí jako disciplínou, dozvíme se zajímavosti z historie, dále nás seznámí se svými specifiky a odlišnostmi. Posléze se práce věnuje struktuře výkonu a sportovní přípravě ve sportovní chůzi. V práci jsem se hlavně zaměřil na téma výživy, která má nezastupitelné místo v celkovém výkonu. Popisuji zde všechny nezbytné složky stravy, jež by neměly chybět ve správně nastavené a kvalitní předzávodní přípravě. Ústředním tématem je doplňování zásob glykogenu, který potřebujeme pro kvalitní svalovou práci a s tím spojeným využitím superkompenzační sacharidové diety. Popíši její formu, pravidla a způsob držení na konkrétních případech a v neposlední řadě přiblížím důležitost pitného režimu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation will give us insight into racewalking as a discipline, we will learn interesting facts from the history, then it will introduce us to its specifics and differences. Thereafter, the dissertation focuses on the structure of performance and training in racewalking. The main focus of my dissertation is the topic of nutrition, which is the key factor in the overall performance. It describes all the necessary components of a diet, which are very important in a well prepared pre-race training. The next fundamental theme is the replenishment of glycogen, which is needed for a proper work of muscles and to correctly utilize the supercompensation diet. Furthermore, the forms, rules and methods of being on a supercompensation diet will be shown on specific cases. Last, but not least, it will cover the importance of fluid intake for an athlete.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK